Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Temainriktad strategi för hållbar användning av bekämpningsmedel

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Temainriktad strategi för hållbar användning av bekämpningsmedel

Europeiska unionen håller på att genomföra en rad åtgärder för att minska de miljö- och hälsorisker som användning av bekämpningsmedel innebär. Det övergripande målet är att åstadkomma en mer hållbar användning av bekämpningsmedel och en kraftig samlad minskning av risker och användning, utan att användarna drabbas ekonomiskt. I huvudsak består de föreslagna åtgärderna av ökad kontroll, mer forskning om bekämpningsmedel, utbildning och information riktad till användare samt åtgärder som rör användningen av de aktuella produkterna.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen av den 12 juli 2006: En temainriktad strategi för ett hållbart nyttjande av naturresurser [KOM(2006) 372 - ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel (12 juli 2006).

SAMMANFATTNING

Den temainriktade strategin för hållbar användning av bekämpningsmedel * innehåller förslag för att minska deras hälso- och miljöeffekter utan att ge avkall på nödvändigt växtskydd.

För närvarande är strategin enbart inriktad på växtskyddsmedel *. Det kan längre fram bli aktuellt att utvidga strategin till biocider * när man har skaffat sig tillräckligt med kunskap och erfarenhet på området och om det visar sig att dessa ämnen kräver liknande åtgärder.

Strategin har följande mål:

 • Att minimera de hälso- och miljörisker som användningen av bekämpningsmedel medför.
 • Att förbättra kontrollen av användning och spridning av bekämpningsmedel.
 • Att minska halterna av skadliga verksamma ämnen, t.ex. genom att ersätta de farligaste ämnena med säkrare alternativ.
 • Främja övergång till jordbruk med begränsad eller ingen användning av bekämpningsmedel.
 • Att bygga upp ett genomblickbart system för rapportering och övervakning av framsteg inom området.

Strategin innehåller åtgärder som går att genomföra med befintliga rättsliga styrmedel och politiska riktlinjer. Men det finns också sådana som inte passar in i nuvarande styrmedel. Det är de senare åtgärderna som utgör huvuddelen av innehållet i det föreslagna direktivet.

Åtgärder som kan genomföras inom ramen för nuvarande lagstiftning

Systemen för kontroll av efterlevnaden av bestämmelserna om distribution och användning av växtskyddsmedel behöver förbättras. Det skall i huvudsak ske genom revidering av direktiv 91/414/EEG (es de en fr) (om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden).

De myndigheter på EU- och medlemsstatsnivå som sköter godkännanden av växtskyddsmedel skall åläggas att göra en jämförande utvärdering av medlen före godkännande. Om det är möjligt skall de ersättas med mindre skadliga ämnen.

De årliga kontroller av rester av bekämpningsmedel som medlemsstaterna utför inom ramen för förordning 396/2005/EG (se avsnittet Anknytande rättsakter och meddelanden nedan) måste förstärkas och utvidgas med epidemiologiska undersökningar.

Koncentrationerna av bekämpningsmedel i miljön måste bestämmas för att se om användarna följer de begränsningar och anvisningar som anges på etiketterna, samt för att bedöma riktigheten av de prognoser som gjorts under riskbedömningarna.

Forskningen om bekämpningsmedel måste förbättras, framför allt inom ramen för sjunde ramprogrammet för forskning och utveckling. Särskild vikt bör läggas på utveckling av alternativ till kemiska medel för skadedjursbekämpning och på undersökningar av bekämpningsmedlens effekter på den biologiska mångfalden.

Medlemsstaterna måste reformera beskattningen av bekämpningsmedel. Kommissionen uppmanar medlemsstaterna att tillämpa de normala skattesatserna för moms på bekämpningsmedel. Genom att prisskillnaderna minskar blir det då mindre attraktivt med internationell handel med produkter som inte är godkända.

På det internationella planet bör man fortsätta genomförandet av Rotterdamkonventionen och Stockholmskonventionen, liksom främjandet av en hållbar användning av bekämpningsmedel.

