Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Att bemöta torka och vattenbrist i EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Att bemöta torka och vattenbrist i EU

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

KOM(2007) 414 slutlig – att bemöta vattenbrist och torka i EU

VILKET SYFTE HAR MEDDELANDET?

I meddelandet erkänns de främsta utmaningarna med vattenbrist och medellång eller långsiktig torka i Europeiska unionen (EU). Där tillhandahålls riktlinjer för att bemöta dem. Utmaningarna har att göra med

 • prissättning på vatten,
 • vattenfördelning,
 • förebyggande av och svar på torka,
 • alternativ för vattentillförsel,
 • information och tekniska lösningar av hög kvalitet för att hantera vattenbrist och torka.

VIKTIGA PUNKTER

 • För att problemen med vattenbrist och torka ska kunna åtgärdas måste vissa frågor tas upp. Det rör sig om
  • behovet av att till fullo genomföra ramdirektivet för vatten för att bemöta slöseriet med vattenresurser,
  • ineffektiv nationell prissättning för vatten,
  • fysisk planering,
  • främjande av vattenbesparande åtgärder,
  • behovet av att agera samordnat och vetenskapligt.
 • EU-länderna måste sätta rätt pris på vatten, med en effektiv princip för prissättningen.
 • Vattenfördelningen och den vattenrelaterade finansieringen måste bli effektivare för att begränsa biverkningar i avrinningsområdena. I synnerhet bör särskilda åtgärder vidtas för att genomföra direktivet om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan.
 • Förbättrad riskhantering för torka kan uppnås om EU-länderna utvecklar riskhanteringsplaner för torka där det behövs och om de utbyter god praxis och metodik på EU-nivå. EU:s solidaritetsfond och den europeiska mekanismen för räddningstjänstinsatser kan bidra till att EU-länderna får lämplig hjälp utan dröjsmål.
 • För att minska läckor och spill rekommenderar Europeiska kommissionen t.ex. att standarder tas fram för vattenbrukande apparater, vid sidan av särskild lagstiftning för icke-energiförbrukande produkter som använder vatten (t.ex. kranar, duschhuvuden och toaletter).
 • Konsumenter och ekonomiska operatörer ska också engageras, för att gynna framväxten av vattenbesparande kultur.
 • Ökad kunskap och bättre datainsamling är centralt för beslutsfattandet. Ett informationssystem om vattenbrist och torka i hela Europa bör integreras i vatteninformationssystemet för Europa (Wise).
 • Utifrån information från EU-länderna och sitt eget arbete iordningställde Europeiska kommissionen årliga uppföljningsrapporter (2008–2010) med bedömningar av hur de politiska möjligheterna genomförs runtom i EU.
 • I ett efterföljande dokument från 2012, Strategi för att skydda Europas vattenresurser, ingår översyn av politiken för problemet med vattenbrist och torka. Där uppges att målet att minska trenderna med vattenbrist och torka inte har uppnåtts.

BAKGRUND

 • Vatten är en dyrbar resurs och tillgången till det kan ibland tillfälligt bli låg, på grund av torka eller en längre tidsperiod då efterfrågan på vatten överstiger de exploaterbara vattenresurserna (vattenbrist).
 • Problemen med vattentillgång påverkar många områden i Europa. År 2007 hade minst 11 procent av EU:s befolkning och 17 procent av dess landyta drabbats av vattenbrist. Detta problem kräver gemensamma åtgärder på EU-nivå, och det blir än mer nödvändigt att göra något med tanke på att vattenbrist mycket väl kan fortsätta inträffa på grund av klimatförändringarna.
 • Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om problemet med vattenbrist och torka i Europeiska unionen (KOM(2007) 414 slutlig, 18.7.2007).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Strategi för att skydda Europas vattenresurser (COM(2012) 673 final, 14.11.2012).

Senast ändrat 21.02.2017

Top