Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fiscalis-programmet (2003 -2007)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Fiscalis-programmet (2003 -2007)

Europeiska unionen inrättar ett flerårigt åtgärdsprogram för gemenskapen (Fiscalis) för perioden 1 januari 2003-31 december 2007 för att förbättra funktionen hos systemen för indirekt beskattning på den inre marknaden.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets beslut nr 2235/2002/EG av den 3 december 2002 om antagande av ett gemenskapsprogram för att förbättra beskattningssystemens funktion på den inre marknaden (Fiscalisprogrammet 2003-2007). [Se ändringsakter].

SAMMANFATTNING

Fiscalis-programmet ersätter Matthaeus-Tax-programmet.

Programmet har följande mål:

 • Att ge tjänstemän en hög gemensam nivå av förståelse av gemenskapsrätten, särskilt inom området för indirekt beskattning, och dess genomförande i medlemsländerna.
 • Att säkerställa ett effektivt, faktiskt och omfattande samarbete mellan medlemsländerna, liksom mellan medlemsländerna och kommissionen.
 • Att se till att myndigheternas administrativa förfaranden kontinuerligt förbättras i syfte att beakta myndigheters och skattebetalares behov genom utveckling och spridning av god förvaltningssed.

Programmet har följande strategiska mål:

 • Att förenkla och modernisera lagstiftningen.
 • Att modernisera förvaltningen.
 • Att tillämpa gemenskapslagstiftningen på ett enhetligt sätt.
 • Att förbättra det administrativa samarbetet och bekämpningen av skattebedrägeri.

Kommissionen och medlemsländerna ska upprätta system för kommunikation och informationsutbyte, handböcker och vägledningar. Utrustning, programvara och nätverkslänkar ska vara gemensamma för alla medlemsländer så att systemens driftskompatibilitet säkerställs.

Kommissionen och medlemsländerna ska organisera utbyten av tjänstemän, under perioder om högst sex månader, samt seminarier och pilotprojekt med bilaterala och multilaterala kontroller inom EU:s rättsliga ram för samarbete.

Kommissionen och medlemsländerna ska skapa en gemensam grundläggande utbildning för tjänstemännen och när så är lämpligt öppna de utbildningskurser i indirekt beskattning som varje medlemsland planerar för sina egna tjänstemän för tjänstemän från de övriga medlemsländerna. Medlemsländerna ska ge tjänstemännen den språkutbildning och den yrkesmässiga kompetens som krävs för att delta i programmet.

De kostnader som är nödvändiga för genomförandet av programmet ska delas mellan EU och medlemsländerna.

Finansieringsramen för tiden den 1 januari 2003-31 december 2007 har fastställts till 44 miljoner euro. De årliga anslagen ska godkännas av budgetmyndigheten inom ramen för budgetplanen.

I utövandet av sina uppgifter ska kommissionen samråda med ständiga kommittén för administrativt samarbete inom mervärdesskatteområdet (inrättad genom förordning (EEG) nr 218/92 (es de en fr)) när åtgärder ska vidtas. Om de åtgärder som kommissionen vill anta inte är förenliga med kommitténs yttrande får rådet fatta ett annat beslut inom tre månader.

Programmet ska utvärderas av

 • medlemsländerna, som ska skicka en interimsrapport och en slutrapport inom fastställda tidsfrister till kommissionen,
 • kommissionen, som till Europaparlamentet och till rådet ska överlämna ett meddelande på grundval av medlemsländernas interimsrapporter om huruvida det är önskvärt att fortsätta med programmet.

Beslut nr 2235/2002/EG ändrades genom beslut nr 787/2004/EG i syfte att anpassa rferensbeloppen med tanke på utvidgningen av Europeiska unionen.

