Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europeiska året för kreativitet och innovation (2009)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Europeiska året för kreativitet och innovation (2009)

Kommissionen utropar härmed 2009 till Europeiskt år för kreativitet och innovation. Initiativet syftar till att främja kreativitet och innovation som nyckelkompetens för alla, tack vare livslångt lärande. Utmaningen består i att skapa en miljö som är öppen för alla former av kreativitet och innovation – konstnärlig, kulturell, social eller teknisk – och att gynna den praktiska tillämpningen av kunskap och idéer.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1350/2008/EG av den 16 december 2008 om Europeiska året för kreativitet och innovation (2009).

SAMMANFATTNING

Förmågan till skapande och innovation är nödvändig för ekonomiska och sociala framsteg. Europeiska unionen (EU) behöver stärka dessa färdigheter för att främja utvecklingen av kunskapssamhället, snarare än att passivt styras av den.

Kreativitet är en mänsklig egenskap. Den syns i många sammanhang, inte bara inom konst, formgivning och hantverk, utan även inom vetenskapliga och tekniska framsteg, entreprenörskap samt social innovation.

Innovation uppstår när en individs kreativa idéer förverkligas på ett framgångsrikt sätt. Därför är den kreativa förmågan och innovation nära besläktade och gynnar såväl ekonomi och samhälle som olika konstnärliga områden.

Tillvägagångssätt

Initiativets referensram är Europaparlamentets och rådets rekommendation 2006/962/EG av den 18 december 2006 om nyckelkompetenser för livslångt lärande

Initiativet är tänkt att vara tvärgående. Det ska omfatta inte bara utbildning, utan även verksamhetsområden som kultur, företagande, media, forskning, socialpolitik, regionalpolitik och landsbygdsutveckling.

Genomförandet av det europeiska året för kreativitet och innovation kretsar kring befintliga gemenskapsprogram, i synnerhet programmet för livslångt lärande 2007–2013 och den europeiska ungdomspakten. Initiativet ska även bygga på resultat från Europeiska året för interkulturell dialog (2008) och programmet Kultur 2007–2013, för att kunna stimulera kreativitet och innovationsförmåga i miljöer med kulturell mångfald.

Någon särskild budget anslås inte för initiativet. Nödvändiga resurser tas från de ekonomiska marginalerna inom programmen för lärande och utbildning samt från övriga berörda program.

Varje medlemsstat har utsett en nationell samordnare som sköter kontakterna på nationell nivå samt mellan medlemsstaterna och den styrgrupp som inrättats på gemenskapsnivå.

Särskilda mål

De särskilda målen för det europeiska året för kreativitet och innovation är att:

 • erbjuda en gynnsam miljö för innovation
 • tydliggöra vikten av kulturell mångfald
 • främja kreativitet och initiativförmåga från tidig ålder genom formell och icke-formell utbildning och informella aktiviteter för barn och ungdom
 • tydliggöra vikten av kreativitet, innovation och entreprenörskap, i synnerhet med avseende på ekonomisk tillväxt och sysselsättning
 • främja tillägnandet av färdigheter som är av vikt i sociala och yrkesmässiga sammanhang
 • främja formgivning- och designbranschens roll
 • uppmuntra kreativitet och innovation i så väl offentliga som privata organisationer.

Evenemang kring kreativitet och innovation

Europeiska året för kreativitet och innovation ska i praktiken genomföras på lokal, nationell och europeisk nivå.och det ska centreras kring åtgärder såsom att:

 • organisera konferenser och evenemang för att uppmuntra till debatt och öka olika gruppers medvetenhet om vikten av kreativitet och innovationsförmåga
 • genomföra reklam- och informationskampanjer för att sprida de centrala budskapen och beprövade metoder
 • utföra undersökningar och studier på gemenskapsnivå och nationell nivå.

Stimulera kreativitet och innovation genom utbildning

Kommissionen framhäver vikten av att uppmuntra kreativitet och innovation inom undervisning och utbildning, vilka i sig är nödvändiga för att kunskapstriangeln (utbildning–forskning–innovation) ska fungera.

Året bör kunna fördjupa tankarna kring metoder för undervisning och bedömning av inhämtade kunskaper. Motivation och initiativkraft är grunden för kreativ och innovativ förmåga och bör ytterligare lyftas fram och utvecklas under utbildningsgången för såväl barn som vuxna.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut nr 1350/2008/EG

25.12.2008

-

EUT L 348, 24.12.2008

See also

Mer information finns på webbplatsen för Europeiska året för kreativitet och innovation 2009.

Senast ändrat den 03.02.2009

Top