Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ett program för rena och konkurrenskraftiga, små och medelstora företag

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Ett program för rena och konkurrenskraftiga, små och medelstora företag

För att hjälpa små och medelstora företag att bättre tillämpa EU:s miljölagstiftning föreslår kommissionen ett program som syftar till bättre lagstiftning, miljöledningsverktyg, ekonomiskt stöd, lokal expertis samt kommunikation och information.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén av den 8 oktober 2007 "Små, rena och konkurrenskraftiga: Ett program för att hjälpa små och medelstora företag att följa miljölagstiftningen" [KOM(2007) 379 slutlig - Ej offentliggjort i EUT].

SAMMANFATTNING

Små och medelstora företag utgör 99 % av alla företag och står för 57 % av mervärdet i EU:s ekonomi. En stor del av EU:s miljölagstiftning tillämpas dock inte av dessa företag. Detta beror antingen på att de ligger under den gräns vid vilken lagstiftningen börjar tillämpas eller på att de inte är medvetna om hur de påverkar miljön eller om den lagstiftning som är tillämplig på verksamheten.

Situationen medför problem för företagens konkurrenskraft, eftersom företagen inte utnyttjar de ekonomiska fördelar som följer av en bättre miljöledning och miljöinnovation, och medför även miljöproblem och risker när det gäller arbetstagarnas miljö och hälsa.

För att hjälpa små och medelstora företag att införa tillverkningssätt och kommersiella metoder som är hållbara har kommissionen utarbetat ett stödprogram som syftar till att dessa företag i större utsträckning ska följa miljölagstiftningen, samtidigt som deras kostnader på detta område minskar, och till att de ska förbättra sin miljöeffektivitet, konkurrenskraft och miljöinnovation.

Handlingsplanen inriktas främst på bättre lagstiftning, anpassning av miljöledningsverktyg, ekonomiskt stöd till små och medelstora företag, uppbyggnad av lokal expertis liksom kommunikation och information. Tillsammans med medlemsstaterna ska kommissionen regelbundet följa upp programmet, och en första utvärdering av genomförandet ska göras senast 2010.

Bättre lagstiftning

Åtgärder för att på ett bättre sätt utforma och genomföra lagstiftningen utgörs bland annat av rationalisering av administrativa förfaranden för att minska kostnaderna, sammanställning och spridning av bästa praxis när det gäller uppfyllande av skyldigheter på miljöområdet, bland annat via initiativ såsom BEST, samarbete med myndigheter som ansvarar för genomförandet, såsom IMPEL, liksom samråd med små och medelstora företag vid utarbetande och genomförande av lagstiftningen.

Miljöledningssystem som är anpassade till små och medelstora företag

Kommissionen uppmuntrar användning av miljöstyrnings- och miljörevisionsordningen (EMAS). Den avser särskilt att utsträcka användningen av systemet till en viss industrigrupp eller industrisektor, liksom att utveckla verktyg, som EMAS-Easy, som gör det lättare att tillämpa systemet. Den planerar också att minska administrationen kring EMAS för att förmå företagen i EU att använda det.

Riktat och hållbart ekonomiskt stöd

För att förenkla investeringarna i miljöeffektiva processer kan små och medelstora företag få stöd från EU via programmet Life+, ramprogrammet för innovation och konkurrenskraft och nya instrument inom sammanhållningspolitiken för 2007-2013 (ERUF, sammanhållningsfonden och Europeiska socialfonden). Kommissionen planerar att presentera en vägledning för företagen om möjliga finansieringskällor.

Enligt lagstiftningen om statligt stöd får medlemsstaterna dessutom ge ekonomiskt stöd till företag som uppfyller skyldigheterna i unionens miljölagstiftning eller som går längre än miljölagstiftningen.

Uppbyggnad av lokal expertis

Kommissionen planerar att bidra till att förbättra kapaciteten för att stödja små och medelstora företag i medlemsstaterna genom att anordna seminarier om informationskällor, lagstadgade skyldigheter och fördelar med att förbättra företagens miljöledningssystem.

Nätverket "Euro Info Centre" och, från 2008, det nya nätverket till stöd för företagsamhet och innovation, som samordnar tjänsterna från Euro Info-center och innovationsknutpunkter (IRC), kommer att stödja kommissionens arbete, framför allt när det gäller att främja partnerskap och samarbete med små och medelstora företag.

Bättre kommunikation och bättre riktad information

Det bör skapas en flerspråkig webbplats med miljöinformation till små och medelstora företag om bland annat genomförande av lagstiftning, ledningsverktyg, finansieringsmöjligheter och god praxis. Kommissionen planerar också att utarbeta riktlinjer för företagen för att hjälpa dem att få kontroll över sina miljöeffekter.

See also

Senast ändrat den 02.09.2011

Top