Rådets förordning (EG) nr 885/2004 rör framför allt anpassningen av beslut nr 2235/2002/EG när det gäller fri rörlighet för varor, bolags rättigheter, jordbruk, beskattning, utbildning, kultur och audiovisuell politik samt yttre förbindelser på grund av anslutningen av Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut nr 2235/2002/EG [antaget genom samrådsförfarande: COD/2002/0015]

17.12.2002

-

EGT L 341, 17.12.2002

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut nr 787/2004/EG

20.5.2004

-

EUT L 138, 30.4.2004

Förordning (EG) nr 885/2004

1.5.2004

-

EUT L 168, 1.5.2004

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut av den 17 maj 2006 om ett gemenskapsprogram för att förbättra skattesystemens funktionssätt på den inre marknaden (Fiscalis 2013) [KOM(2006) 202 slutlig - ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning][Förfarande COD/2006/0076]. Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 6 april 2005 om gemenskapens Tull 2013-program och Fiscalis 2013-program [KOM(2005) 111 slutlig - ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning]. Genom Tull 2007 -programmet och Fiscalis 2007-programmet förbättras enligt kommissionen det samarbete mellan tull- och skatteförvaltningarna och deras tjänstemän och skapas de Europatäckande datornät som krävs för att uppfylla kraven på tullkontroller på den inre marknaden och upprätthålla beskattning av varor och tjänster i enlighet med nationell skattelagstiftning och gemenskapens skattelagstiftning på denna marknad. Kommissionen föreslår därför att två efterföljande program, Fiscalis 2013-programmet och Tull 2013-programmet, införs i budgetplanen för perioden 2007-2013 och att EMCS-projektet finansieras genom Fiscalis 2013-programmet från och med 2009.

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet av den 12 november 2003 "Rapport om genomförandet av Fiscalis-programmet (1998-2002)" [KOM(2003) 678 slutlig - Europeiska unionens officiella tidning C 96 av den 21 april 2004]. Denna rapport är upprättad enligt artikel 12.3 i beslut nr 888/98/EG. Rapporten består av två delar:

 • En del om genomförandet av de gemensamma åtgärderna (seminarier, utbyten, multilaterala kontroller och utbildningsinitiativ).
 • En del om det datortekniska området.

I den första delen redovisas genomförandet för varje instrument och deras användbarhet inom programmets ram, samt finansiella uppgifter och önskvärda förbättringar. Sambanden mellan de genomförda åtgärderna och programmets formella eller strategiska mål analyseras. I den andra delen presenteras resultaten och effekterna av de olika datorapplikationer som finansierats genom programmen liksom datorprojektens förvaltningsverktyg.

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet av den 17 januari 2002 om det önskvärda i att fortsätta åtgärdsprogrammet för att förbättra skattesystemen på den inre marknaden [KOM(2002) 10 slutlig - ej offentliggjort i Europeiska gemenskapernas officiella tidning].

I detta meddelande görs en preliminär utvärdering av Fiscalisprogrammet, baserad på de tre första åren av genomförandet. Resultatet av utvärderingen är positivt och programmet betraktas som ett värdefullt och nödvändigt verktyg till stöd för EU:s budgetpolitik. Genom programmet har viktig kunskap och ytterligare erfarenheter spridits till deltagarna, kontrollen och bedrägeribekämpningen avseende systemen för indirekt beskattning har kunnat förbättras och tjänstemän har kunnat anta nya administrativa metoder genom samarbetet med andra skatteförvaltningar. Dessutom har programmet bidragit till finansieringen av gemenskapsåtgärder i fråga om datorstöd och främjat viktiga insatser när det gäller kontroll av mervärdesskatt och punktskatter.

Det är därför nödvändigt att fortsätta programmet, inte bara för mervärdesskattekontrollen inom gemenskapen, utan även för att bereda vägen för anslutningen av nya medlemsländer.

See also

För ytterligare information se webbplatsen för generaldirektoratet för skatter och tullar (DE) (EN) (FR).

Senast ändrat den 04.07.2007

Top