Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU-regler för beskattning av alkohol

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU-regler för beskattning av alkohol

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Rådets direktiv 92/83/EEG – harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

I direktivet anges Europeiska unionens regler för beskattning av alkohol (etylalkohol, dvs. i form av alkohol som används i alkoholhaltiga drycker) och alkoholhaltiga drycker, vilka kategorier av alkohol och alkoholdrycker som ska omfattas av skatter och på vilken grund skatten ska beräknas.

VIKTIGA PUNKTER

Öl

 • Den skatt som tas ut på öl ska fastställas med utgångspunkt från hektoliter per grad Plato* eller hektoliter per grad alkoholstyrka räknat på volym (en grad Plato motsvarar 0,4 procent alkoholstyrka räknat på volym) av den färdiga produkten.
 • EU-länderna kan dela in öl i kategorier bestående av högst fyra grader Plato, dvs. 15o–19o, och kan ta ut samma skattesats per hektoliter på alla öl i var och en av dessa kategorier.
 • Nedsatta skattesatser får tillämpas för öl bryggt av oberoende, små bryggerier så länge de
  • inte tillämpas på företag som producerar mer än 200 000 hl öl per år,
  • inte sätts mer än 50 % under den nationella standardsatsen för punktskatt.
 • Nedsatta skattesatser måste tillämpas lika på öl som levereras till landet från små bryggerier i andra EU-länder.
 • Nedsatta skattesatser, som får understiga minimiskattesatsen, kan tillämpas på svagare öl, dvs. öl med en faktisk alkoholhalt räknat på volym som inte överstiger 2,8 procent.

Vin och andra jästa drycker

 • Den skatt som tas ut på vin och mousserande vin och andra jästa drycker och mellanprodukter (t.ex. portvin och sherry) ska fastställas med utgångspunkt i antalet hektoliter färdig produkt.
 • EU-länderna måste ta ut samma skattesats inom varje dryckeskategori.
 • En nedsättning av punktskatten kan tillämpas på alla typer av vin och andra jästa drycker (utom öl) med en faktisk alkoholhalt som inte överstiger 8,5 volymprocent.
 • EU-länderna kan använda en enda reducerad skattesats på mellanprodukter med en faktisk alkoholhalt som inte överstiger 15 volymprocent så länge den
  • inte sätts mer än 40% under den nationella standardsatsen för punktskatt,
  • inte är lägre än den nationella standardsats som tillämpas för vin och andra mousserande jästa drycker.

Spritdrycker

 • Den skatt som tas ut på ren alkohol och spritdrycker ska fastställas per hektoliter ren alkohol, vid 20 oC.
 • Nedsatta skattesatser får tillämpas på etylalkohol (etanol) som framställs av små destillerier men den får inte sättas lägre än till 50 % av den nationella standardsatsen.
 • EU-länderna måste tillämpa sådana nedsatta skattesatser på etylalkohol som härrör från små destillerier i andra EU-länder.
 • Med förbehåll för vissa begränsningar kan nedsatta skattesatser också tillämpas på sprit med en faktisk alkoholhalt om högst 10 volymprocent och på fransk rom och grekisk ouzo.

Undantag

Produkter som omfattas av detta direktiv är befriade från punktskatt om de

 • är denaturerade* i enlighet med kraven i något EU-land,
 • är denaturerade och används för att göra produkter som inte är avsedda för mänsklig konsumtion,
 • används för att producera vinäger, mediciner eller smakämnen i livsmedel.

Lista över punktskatter

Europeiska kommissionen publicerar en fullständig lista över punktskattesatser som gäller i EU-länderna två gånger om året.

Eventuell ändring av direktiv 92/83/EEG

 • För att bedöma om direktiv 92/83/EEG fortfarande fyller sitt syfte, genomförde kommissionen en Refit-utvärdering (regulatory fitness and performance programme). Refit-programmet finns till för att granska all EU-lagstiftning – för att identifiera bördor, inkonsekvenser, luckor eller ineffektiva åtgärder – och för att lämna förslag till uppföljning av resultaten av granskningen. Den slutliga rapporten efter den externa utvärderingen har nu publicerats.
 • I oktober 2016 publicerade kommissionen en rapport som utvärderade direktiv 92/83/EEC och ett arbetsdokument från kommissionens avdelningar (och en sammanfattning av den senare).

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Direktivet har tillämpats sedan 10 november 1992. EU-länderna var tvungna att införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 31 december 1992.

BAKGRUND

Mer information finns här:

* VIKTIGA BEGREPP

Grader Plato: Antal grader Plato mäter viktprocenten på det ursprungliga extrakthalten per 100 gram öl. Värdet beräknas från den faktiska extrakthalten och alkoholinnehållet i den färdiga produkten.

Denaturerad alkohol: Etylalkohol som gjorts otjänlig att dricka genom tillsats av en eller flera kemikalier.

HUVUDDOKUMENT

Rådets direktiv 92/83/EEG av den 19 oktober 1992 om harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker (EGT L 316, 31.10.1992, s. 21–27).

Fortlöpande ändringar av direktiv 92/83/EEG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Rådets direktiv 92/84/EEG av den 19 oktober 1992 om tillnärmning av punktskattesatser på alkohol och alkoholdrycker (EGT L 316, 31.10.1992, s. 29–31).

Rapport från kommissionen till rådet om utvärderingen av rådets direktiv 92/83/EEG om strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker (COM(2016) 676 final, 28.10.2016).

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar – utvärdering som åtföljer dokumentet – Rapport från kommissionen till rådet om utvärderingen av rådets direktiv 92/83/EEG om strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker (SWD(2016) 336 final, 28.10.2016).

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar – sammanfattning av utvärderingen som åtföljer dokumentet – Rapport från kommissionen till rådet om utvärderingen av rådets direktiv 92/83/EEG om strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker (SWD(2016) 337 final, 28.10.2016).

Senast ändrat 28.11.2016

Top