Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europeisk kulturhuvudstad

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europeisk kulturhuvudstad

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Beslut nr 1622/2006/EG om inrättande av evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2007 till 2019

VILKET SYFTE HAR BESLUTET?

Genom beslutet inrättas evenemanget ”Europeisk kulturhuvudstad” och förfarandet fastställs för val av städer som ska inneha titeln mellan 2013 och 2019, liksom systemet för att övervaka förberedelserna inför det år evenemanget hålls.

VIKTIGA PUNKTER

Kulturprogrammet och dess europeiska dimension

Varje kandidatstads ansökan ska innehålla ett kulturprogram som uppfyller ett antal kriterier, indelade i två kategorier:

 • ”Den europeiska dimensionen”, som omfattar att öka samarbetet mellan aktörer på kulturområdet på alla nivåer. Programmet ska också framhäva rikedomen i Europas kulturella mångfald och de europeiska kulturernas gemensamma aspekter.
 • ”Stad och medborgare”, utformad för att väcka allmänhetens intresse för evenemanget på lokal, nationell och europeisk nivå och främja stadens långsiktiga kulturella utveckling.

Programmet pågår vanligtvis i ett år. Städer vars förberedelser för evenemanget anses vara utmärkta kan belönas med Melina Mercouri-priset (döpt efter den grekiska kulturminister som lanserade idén om en kulturhuvudstad). Det delas ut av Europeiska kommissionen och finansieras av programmet Kreativa Europa).

Urvalsförfarande

 • Två EU-länder per år kan stå värd för evenemanget.
 • Urvalsprocessen består av fyra steg:
 • 1.

  Inlämning av ansökningar: De berörda EU-länderna offentliggör en inbjudan om att lämna in ansökningar senast sex år innan evenemangets början. Intresserade städer har minst tio månader på sig från det datumet för att lämna in en ansökan.

 • 2.

  Preliminärt urval: Senast fem år innan evenemangets början, möts urvalsjuryn för att utvärdera förslagen och ta fram en slutlista på de städer som kommer att bjudas in att fortsätta i processen. Juryn består av 13 experter, varav sju utses för tre år av Europaparlamentet, rådet, kommissionen och europeiska regionkommittén. De sex övriga väljs av de berörda EU-länderna.

 • 3.

  Slutligt urval: Nio månader efter det preliminära urvalsmötet, träffas juryn igen för att utvärdera programmen från de städer som förts upp på slutlistan, dessa ska då ha utarbetats mer detaljerat, och rekommendera en av dem till ”Europeisk kulturhuvudstad”. I det här steget lägger juryn fram en rapport till det berörda EU-landet och till kommissionen, där man också lämnar rekommendationer till den valda staden.

 • 4.

  Utnämning: Fyra år innan evenemangets början presenterar de två EU-länder som berörs av det aktuella året en stads ansökan till de europeiska institutionerna på grundval av juryns rekommendationer. Rådet utnämner officiellt en stad som Europeisk kulturhuvudstad i de två berörda länderna.

Övervakningsfasen

 • Experter som utses av institutionerna hjälper de utvalda huvudstäderna att genomföra sina program, särskilt genom att garantera att de har ett europeiskt mervärde (dvs. att det uppstår ett mervärde som ett resultat av utnämningen till Europeisk kulturhuvudstad som inte skulle ha skapats av staden (eller landet där den ligger) om den hade agerat på egen hand).
 • Övervakning i halvtid görs två år innan evenemangets början och rör de framsteg som gjorts i förberedelserna samt den europeiska dimensionen.
 • Den slutliga övervakningen äger rum senast åtta månader innan evenemanget, då experterna tar del av och utvärderar förberedelsearbetet. De skickar en rapport till kommissionen och till de berörda städerna om sina slutsatser och sin rekommendation när det gäller om Melina Mercouri-priset ska delas ut eller inte.

Upphävande

Beslutet har upphävts av beslut nr 445/2014/EU som rör utnämningen av städer från och med 2020. Beslut nr 1622/2006/EG fortsätter att gälla för alla städer som redan utsetts eller håller på att utses till europeiska kulturhuvudstäder för åren 2013–2019.

FÖR VILKEN PERIOD GÄLLER BESLUTET?

Det har gällt sedan den 1 januari 2007, förutom dess artikel 5 (om inlämning av ansökningar) som har gällt sedan den 23 november 2006.

BAKGRUND

 • Evenemanget Europeisk kulturhuvudstad, som lanserades av rådet 1985, har kommit att bli ett av EU:s populäraste projekt. På grund av den höga graden av deltagande från medborgarna och dess kulturella och socioekonomiska effekter, är det nu allt fler städer som varje år tävlar om titeln.
 • Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1622/2006/EG av den 24 oktober 2006 om inrättande av en gemenskapsåtgärd för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2007 till 2019

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets beslut nr 445/2014/EU av den 16 april 2014 om inrättande av en unionsinsats för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020–2033 och om upphävande av beslut nr 1622/2006/EG (EUT L 132, 3.5.2014, s. 1–12).

Senast ändrat 27.07.2017

Top