Åtgärder som fordrar ytterligare lagstiftning: förslag till direktiv

Medlemsstaterna måste upprätta nationella handlingsplaner med mål, åtgärder och tidsplaner för att minska riskerna och farorna med bekämpningsmedel, och för att bli mindre beroende av dem. De som berörs bör beredas möjlighet att delta i utarbetandet och genomförandet av dessa planer.

Man rekommenderar också inrättande av ett system för att utbilda distributörer och yrkesmässiga användare av bekämpningsmedel och för att informera allmänheten. Efter avslutad utbildning måste utbildningsintyg utfärdas. Bland annat följande ämnen skall ingå: gällande lagstiftning; bekämpningsmedlens faror och risker och sätt att kartlägga och minska dem; förberedelser av utrustning för användning och rutiner för drift och underhåll av utrustning; åtgärder vid olyckor.

Utrustning som används yrkesmässigt för spridning av bekämpningsmedel måste med jämna mellanrum inspekteras av organ som utsetts av medlemsstaterna. Inspektionerna skall bland annat omfatta kraftöverföring, pumpar, omrörare, tankar, mätsystem, styr- och reglersystem, rör, slangar och filter. Efter avslutad inspektion skall intyg utfärdas.

Harmoniserade normer måste utarbetas för utrustning och tillbehör som används för spridning av bekämpningsmedel. Vid inspektioner utgår man ifrån att utrustning och tillbehör som uppfyller dessa normer därigenom också uppfyller de hälso-, arbetarskydds- och miljökrav som föreskrivs i normerna.

Förslaget innehåller förbud mot flygbesprutning. Undantag kan emellertid medges i fall då det saknas fungerande alternativ eller då flygbesprutning är bättre ur hälso- eller miljösynpunkt än applicering på mark. Om flygbesprutning godkänts skall åtgärder för information och skydd vidtas.

Förslaget innehåller också bestämmelser om skydd av vattenmiljön. Man skall i första hand använda de minst skadliga produkterna, de effektivaste metoderna och den utrustning som begränsar oönskad spridning (t.ex. genom vindavdrift). Buffertzoner måste upprättas längs vattendrag. Alla andra erforderliga åtgärder måste också vidtas, särskilt för att så långt som möjligt begränsa användningen av bekämpningsmedel i områden där det finns risk för att de förs vidare till vattentäkter. Det kan vara markytor som är mycket genomsläppliga, men också ytor som är ogenomsläppliga och där risken för avrinning till yt- eller grundvatten är stor.

Användning av bekämpningsmedel skall vara förbjuden eller strängt begränsad i vissa känsliga områden. Det gäller områden som omfattas av fågeldirektivet och habitatdirektivet.Vidare gäller det områden där allmänheten eller utsatta befolkningsgrupper vistas. Som ett minimum omfattas parker, idrottsplatser, skolgårdar och lekplatser.

När det gäller hantering, lagring, förpackning och rester av bekämpningsmedel måste åtgärder vidtas för att förebygga hälso- och miljörisker.

I det föreslagna direktivet föreskrivs också att miljövänliga och mindre hälsoskadliga alternativ för skadedjursbekämpning skall gynnas. Medlemsstaterna måste skapa de nödvändiga förutsättningarna för genomförandet av normerna för integrerat växtskydd så att de blir bindande senast den 1 januari 2014.

Kommissionen skall ta fram harmoniserade riskindikatorer för att kunna göra rättvisande riskbedömningar. Värdena på indikatorerna skall beräknas på grundval av statistiska uppgifter som insamlas av medlemsstaterna.

Åtgärder som fordrar ytterligare lagstiftning: kommande förslag

Kommissionen avser att anta ett förslag till en förordning om statistiska uppgifter om växtskyddsmedel före utgången av 2006. Syftet är att förbättra och harmonisera insamlingen av uppgifter om saluföring och användning av växtskyddsmedel i de olika medlemsstaterna. Uppgifterna behövs särskilt för beräkning av värdena på de riskindikatorer som nämns ovan.

Utrustning för spridning av bekämpningsmedel måste uppfylla vissa miljökrav för att den skall få släppas ut på marknaden. Kommissionen avser att före utgången av 2008 anta - eventuellt inom ramen för direktiv 2006/42/EG - ett förslag till direktiv där det fastställs väsentliga miljöskyddskrav för ny utrustning och nya tillbehör för spridning av bekämpningsmedel.

