Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europeisk kulturhuvudstad

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Europeisk kulturhuvudstad

Evenemanget "Europeisk kulturhuvudstad" bidrar till att framhäva de europeiska kulturernas rikedom, mångfald och deras gemensamma drag och gör det möjligt för Europas medborgare att få ökad kunskap om varandra.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets beslut 1419/1999/EG av den 25 maj 1999 om att inrätta en gemenskapsåtgärd för evenemanget "Europeisk kulturhuvudstad" för åren 2005 till 2019 [Se ändringsrättsakt(er)].

SAMMANFATTNING

Enligt beslutet ska "Europeisk kulturhuvudstad" från och med 2005 utses på följande sätt (artikel 2):

  • Senast fyra år innan evenemanget i fråga börjar ska det berörda medlemslandet (se bilaga I till beslut nr 649/2005/EG) föreslå kommissionen, Europaparlamentet, rådet och Regionkommittén en eller flera städer för det aktuella året, eventuellt med en rekommendation.
  • Kommissionen ska varje år sammankalla en jury som ska lämna en rapport om förslagen. Europaparlamentet får senast tre månader efter att det mottagit rapporten lämna ett yttrande om förslagen till kommissionen.
  • Rådet ska på grundval av en rekommendation från kommissionen och mot bakgrund av Europaparlamentets yttrande utse den europeiska kulturhuvudstaden för det aktuella året.

Från och med 2009 kommer man att ta hänsyn till utvidgningen av Europeiska unionen till 25 medlemsländer när man utser Europeiska kulturhuvudstaden, i enlighet med den förteckning som fastställs i bilaga I till beslut nr 649/2005/EG. Den kronologiska ordningen får ändras efter överenskommelse mellan de berörda medlemsländerna.

Förslaget ska inbegripa ett kulturprojekt med ett särskilt tema som har en europeisk dimension och som i huvudsak bygger på kultursamarbete i enlighet med de mål och de insatser som anges i artikel 151 (f.d. artikel 128) i fördraget. Andra europeiska städer får samarbeta i projektet.

I det material som läggs fram ska det framgå hur den föreslagna staden inom ramen för det valda temat avser (artikel 3)

  • att framhäva de konstnärliga strömningar som är gemensamma för européerna och vilka staden inspirerat till eller till vilka staden givit ett betydande bidrag,
  • att främja evenemang och konstnärliga produktioner som involverar personer aktiva inom kultur från andra städer i medlemsländerna och som leder till ett varaktigt kulturellt samarbete, samt att verka till förmån för dessa personers rörlighet inom Europeiska unionen,
  • att säkerställa att stora delar av befolkningen sluter upp och deltar i projekten,
  • att säkerställa att Europeiska unionens medborgare tas emot, samt att de olika evenemangen ges stor spridning genom användning av olika former av multimedia och flerspråkighet,
  • att främja dialogen mellan Europas och andra världsdelars kulturer,
  • att framhäva stadens historiska arv, stadsbyggnadskonst och livskvalitet.

Europeiska länder utanför EU får delta i denna verksamhet. Varje sådant land får föreslå en stad som "Europeisk kulturhuvudstad" och ska underrätta Europaparlamentet, rådet, kommissionen och Regionkommittén om detta. Rådet ska enhälligt, på rekommendation av kommissionen, officiellt utse en av dessa föreslagna städer till "Europeisk kulturhuvudstad" för varje år och därvid beakta att en förberedelseperiod på fyra år är önskvärd (artikel 4).

Varje stad ska ordna ett program med kulturevenemang som framhäver både stadens specifika kultur och kulturarv och dess plats i det gemensamma kulturarvet och som engagerar personer verksamma inom kultur från andra europeiska länder i syfte att upprätta ett varaktigt samarbete (artikel 5).

Kommissionen ska varje år lägga fram en rapport där resultaten från det föregående årets evenemang utvärderas. Denna rapport ska överlämnas till Europaparlamentet, rådet och Regionkommittén.

Kommissionen kan även lägga fram förslag till översyn av detta beslut om den anser att det är nödvändigt för att verksamheten ska fungera smidigt (artikel 6).

Europeiska unionen kan lämna ett finansiellt bidrag till evenemanget "Europeisk kulturstad" via ramprogrammet "Kultur 2000" genom att stödja något arrangemang med europeisk dimension som ingår i programmet.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut nr 1419/1999/EG

-

-

EGT L 166, 1.7.1999

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut nr 649/2005/EG

26.5.2005

-

EUT L 117, 4.5.2005

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets beslut 2005/815/EG av den 14 november 2005 om evenemanget Europeisk kulturhuvudstad år 2009 [Europeiska unionens officiella tidning L 305 av den 24 november 2005]. För 2009 har rådet utsett två Europeiska kulturhuvudstäder, nämligen Linz (Österrike) och Vilnius (Litauen).

Rådets beslut 2004/659/EG av den 27 maj 2004 om att utse den europeiska kulturhuvudstaden 2008 [Europeiska unionens officiella tidning L 301 av den 28 september 2004].

För 2008 har rådet utsett två städer till Europeiska kulturhuvudstäder, nämligen Liverpool (Förenade kungariket) och Stavanger (Norge).

Rådets beslut 2004/654/EG av den 27 maj 2004 om att utse den europeiska kulturhuvudstaden 2005 [Europeiska unionens officiella tidning L 299 av den 24 september 2004].

För 2007 har rådet utsett städerna Luxemburg och Sibiu (Rumänien) till Europeiska kulturhuvudstäder.

Rådets beslut 2003/399/EG av den 6 maj 2003 om att utse den europeiska kulturhuvudstaden 2006 [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 139 av den 6 juni 2003].

Den grekiska staden Patras har utsetts till Europeisk kulturhuvudstad 2006.

Rådets beslut av den 7 maj 2002 om att utse den europeiska huvudstaden 2005 [Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 124 av den 25 maj 2002].

Staden Cork har utsetts till europeisk kulturhuvudstad 2005.

Rådets beslut av den 17 december 1999 om att rådet skall utse jurymedlemmar inom gemenskapsåtgärden "Europeisk kulturhuvudstad" [Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 9 av den 13 januari 2002].

Från och med år 2000 utser kommissionen varje år en jury som ska utarbeta en rapport om hur de inlämnade förslagen förhåller sig till målen för denna verksamhet. Juryn består av oberoende högt uppsatta experter inom kultur. Juryn ska lämna sin rapport till kommissionen, Europaparlamentet och rådet. Europaparlamentet kan avge ett yttrande till kommissionen om förslagen inom tre månader från mottagandet av rapporten.

Senast ändrat den 10.01.2006

Top