Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Samordning av medlemsstaternas system för direkt beskattning

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Samordning av medlemsstaternas system för direkt beskattning

Initiativen i detta meddelande syftar till att främja samordningen av medlemsstaternas system för direkt beskattning så att skattehinder som diskriminering och dubbelbeskattning kan avlägsnas på EU-nivå. Samordningen av medlemsstaternas ännu ej harmoniserade system för direkt beskattning kommer att leda till att systemen blir förenliga med gemenskapsrätten och EG-domstolens rättspraxis. Två av initiativen rör utflyttningsskatt och gränsöverskridande förlustutjämning för företag och bolagskoncerner.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 19 december 2006 - Samordning av medlemsstaternas direkta skattesystem på den inre marknaden [KOM(2006) 823 slutlig - Ej offentliggjort i EUT].

SAMMANFATTNING

Europeiska kommissionen meddelar en rad initiativ för att främja en bättre samordning mellan de nationella systemen för direkt beskattning i unionen. Målet är att garantera att de nationella systemen är förenliga med gemenskapsrätten och se till att de fungerar väl sinsemellan. Initiativen i fråga har till syfte att undanröja diskriminering och dubbelbeskattning till förmån för enskilda personer och företag, samtidigt som de kommer att bidra till kampen mot skattefusk och till att bevara skattebasen.

De huvudsakliga målen för en konsekvent och samordnad skattestrategi är följande:

  • Att undanröja diskriminering och dubbelbeskattning.
  • Att förebygga utebliven beskattning och skattefusk.
  • Att minska efterlevnadskostnaderna för enskilda och företag som omfattas av mer än ett skattesystem.

Parallellt med det meddelande som nämns ovan har kommissionen antagit två andra meddelanden. Det första gäller gränsöverskridande förlustutjämning och det andra utflyttningsskatt. Det handlar om de två första konkreta exemplen på specifika områden där en samordnad strategi kan komma att löna sig.

Bakgrund

Gemenskapslagstiftningen ger medlemsstaterna stort utrymme att utarbeta sina egna system för direkt beskattning och anpassa dessa till nationella mål och behov. Skattebestämmelser som helt eller till väsentlig del grundar sig på inre angelägenheter kan dock leda till inkonsekvenser vad avser skattemässig behandling i ett gränsöverskridande sammanhang. Vare sig det rör sig om en enskild person eller ett företag, kan en skattskyldig person i en gränsöverskridande situation utsättas för diskriminering eller dubbelbeskattning och kan också få ökade kostnader om det är flera olika skattesystem som ska följas.

Den kraftiga ökningen av antalet klagomål vid nationella domstolar eller EG-domstolen från skattebetalarnas sida visar tydligt att samarbetet och samordningen mellan medlemsstaterna måste bli bättre.

Mål

Kommissionens initiativ går ut på att främja lösningar på de gemensamma problem som uppstår i samband med att ett stort antal olika skattesystem samverkar på den inre marknaden. Med föreliggande initiativ visar kommissionen sin vilja att hjälpa medlemsstaterna att utarbeta principer som kan ligga till grund för samordnade lösningar samt att förbättra de praktiska aspekterna av det administrativa samarbetet.

Kommissionens initiativ avser inte att ersätta de nationella skattesystemen med ett enhetligt gemenskapssystem. Det är framför allt avsett att stärka samarbetet mellan medlemsstaterna och att förbättra samordningen mellan deras respektive nationella lagstiftning, så att de tjugosju olika nationella systemen kan fungera tillfredsställande på den inre marknaden.

Utöver de särskilda områden som behandlas i de två ytterligare meddelanden som nämns ovan, täcker det föreliggande meddelandet andra aspekter av direkt beskattning (källskatt, åtgärder för att motverka skatteundandragande, arvsskatt m.m.) där kommissionen anser att det krävs en samordnad strategi.

Samordning och harmonisering av skattebasen för företag

Initiativet att samordna skattesystemen kompletterar kommissionens övriga lagstiftningsinitiativ på området direkt beskattning. Kommissionen anser att en systematisk metod för att komma åt de underliggande skattehindren för bolagsskattepliktiga företag med verksamhet i mer än en medlemsstat är att förse multinationella koncerner med en gemensam konsoliderad bolagsskattebas för deras verksamhet i olika medlemsstater. Kommissionen har meddelat sin avsikt att under 2008 lägga fram ett övergripande lagstiftningsförslag i syfte att införa en gemensam konsoliderad bolagsskattebas. Den konsoliderade bolagsskattebasen kommer dock endast att tillämpas på företag som uppfyller de kriterier som fastställts för detta och som lämnar in en ansökan. För enskilda personers och företagens skull förblir det dock nödvändigt att på ett allmänt plan garantera en bättre samordning mellan de nationella skattesystemen och förhindra att medlemsstaternas egna skattebaser luckras upp.

OMRÅDEN DÄR SAMORDNING MELLAN MEDLEMSSTATERNA ÄR MÖJLIG

I samband med det föreliggande meddelandet har kommissionen offentliggjort två meddelanden på de särskilda områdena utflyttningsbeskattning och gränsöverskridande förlustutjämning för företag och bolagskoncerner.

Skatt vid utflyttning

Skatt vid utflyttning rör främst skatt på överföring av tillgångar till ett annat jurisdiktionsområde i en annan medlemsstat. I meddelandet om utflyttningsbeskattning, som rör beskattning av enskilda och av företag, formulerar kommissionen förslag till hur medlemsstaterna skulle kunna samordna sina åtgärder för att undanröja diskriminering eller dubbelbeskattning.

Gränsöverskridande förlustutjämning

Utan gränsöverskridande förlustutjämning finns det risk för att företagens och koncernernas vinster och förluster hamnar mellan olika skattelagstiftningar. Förlustutjämningen för företag och koncerner begränsas då till vinsterna i den medlemsstat där investeringarna gjorts. Härigenom riskerar koncerner och företag att beskattas enligt en skattebas som är större än deras sammanlagda resultat på EU-nivå. Denna situation medför också minskad konkurrenskraft. Därför föreslår kommissionen en samordnad strategi för medlemsstaterna på detta område.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

UTFLYTTNINGSBESKATTNING OCH GRÄNSÖVERSKRIDANDE FÖRLUSTUTJÄMNING

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 19 december 2006 - Utflyttningsbeskattning och behovet av samordning av medlemsstaternas skattepolitik [KOM(2006) 825 slutlig - Ej offentliggjort i EUT].

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 19 december 2006 - Skattemässig behandling av förluster i gränsöverskridande situationer [KOM(2006) 824 slutlig - Ej offentliggjort i EUT].

See also

Mer information finns på webbplatsen för Europeiska kommissionens generaldirektorat för skatter och tullar (DE)(EN)(FR).

Senast ändrat den 04.06.2007

Top