Ytterligare åtgärder som övervägs

I meddelandet beskrivs två typer av kompletterande åtgärder som inte har tagits med i den temainriktade strategin i dess nuvarande skepnad men som kan bli aktuella framöver, beroende på resultaten av den föreslagna strategin. Åtgärderna består i fastläggande av kvantitativa mål för minskning av användning av bekämpningsmedel samt införande av ett system för beskattning av bekämpningsmedel.

Bakgrund

Bekämpningsmedel används i jordbruket för att styra tillväxten hos växter på icke-jordbruksmark (växtskyddsmedel) eller för andra ändamål (huvudsakligen biocider). Bekämpningsmedlen har förmåga att ta kål på eller bekämpa skadliga organismer. De har därför stor ekonomisk och social nytta. Men direkt eller indirekt exponering av människan och miljön för ämnena kan vara skadlig. Det kan yttra sig i kroniska eller långvariga besvär, som fordrar särskild uppmärksamhet hos barn och äldre liksom hos personer som utsätts för medlen i sitt arbete. Medlen kan också förorsaka miljöförstöring genom nedsmutsning av vatten, luft och mark.

Den aktuella strategin är en av de sju temainriktade strategierna i sjätte miljöhandlingsprogrammet som antogs 2002. Den baserar sig på en grundlig utredning och ett omfattande samråd med allmänheten och berörda parter.

Rättsaktens nyckelbegrepp

 • Skydd av växter eller växtprodukter mot alla skadliga organismer eller förebyggande av deras verkan; undantagna är medel som snarare är avsedda att användas av hälsoskyddsskäl än för skydd av växter eller växtprodukter.
 • Påverkan av livsprocesser i växter. Hit hör ämnen som påverkar växternas tillväxt med undantag av näringsmedel.
 • Bevarande av växtprodukter, i den mån ämnena eller produkterna inte omfattas av gemenskapens bestämmelser om konserveringsmedel.
 • Utrotning av oönskade växter eller växtdelar med undantag av alger.
 • Bromsa eller förhindra oönskad tillväxt hos växter med undantag av alger.

Hänvisningar och förfarande

Förslag

Europeiska unionens officiella tidning

Förfarande

KOM(2006) 373

-

COD/2006/0132

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER OCH MEDDELANDEN

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG.

Här sammanförs och harmoniseras i en gemensam rättsakt de gränsvärden som gäller för olika livsmedel och djurfoder. Dessutom fastställs ett standardiserat gränsvärde som skall tillämpas i vissa fall. Alla livsmedel och djurfoder i EU omfattas nu av bestämmelser om gränsvärden för rester av bekämpningsmedel i syfte att skydda människors och djurs hälsa.

Meddelande från kommissionen av den 9 juni 2004: Mot en temainriktad strategi för hållbar användning av bekämpningsmedel [KOM(2004) 416 slutlig (es de en fr) - Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning]. För att kunna förbättra folkhälsan i EU måste man ha exakt kunskap om de effekter miljöskador har på människors hälsa. Strategin är en handlingsplan för att skaffa fram tillförlitliga uppgifter om dessa effekter och bygga ut samarbetet mellan de berörda parterna inom områdena miljö, hälso- och sjukvård och forskning.

Meddelande från kommissionen av den 1 juli 2003: Mot en temainriktad strategi för hållbar användning av naturresurser [KOM(2003) 572 - ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning]. Kommissionen lägger här grunden för en strategi för att minska effekterna av bekämpningsmedel på människors hälsa och på miljön. Det övergripande målet är att åstadkomma en mer hållbar användning av bekämpningsmedel och en kraftig samlad minskning av risker och användning av bekämpningsmedel utan att ge avkall på nödvändigt växtskydd.

Rådets direktiv 91/414/EEG (es de en fr) av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 230, 19.8.1991]. Genom det här direktivet harmoniseras villkoren och förfarandena för godkännande av växtskyddsmedel. Syftet är att skydda människors hälsa och miljön. Direktivet innehåller också en förteckning över godkända ämnen och föreskriver att ämnen som redan finns på marknaden skall undersökas successivt enligt ett särskilt arbetsprogram.

Senast ändrat den 27.11.2007

Top