Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Granskning av miljöpolitiken 2006

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Granskning av miljöpolitiken 2006

Denna översyn av miljöpolitiken innehåller en redogörelse för utvecklingen inom EU:s miljöpolitik under 2006 och en ansats att formulera utsikterna för det kommande året.

RÄTTSAKT

Kommissionens meddelande av den 30 april 2007, "Översyn av 2006 års miljöpolitik" [KOM(2007) 195 slutlig - Ej offentliggjort i EUT].

SAMMANFATTNING

Kommissionen går igenom de händelser som har betytt mest för Europeiska unionens miljöpolitik under år 2006 på de fyra dominerande områden som prioriteras enligt sjätte miljöhandlingsprogrammet. Ett av syftena är att förbättra lagstiftningen på området.

Under 2006 präglades kampen mot klimatförändringen av en stärkt koppling mellan energi- och klimatpolitiken, bland annat genom antagandet av ett energipaket och genom åtgärderna för att bekämpa klimatförändringen. Vidare antogs en rad förslag, särskilt i fråga om lufttransporter, och det gjordes framsteg när det5 gäller det internationella samarbetet. Medlemsstaterna ålades dessutom att anmäla sina nationella planer för fördelningen av utsläppsrätter för perioden 20082012 inom ramen för systemet för handel med utsläppsrätter. Kommissionen har redan yttrat sig rörande tio nationella planer.

Under 2007 ville kommissionen främst koncentrera sig på översynen av systemet för handel med utsläppsrätter, tekniken för avskiljning av koldioxid och geologisk lagring, anpassningen till klimatförändringen, stödet till inrättandet av en global fond för energieffektivitet och förnybara energikällor samt på problemet med vattenbrist och torka.

EU har fortsatt sina ansträngningar att bromsa förlusterna av den biologiska mångfalden, särskilt genom antagandet av en handlingsplan för biologisk mångfald som fastställer prioriteringarna för 2010 och därefter, en handlingsplan för skogarna samt en temainriktad strategi för markskydd.

I framtiden måste arbetet inriktas på genomförandet av Natura 2000 i den marina miljön, på fortsatta internationella förhandlingar inom ramen för konventionen om biologisk mångfald och konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur (CITES (es de en fr)), samt på kampen mot olaglig skogsavverkning och mot kommersiell valjakt.

När det gäller miljö och hälsa antog EU sin nya Reach -förordning i slutet av 2006, vilket innebär att den kan träda i kraft 2007. Den har dessutom antagit en tematisk strategi om bekämpningsmedel och en annan för urban miljö och har omstrukturerat lagstiftningen på områdena badvatten och grundvatten (es de en fr).

Åtgärderna på hälsoområdet kommer att fortsätta med en halvtidsutvärdering av handlingsplanen för miljö och hälsa. Det kommer också att läggas fram förslag rörande luftföroreningar och föras internationella förhandlingar om kvicksilver.

Under 2006 började de temainriktade strategier rörande naturresurser och avfall som antogs 2005 att tillämpas. Målet är att uppnå ett mer hållbart utnyttjande av resurser. Det har antagits flera direktiv om farliga ämnen och produkter samt om avfall, bland annat rörande batterier, uttjänta fordon och begränsat utnyttjande av vissa farliga ämnen.

Kommissionen planerar också en grönbok om hållbar konsumtion och produktion, samt åtgärder rörande industripolitiken och den offentliga upphandlingen. Åtgärderna för främjande av ekoteknik kommer att drivas vidare och utvärderas, och en grönbok om nedmontering av fartyg planeras.

Kommissionen har i sitt arbete med att förbättra lagstiftningen fortsatt att se över lagstiftningen inom flera sektorer i syfte att förenkla den. Den fortsätter också sitt samarbete med berörda parter i avsikt att ringa in eventuella svårigheter i tillämpningen av lagstiftningen. Kommissionen har också tagit fram verktyg som gör det möjligt att förbättra utvärderingen av effekterna av dess politiska förslag.

För 2007 planerar kommissionen bland annat att lägga grunden till ett gemensamt miljöinformationssystem, offentliggöra en grönbok om marknadsinstrument för miljön samt lansera ett vatteninformationssystem.

Bakgrund

Denna årliga verksamhetsrapport ingår i Lissabonprocessen och bidrar till EU:s strategi för hållbar utveckling (es de en fr), där miljön är en av grundfrågorna. Den ingår också i åtgärderna för övervakning och uppföljning av sjätte miljöhandlingsprogrammet.

Senast ändrat den 28.08.2007

Top