Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ett Europa för medborgarna (2007–2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Ett Europa för medborgarna (2007–2013)

Genom det här beslutet inrättas programmet ”Ett Europa för medborgarna” för perioden 2007–2013. Programmet är avsett att, med vissa föreslagna nyheter, utgöra en fortsättning på de aktiviteter som inleddes under programperioden 2004–2006. I syfte att göra medborgarna aktivt engagerade i den europeiska integrationsprocessen är programmet utformat med målsättningen att skapa förutsättningar för att samla Europas folk och förstärka känslan av en europeisk identitet.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1904/2006/EG av den 12 december 2006 om inrättande av programmet ”Ett Europa för medborgarna” för åren 2007–2013 i syfte att främja ett aktivt europeiskt medborgarskap [Se ändringsrättsakt(er)].

SAMMANFATTNING

Det här programmet är avsett att uppmuntra till samarbete mellan medborgare och medborgarorganisationer i olika länder, i syfte att göra allmänheten aktivt engagerad i den europeiska integrationsprocessen. De kan därigenom samlas och tillsammans agera i en europeisk miljö med respekt för den kulturella mångfalden.

Innan kommissionen fattade sitt beslut genomförde man ett omfattande offentligt samråd från december 2004 till februari 2005, och därefter hölls ett rådgivande forum den 3 och 4 februari 2005. Det offentliga samrådet på Internet fick fler än tusen svar, varav sjuhundra kom från organisationer och ungefär trehundra från privatpersoner. Programmet för 2007–2013 är en fortsättning på unionens åtgärdsprogram för främjande av ett aktivt europeiskt medborgarskap (2004–2006).

Mål

Programmet har följande allmänna mål:

 • Att ge medborgarna möjlighet att samarbeta och delta i uppbyggandet av ett allt närmare Europa, öppet mot omvärlden och som enas och berikas genom sin kulturella mångfald.
 • Att utveckla en europeisk identitet bland Europas medborgare, grundad på gemensamma värderingar och gemensam historia och kultur.
 • Att främja medborgarnas känsla av delaktighet i Europeiska unionen.
 • Att öka toleransen och den ömsesidiga förståelsen mellan Europas medborgare samt respektera och främja den kulturella och språkliga mångfalden och samtidigt bidra till den interkulturella dialogen.

Programmet har följande särskilda mål:

 • Att föra samman människor från lokala samhällen i hela Europa, så att de kan dela och utbyta erfarenheter, åsikter och värderingar, lära av historien och bygga för framtiden.
 • Att genom samarbete inom det civila samhällets organisationer på europeisk nivå främja verksamhet, debatt och reflektion med koppling till EU-medborgarskap och demokrati.
 • Att göra idén om Europa mer gripbar för medborgarna genom främjande av Europas värderingar och landvinningar, samtidigt som minnet av det förflutna värnas.
 • Att uppmuntra balanserad integration av medborgare och det civila samhällets organisationer från alla deltagande länder, bidra till interkulturell dialog och framhäva såväl Europas mångfald som dess enighet, med särskild tonvikt på verksamhet i anknytning till medlemsstater som nyligen anslutit sig till EU.

Programmets mål ska återspeglas i fyra olika typer av insatser:

Insats 1: ”Aktiva medborgare för Europa”

I den här insatsen medverkar medborgarna direkt genom vänortssamarbeten och medborgarprojekt, där europeiska frågor diskuteras och en ömsesidig förståelse utvecklas genom direkt medverkan. För att förbättra vänortssamarbete och medborgarprojekt är det också nödvändigt att utarbeta stödåtgärder för utbyte av bästa praxis, dela erfarenheter mellan berörda parter på lokal och regional nivå samt utveckla nya färdigheter, till exempel genom utbildning. Som vägledning kan nämnas att minst 45 procent av programmets sammanlagda budget kommer att användas till denna insats.

Insats 2: ”Aktivt civilt samhälle i Europa”

Omkring 31 procent av programmets sammanlagda budget kommer att användas till den här insatsen, som omfattar följande:

 • Strukturellt stöd till organisationer som forskar kring europeisk offentlig politik (tankesmedjor).
 • Strukturellt stöd till det civila samhällets organisationer på europeisk nivå.
 • Stöd till projekt till vilka det civila samhällets organisationer på lokal, regional och nationell nivå tar initiativet.

Insats 3: ”Tillsammans för Europa”

Till den här insatsen kommer omkring 10 procent av programmets sammanlagda budget att användas till stöd för följande:

 • Mycket synliga evenemang, till exempel minneshögtider kring historiska händelser, konstnärliga evenemang, uppmärksammande av europeiska framgångar, medvetandegörande kring bestämda frågor och Europaomfattande konferenser.
 • Studier, undersökningar och opinionsmätningar.
 • Verktyg för information och informationsspridning.

Insats 4: ”Aktivt europeiskt ihågkommande”

Omkring 4 procent av programmets sammanlagda budget kommer att användas till den här insatsen, som består av projekt inriktade på att bevara ett aktivt europeiskt minne. Projekten är i huvudsak avsedda att bevara de viktigaste platserna och arkiven med anknytning till massdeportationerna och de tidigare koncentrationslägren samt att bevara minnet av offren för de massutrotningar och massdeportationer som skedde under nazisttiden och Stalinregimen.

Deltagande

I enlighet med de allmänna villkoren för deras deltagande i unionens program, är programmet öppet för deltagare från följande länder:

 • Medlemsstaterna.
 • De Eftaländer som är parter i EES-avtalet.
 • Kandidatländer som omfattas av en föranslutningsstrategi.
 • Länderna på västra Balkan.

Programmet är öppet för följande verksamheter:

 • Lokala myndigheter och organisationer.
 • Organisationer som forskar om europeisk offentlig politik (tankesmedjor).
 • Medborgargrupper och andra organisationer från det civila samhället såsom icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk, föreningar, sammanslutningar, fackföreningar, utbildningsinstitutioner och organisationer aktiva inom frivilligarbete eller amatöridrott.

Förvaltning, budget och utvärdering

Kommissionen biträds av en kommitté och måste anta de flesta genomförandeåtgärder i enlighet med förvaltningsförfarandet. Detta inbegriper alla urvalsbeslut avseende driftsbidrag, fleråriga vänortsavtal och de mycket synliga evenemangen. Vad gäller andra urvalsbeslut är kommissionen skyldig att informera kommittén och Europaparlamentet om de beslut som fattas. Föreslagen budget för genomförandet av programmet är 215 miljoner euro. Omkring 10 procent av den sammanlagda budgeten är avsedd att täcka administrativa utgifter.

Kommissionen ska ha presenterat en rapport efter halva tiden, senast den 31 december 2010, med en utvärdering av genomförandet av programmet. Senast den 31 december 2011 ska ett meddelande om en fortsättning på programmet ha presenterats och efter det att programmet har avslutats ska en utvärderingsrapport presenteras senast den 31 december 2015.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande – Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut nr 1904/2006/EG

1.1.2007 – 31.12.2013

-

EUT L 378, 27.12.2006

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande – Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut nr 1358/2008/EG

31.12.2008 – 31.12.2013

-

EUT L 350, 30.12.2008

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen av den 9 mars 2004 – Ge full innebörd åt EU-medborgarskapet: främja europeisk kultur och mångfald genom program för ungdom, kultur, audiovisuella medier och medborgarnas samhällsengagemang [KOM/2004/0154 slutlig – EUT C 122, 30.4.2004].

See also

 • Mer information finns på Europeiska kommissionens webbplats: Medborgarskap (DE) (EN) (FR)

Senast ändrat den 27.01.2009

Top