Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Programmet Kultur (2007-2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Programmet Kultur (2007-2013)

Detta beslut utgör ett instrument för finansiering och planering av kultursamarbetet mellan 1 januari 2007 och 31 december 2013. Det finns en budget på 400 miljoner euro till utveckling av gränsöverskridande kultursamarbete mellan aktörer inom kultur i länderna i Europeiska unionen (EU) och i andra länder som deltar i programmet. Ur programmet Kultur beviljas bidrag till insatser inom kultursamarbete, till europeiska organisationer som är verksamma inom kultur samt till insamling och spridning av information som rör kultur.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1855/2006/EG av den 12 december 2006 om inrättande av programmet Kultur (2007–2013) [Se ändringsrättsakt(er)].

SAMMANFATTNING

I likhet med tidigare kulturprogram är det allmänna målet för programmet Kultur att framhäva ett gemensamt europeiskt kulturområde för att främja framväxten av ett europeiskt medborgarskap.

Tre mål

Programmet bygger på följande tre mål som tillför stort europeiskt mervärde:

 • främja rörlighet för yrkesverksamma inom kultur;
 • främja rörlighet över gränserna för konstverk och kulturella och konstnärliga produkter;
 • främja dialogen mellan kulturer.

För att få bidrag från Europeiska unionen (EU) måste de utvalda projekten sikta mot ett eller flera av dessa mål.

Stöd på tre nivåer

För att uppnå ovanstående mål erbjuder kommissionen stöd på tre nivåer för att på så sätt möta olika behov:

 • stöd till kulturverksamhet. I beslutet fastställs tre slag av kulturverksamhet som man kan få EU-bidrag till:
 • stöd till organ som är verksamma inom kultur. Detta bidrag gäller organ som har genomslagskraft på europeisk nivå eller som omfattar minst sju länder i Europa. Organen får stöd om de har representation på EU-nivå, sprider information som kan underlätta kultursamarbete på EU-nivå eller deltar i projekt för kultursamarbete genom att fungera som ambassadörer för europeisk kultur. Urvalet följer på en offentliggjord inbjudan att lämna förslag;
 • stöd till analyser samt till insamling och spridning av information och till insatser avsedda att maximera verkan av projekt som rör kultursamarbete och politikutveckling. Syftet här är att öka och förbättra information och data om kultursamarbete och politikutveckling på europeisk nivå, samt främja deras spridning, däribland via Internet. Målet är också att på lokal nivå sprida riktad information om programmet. För detta inrättas kulturkontaktpunkter. De har i uppgift att se till att programmet får PR, att så många yrkesverksamma och aktörer inom kultur som möjligt uppmuntras att delta i verksamheten och att det finns välfungerande kontakter med de institutioner som stöder kulturverksamhet i medlemsstaterna.

Ett mer användarvänligt program

Kommissionen anförtror programförvaltningen till genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur och inför bestämmelser som är enklare för bidragsmottagarna. Kommissionen vill förenkla ansökningsblanketterna och göra förfarandena för beviljande av bidrag tydligare. Kommissionen vill också tillämpa proportionalitetsprincipen, alltmedan gällande budgetförordning efterlevs.

Förebyggande av bedrägeri

Kommissionen kommer även i fortsättningen att tillämpa ett revisionssystem för att kontrollera användningen av bidrag och begära att bidragsmottagarna redogör för användningen av bidrag under en femårsperiod. Kommissionen har även tillträde till bidragsmottagarnas kontor samt till all nödvändig information. Resultaten av dessa revisioner kan i förekommande fall leda till beslut om indrivning. Revisionsrätten samt Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) har samma rättigheter.

Samarbete med icke-EU-länder

Under vissa förutsättningar får följande länder delta i programmet:

 • de EES-länder som inte är medlemmar i EU (Island, Norge och Liechtenstein);
 • de kandidatländer som omfattas av en anslutningsstrategi;
 • länderna på västra Balkan.

Deltagande kan bli möjligt för andra icke-EU-länder som slutit bilaterala avtal med EU, vilka inbegriper bestämmelser om kultur.

Förvaltning, budget och utvärdering

Kommissionen bistås av en förvaltningskommitté. De flesta åtgärder avseende genomförande av program, i synnerhet sådana som gäller stöd till kulturåtgärder, måste antas i enlighet med gällande granskningsförfarande.

Den inledningsvis föreslagna budgeten är på 400 miljoner euro för åren 2007–2013 . Budgeten kommer preliminärt att fördelas enligt följande:

 • Cirka 77 % till stöd till kulturverksamhet.
 • Cirka 10 % till stöd till organisationer.
 • Cirka 5 % till analys och information.
 • Cirka 8 % till programförvaltning.

Efter halva tiden, men ej senare än den 31 december 2010, ska kommissionen offentliggöra en första lägesrapport med utvärdering av programmet. Denna rapport följs av ett meddelande om fortsättning av programmet senast den 31 december 2011. Slutligen kommer kommissionen senast den 31 december 2015 att lägga fram en slutlig utvärderingsrapport.

Bakgrund

Den rättsliga grunden för EU:s verksamhet inom kultur utgörs av artikel 167 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. I artikeln fastställs att medlemsstaterna ska främja den kulturella mångfalden och framhäva det gemensamma kulturarvet, samtidigt som subsidiaritetsprincipen efterlevs. Detta utgör ramen för programmet Kultur 2007 som följer på programmet Kultur 2000 och de tidigare programmen Raphael, Ariane och Kalejdoskop.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande – Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut nr 1855/2006/EG

28.12.2006 – 31.12.2013

-

EUT L 372, 27.12.2006

Ändringsrättsakt

Dag för ikraftträdande – Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut nr 1352/2008/EG

25.12.2008 – 31.12.2013

-

EUT L 348, 24.12.2008

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska Ekonomiska Och Sociala Kommittén samt Regionkommittén Lägesrapport efter halva tiden om genomförandet av programmet ”Kultur” [KOM(2010) 810 slutlig – ej offentliggjort i EUT].

Senast ändrat den 12.04.2011

Top