Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Skattemässig behandling av förluster i gränsöverskridande situationer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Skattemässig behandling av förluster i gränsöverskridande situationer

Kommissionens meddelande handlar om samordningen av medlemsstaternas skattesystem när det gäller gränsöverskridande förlustutjämning för företagen. Den föreslår en samordnad strategi för medlemsstaterna som skulle göra det möjligt att fastställa en miniminorm för gränsöverskridande förlustutjämning för företag och koncerner.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén - Skattemässig behandling av förluster i gränsöverskridande situationer [KOM(2006) 824 - Ej offentliggjort i EUT].

SAMMANFATTNING

Det föreliggande förslaget ingår i en samordnad strategi för medlemsstaternas system för direktbeskattning och rör samordningen av medlemsstaternas skattesystem när det gäller gränsöverskridande utjämning av företagens förluster.

I de flesta medlemsstater kan de nationella förlusterna utjämnas av andra vinster i samma medlemsstat. Den typen av kompensation är dock i allmänhet inte avsedd att utjämna för företagens förluster i andra medlemsstater. Utan en gränsöverskridande förlustutjämning, riskerar företagens och koncernernas förluster att hamna mellan olika skattelagstiftningar. Förlustutjämningen för företag och koncerner begränsas då till vinsterna i den medlemsstat där investeringarna görs. Därmed riskerar företag och koncerner att beskattas på grundval av ett belopp som överskrider det sammanlagda resultatet på EU-nivå.

Denna lucka i medlemsstaternas lagstiftning är ett hinder för inträde på andra marknader och får därmed negativa konsekvenser för de europeiska företagens internationella konkurrenskraft.

Mål

Kommissionen har för avsikt att föreslå en samordnad strategi för medlemsstaterna så att det blir möjligt att fastställa en miniminorm för gränsöverskridande förlustutjämning. I meddelandet föreslås olika möjligheter till gränsöverskridande utjämning av förluster

 • inom ett företag (dvs. filialer eller fasta driftsställen i en annan medlemsstat),
 • inom en koncern (dvs. ett företag inom koncernen i en annan medlemsstat).

Förluster inom ett företag

Utjämning av förluster som uppkommer i inhemsk verksamhet inom ett enda företag beviljas automatiskt i alla medlemsstater. När ett företag etablerat sig med ett fast driftsställe i en annan medlemsstat är det till stor del den metod för att undanröja dubbelbeskattning som valts i de dubbelbeskattningsavtal som ingåtts mellan medlemsstaterna, som avgör om det fasta driftsställets förluster ska beaktas vid beräkningen av huvudkontorets resultat eller inte.

Enligt den avräkningsmetod som tillämpas av 12 av de 27 medlemsstaterna, beaktas alla förluster vid fastställandet av den globala inkomsten (inkomster i hela världen) i företagets hemviststat.

Enligt undantagsmetoden tas utländska inkomster som beskattas i källstaten inte med i huvudkontorets skattebas. Två olika alternativ tillämpas:

 • Utan förlustutjämning vid beräkningen av huvudkontorets resultat (tillämpas av nio medlemsstater).
 • Med (temporär) utjämning av förluster som noteras av fasta driftsställen som är etablerade i en annan medlemsstat (tillämpas av fem medlemsstater).

Kommissionen uppmuntrar starkt de medlemsstater som inte tillåter utjämning av förluster som noterats av fasta driftsställen i andra medlemsstater att se över sina skattesystem i syfte att främja den etableringsfrihet som föreskrivs i EG-fördraget.

Förluster inom en koncern på inhemsk nivå

I rent inhemska situationer beaktas förluster inom en koncern inte automatiskt på samma sätt som inom ett enskilt företag, och därför tillämpar 19 medlemsstater ett inhemskt system för koncernbeskattning för att kunna behandla koncerner som separata ekonomiska enheter. Åtta medlemsstater har emellertid inte något sådant system.

Det finns tre olika inhemska system för koncernbeskattning:

 • System med "överföring av förluster inom en koncern" (sju medlemsstater).
 • "Sammanslagning" av skatteutfallen inom en koncern som innebär att alla enskilda skatteutfall (dvs. vinster och förluster) slås samman (elva medlemsstater).
 • Fullständig skattekonsolidering. Koncernens resultat fastställs på grundval av en enda resultaträkning (en medlemsstat).

Gränsöverskridande utjämning av förluster inom en koncern

Bland de 19 medlemsstater som tillämpar ett nationellt system är det bara fyra som tar hänsyn till förluster i gränsöverskridande situationer.

I domen i Marks & Spencer-målet yttrar sig EG-domstolen i frågan huruvida förluster som noteras vid en filial etablerad i en annan medlemsstat bör beaktas.

Kommissionen beskriver tre möjliga alternativ som kan garantera en miniminivå av gränsöverskridande förlustutjämning. I praktiken är det sannolikt bara de två sista förslagen som kommer att komma i fråga:

 • "Överföring av förluster inom en koncern", vilket innebär en slutgiltig överföring av förluster eller vinster utan återvinning och utan att framtida vinster beaktas.
 • "Avdrag/återinförlivande" som innebär en temporär förlustöverföring. En förlust för ett dotterbolag beläget i en annan medlemsstat som har dragits av från moderbolagets vinst återvinns i efterhand när väl dotterbolaget blir lönsamt igen.
 • Ett "system med konsoliderad vinst", dvs. förlustutjämning genom beskattning under innevarande period av dotterbolagets resultat. Under en viss tidsperiod beaktas vinster och förluster inom ett företag i koncernen på moderbolagsnivå. Detta system har utformats för att omfatta vissa utvalda dotterbolag (selektivt system) eller samtliga dotterbolag i en koncern (allomfattande system).

Kommissionens slutsatser

Kommissionen uppmanar medlemsstaterna till följande:

 • Att se över sina skattesystem så att företag i gränsöverskridande situationer får möjlighet till förlustutjämning; på detta sätt främjas den etableringsrätt som föreskrivs i gemenskapsrätten.
 • Att genomföra och tillämpa inhemska system för förlustutjämning inom koncerner som gör att de får samma möjligheter till förlustutjämning som enskilda företag har.
 • Att öka möjligheterna till gränsöverskridande förlustutjämning inom koncerner.

See also

Mer information finns på webbplatsen för Europeiska kommissionens generaldirektorat för skatter och tullar (DE)(EN)(FR).

Senast ändrat den 06.06.2007

Top