Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Demonstration av avskiljning och lagring av koldioxid

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Demonstration av avskiljning och lagring av koldioxid

Kommissionen skapar ekonomiska incitament och presenterar ett europeiskt initiativ för tidig demonstration av avskiljning och lagring av koldioxid.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén av den 23 januari 2008: Stöd till tidig demonstration av hållbar energiutvinning från fossila bränslen [KOM(2008) 13 slutlig – EUT C 118, 15.5.2008].

SAMMANFATTNING

Teknik för avskiljning och lagring av koldioxid är avgörande om vi vill uppnå en betydande minskning av växthusgasutsläppen, framför allt från elkraftverk som drivs med fossila bränslen som kol och gas.

Utvecklingen och den kommersiella användningen av denna teknik är emellertid mycket dyr, och kommer att kräva många miljarder euro sammanlagt och många hundra miljoner euro per anläggning. Europeiska teknikplattformen för kraftverk för fossila bränslen med nollutsläpp [EN] uppskattar emellertid att kostnaderna för denna teknik kan minskas med 50 % till 2020 genom satsning på forskning, utveckling och demonstration. De höga kostnaderna för investeringar i teknik för avskiljning och lagring av koldioxid vägs dessutom delvis upp av den förutsedda prisökningen på utsläppsrätter för koldioxid för klassiska elkraftverk.

Kommissionen har föreslagit rättsliga ramar för att utveckla avskiljning och lagring av koldioxid, i form av ett särskilt direktivutkast om geologisk lagring av koldioxid och genom att ta med avskiljning och lagring av koldioxid i gemenskapens system för utsläppshandel. EU driver dessutom på integrationen av avskiljning och lagring av koldioxid i olika internationella avtal. För att garantera rättslig förutsebarhet och trygghet är det viktigt att kommissionens förslag snabbt antas och införlivas i medlemsstaternas lagstiftning, och att förändringar i internationella överenskommelser ratificeras av de berörda länderna.

I sin (strategiska plan för energiteknik) föreslår kommissionen att starta ett europeiskt industriinitiativ för avskiljning, transport och lagring av koldioxid redan under 2008. Detta initiativ ska ligga till grund för samordningen av demonstrationsprojekt, främja insyn och öppenhet och sprida kunskap om dem.

Till att börja med ska initiativet omfatta ett nät av projekt som ger pionjärerna inom avskiljning och lagring av koldioxid möjlighet att utbyta information och erfarenheter, optimera effekterna på forsknings- och utvecklingsverksamheten och i så stor utsträckning som möjligt bidra till beslutsfattandet. Nätet ska också leda till lägre priser, genom gemensamma kollektiva åtgärder (t.ex. för allmänheten eller tredjeländer) och till att deltagarna känns igen som medlemmar i ett viktigt EU-initiativ (med hjälp av en EU-logotyp). Industriinitiativet kan senare utvidgas utöver det ursprungliga nätet.

För att täcka det stora finansiella behov som tidig demonstration av avskiljning och lagring av koldioxid medför krävs betydande insatser från näringslivets sida, men också från medlemsstaterna och Europeiska gemenskapen.

De europeiska industrier som använder fossila bränslen, inte bara inom energisektorn, utan också inom andra energiintensiva sektorer, måste göra tydliga och bindande åtaganden till förmån för demonstrationsprojekten. tidiga investeringsbeslut kan ge de berörda företagen konkreta kommersiella övertag. De påverkar dessutom nivån på de förväntade offentliga investeringarna.

Med tanke på hur stor andel av energimixen de fossila bränslena utgör i många medlemsstater kommer det att krävas nationella finansieringsåtgärder, åtminstone tillfälligt fram till dess att tekniken är konkurrenskraftig. Sådana finansieringsåtgärder kan ta sig formen av statligt stöd, som i så fall skulle behöva anses vara förenliga med gemenskapsreglerna om statligt stöd. Kommissionen kommer att bedöma sådana åtgärder från fall till fall.

Kommissionen kommer också att undersöka vilka gemenskapsresurser som skulle kunna avsättas för avskiljning och lagring av koldioxid, exempelvis inom ramen för sjunde ramprogrammet för forskning De europeiska finansinstituten, som Europeiska investeringsbanken, och andra särskilda mekanismer som strukturfonderna kan eventuellt också bidra ekonomiskt till sådana projekt.

Sammanhang

Detta meddelande ingår i paketet om klimatinsatser och förnybar energi som kommissionen lade fram i början av 2008.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens arbetsdokument – följedokument till kommissionens meddelande till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén - Stöd till tidig demonstration av hållbar energiutvinning från fossila bränslen – konsekvensanalys [SEK(2008) 47 – ej offentliggjort i EUT].

Kommissionens meddelande av den 23 januari 2008, Mot 20–20 till 2020 – Europas möjligheter i samband med klimatförändringarna [KOM(2008) 30 slutlig – ej offentliggjort i EUT].

I januari 2008 antog kommissionen en serie sammanhängande och omfattande rättsakter för genomförandet av de målsättningar i fråga om klimatförändringen och förnybar energi som EU antagit för 2020 under våren 2007.

Meddelande från kommissionen av den 10 januari 2007 med titeln ”Hållbar kraftproduktion med fossila bränslen: med sikte på nära nollutsläpp från kol efter 2020 (es de en fr) [KOM(2006) 843 slutlig - ej offentliggjort i EUT]. I det meddelandet analyserar kommissionen hur och till vilka kostnader man i framtiden kan producera el med fossila bränslen och samtidigt minska utsläppen av växthusgaser från denna förbränning.

Senast ändrat den 26.05.2008

Top