Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU:s infrastruktur för rumslig information (Inspire)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU:s infrastruktur för rumslig information (Inspire)

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2007/2/EG om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (Inspire)

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

 • I direktivet fastställs allmänna regler för en infrastruktur för rumslig information* i Europa för Europeiska unionens (EU:s) miljöpolitiska syften och för politiska beslut eller verksamheter som kan påverka miljön.
 • Den europeiska infrastrukturen bygger på infrastrukturen för rumslig information, som är upprättad och drivs av EU-länderna.

VIKTIGA PUNKTER

Lagstiftningen gäller för rumsliga data som

 • omfattar områden där EU-länderna har jurisdiktion,
 • finns i elektroniskt format,
 • innehas av eller åt en offentlig myndighet eller annat organ som använder nätverket,
 • har att göra med miljöinformation.
 • EU-länderna är ansvariga för att säkerställa att metadata* skapas för de olika miljörelaterade rumsliga* datamängder och datatjänster som står förtecknade i lagstiftningen. Beroende på ämnesområde måste dessa fastställas inom två eller fem år efter det att reglerna trätt i kraft.
 • Europeiska kommissionen antar med hjälp av en kommitté de tekniska arrangemangen för att säkerställa att rumsliga datamängder och datatjänster kan fungera tillsammans samt harmoniserar dem när detta är praktiskt möjligt.
 • Dessa genomföranderegler skulle antas senast den 15 maj 2009 eller den 15 maj 2012, beroende på ämnesområdet.
 • EU-länderna måste upprätta och driva ett nätverk med följande tjänster:
 • Sökning: att söka efter rumsliga datamängder och datatjänster.
 • Visning: att visa, navigera, zooma in och ut, panorera eller överlagra visningsbara rumsliga datamängder.
 • Nedladdning: att få direkt åtkomst till och ladda ner kopior av rumsliga datamängder, när detta är praktiskt möjligt.
 • Omvandling: att omvandla rumsliga datamängder för att uppnå interoperabilitet.
 • Offentliga myndigheter måste kunna länka sina rumsliga datamängder och datatjänster till det nationella nätverket.
 • EU-länderna kan begränsa den allmänna åtkomsten till rumsliga datamängder och rumsliga datatjänster av olika skäl, såsom juridisk konfidentialitet, allmän säkerhet, immateriella rättigheter eller miljöskydd.
 • Kommissionen driver en Inspire-geoportal på EU-nivå. Detta ger åtkomst till de nationella nätverken.
 • Lagstiftningen kräver inte insamling av nya rumsliga data.

Utvärdering

 • I augusti 2016 offentliggjorde kommissionen sin rapport om genomförandet av Inspire-direktivet (2007/2/EG). Tillsammans med denna rapport presenterade kommissionen en detaljerad utvärdering som genomfördes inom ramen för dess refitprogram.
 • Denna utvärdering har visat att Inspire-direktivet fortfarande till stor del är ändamålsenligt, men att det krävs ytterligare insatser på EU- och EU-landsnivå för att råda bot på de betydande bristerna i genomförandet och dra nytta av fördelarna av direktivet. Dessutom behöver specifika frågor uppmärksammas gällande bestämmelserna om datapolicy (artikel 17 i direktivet) samt krav och användning av vissa tekniska specifikationer i genomförandebestämmelserna (inklusive förenkling av rapportering).
 • Som en följd av detta har kommissionen utfärdat ett antal rekommendationer och åtgärder som den nu kommer att genomföra i nära samarbete med EU-länderna inom arbetsprogrammet Maintenance and Implementation Work Programme 2016-2020 (ej översatt till svenska).

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det trädde i kraft den 15 maj 2007. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 15 maj 2009.

BAKGRUND

Mer information finns här:

* VIKTIGA BEGREPP

Infrastruktur för rumslig information: omfattar metadata, rumsliga datamängder och rumsliga datatjänster, nätverkstjänster och nätverksteknik, avtal om delning, åtkomst och användning, samt mekanismer, processer och förfaranden för samordning och övervakning.

Metadata: information som beskriver rumsliga datamängder och rumsliga datatjänster, så att det blir möjligt att finna, inventera och utnyttja dem.

Rumsliga data: alla data med direkt eller indirekt hänvisning till en viss plats eller geografiskt område, t.ex. adresser, transportnätverk, höjd och markanvändning.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG av den 14 mars 2007 om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (Inspire) (EUT L 108, 25.4.2007, s. 1–14).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Kommissionens förordning (EG) nr 1205/2008 av den 3 december 2008 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG om metadata (EUT L 326, 4.12.2008, s. 12–30).

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 1205/2008 har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Kommissionens beslut 2009/442/EG av den 5 juni 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG när det gäller övervakning och rapportering (EUT L 148, 11.6.2009, s. 18–26).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område (Ramdirektiv om en marin strategi) (EUT L 164, 25.6.2008, s. 19–40).

Kommissionens förordning (EG) nr 976/2009 av den 19 oktober 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG med avseende på nättjänster (EUT L 274, 20.10.2009, s. 9–18).

Se den konsoliderade versionen.

Kommissionens förordning (EU) nr 268/2010 av den 29 mars 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG vad avser tillgången för gemenskapens institutioner och organ till medlemsstaternas rumsliga datamängder och datatjänster på harmoniserade villkor (EUT L 83, 30.3.2010, s. 8–9).

Kommissionens förordning (EU) nr 1089/2010 av den 23 november 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG vad gäller interoperabilitet för rumsliga datamängder och datatjänster (EUT L 323, 8.12.2010, s. 11–102).

Se den konsoliderade versionen.

Kommissionens förordning (EU) nr 1088/2010 av den 23 november 2010 om ändring av förordning (EG) nr 976/2009 vad gäller nedladdningstjänster och omvandlingstjänster (EUT L 323, 8.12.2010, s. 1–10).

Kommissionens förordning (EU) nr 102/2011 av den 4 februari 2011 om ändring av förordning (EU) nr 1089/2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG när det gäller rumsliga datamängders och datatjänsters interoperabilitet (EUT L 31, 5.2.2011, s. 13–34).

Kommissionens förordning (EU) nr 1253/2013 av den 21 oktober 2013 om ändring av förordning (EU) nr 1089/2010 om genomförande av direktiv 2007/2/EG vad gäller interoperabilitet för rumsliga datamängder och datatjänster (EUT L 331, 10.12.2013, s. 1–267).

Kommissionens förordning (EU) nr 1311/2014 av den 10 december 2014 om ändring av förordning (EG) nr 976/2009 vad gäller definitionen av ett Inspire-metadataelement (EUT L 354, 11.12.2014, s. 6–7).

Kommissionens förordning (EU) nr 1312/2014 av den 10 december 2014 om ändring av förordning (EU) nr 1089/2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG vad gäller interoperabilitet för rumsliga datatjänster (EUT L 354, 11.12.2014, s. 8–16).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU av den 4 juli 2012 om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår och om ändring och senare upphävande av rådets direktiv 96/82/EG (EUT L 197, 24.7.2012, s. 1–37).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU av den 7 juli 2010 om ett ramverk för införande av intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och för gränssnitt mot andra transportslag (EUT L 207, 6.8.2010, s. 1–13).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 377/2014 av den 3 april 2014 om inrättande av Copernicusprogrammet och om upphävande av förordning (EU) nr 911/2010 (EUT L 122, 24.4.2014, s. 44–66).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/89/EU av den 23 juli 2014 om upprättandet av en ram för havsplanering (EUT L 257, 28.8.2014, s. 135–145).

Senast ändrat 21.02.2017

Top