Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kvaliteten på skaldjursvatten

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kvaliteten på skaldjursvatten

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2006/113/EG om den miljömässiga kvaliteten på skaldjursvatten

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

 • Europeiska unionen (EU) upprättar obligatoriska kvalitetskriterier för EU-ländernas skaldjursvatten.
 • På detta sätt försöker man skydda vissa skaldjur från de skadliga effekterna av utsläpp av föroreningar i haven.

VIKTIGA PUNKTER

Vatten

Direktivet gäller kvaliteten på skaldjursvatten, det vill säga vatten som lämpar sig för utveckling av skaldjur (som tillhör klasserna snäckor eller musslor).

Det gäller de kustvatten och bräckvatten som behöver skyddas eller förbättras för att skaldjur ska utvecklas och bidra till den höga kvaliteten på skaldjursprodukter avsedda att användas som livsmedel.

Beteckning

EU-länderna ansvarar för att beteckna skaldjursvatten. Listan över betecknade vatten kan ändras för att ta hänsyn till faktorer som inte förutsågs vid tidpunkten för beteckningen.

Om vatten omedelbart intill gränsande EU-länder betecknas som skaldjursvatten måste dessa länder konsulteras.

Kvalitetskriterier

I direktivet fastställs parametrar som gäller för betecknade skaldjursvatten, inklusive värden, obligatoriska värden, referensmetoder för analys och frekvensen för provtagning och åtgärder.

De parametrar som gäller för skaldjursvatten gäller

 • pH,
 • temperatur,
 • färg,
 • suspenderade substanser,
 • salthalt,
 • löst syre,
 • närvaron eller koncentrationen av vissa ämnen (kolväten, metaller, organiska halogenföreningar).

På grundval av dessa kriterier fastställer EU värden som de utsedda skaldjursvattnen måste uppfylla. Dessa gränsvärden kan vara strängare än de som fastställs i detta direktiv. För metaller eller organiska halogenföreningar måste dessa värden uppfylla utsläppsregler som ursprungligen fastställts i linje med direktiv 2006/11/EG om förorening genom utsläpp av vissa farliga ämnen i gemenskapens vattenmiljö (som sedan 2013 ingår i direktiv 2000/60/EG, EU:s ramdirektiv för vatten).

EU-länderna skulle upprätta program som gjorde det möjligt för dem att följa de uppsatta gränsvärdena inom sex år efter beteckningen.

Prover

De behöriga myndigheterna för varje EU-land måste ta prover från vattnet för att kontrollera att de överensstämmer med de kriterier som fastställts i direktivet. Följande proportioner av proverna måste överensstämma med de fastställda värdena:

 • 100 % av proverna för parametrarna ”organiska halogenföreningar” och ”metaller”,
 • 95 % av proverna för parametrarna ”salthalt” och ”löst syre”,
 • 75 % av proverna för andra parametrar.

Dispens

I händelse av en katastrof kan särskild dispens beviljas gällande efterlevnaden av gränsvärdena och de fastställda kriterierna.

Prover kan tas mindre ofta om vattenkvaliteten är avsevärt högre än den skulle vara om de kriterier som fastställts i enlighet med EU-lagstiftningen tillämpades.

I händelse av bristande överensstämmelse med gränsvärdena eller de fastställda kriterierna måste den behöriga myndigheten fastställa om detta är en slump, ett naturfenomen eller beror på föroreningar, och vidta lämpliga åtgärder. Dessa åtgärder får under inga omständigheter leda till ökad förorening av kustvatten och bräckvatten.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Direktiv 2006/113/EG, som ersatte direktiv 79/923/EEG, skulle införlivas i EU-ländernas nationella lagstiftning senast den 6 november 1981.

BAKGRUND

Direktiv 2006/113/EG som upphävdes av direktiv 2000/60/EG (Ramdirektivet för vatten) 2013. Regler som fastställts i direktiv 2006/113/EG, i synnerhet när det gäller mikrobiologiska och fysikalisk-kemiska parametrar som är relevanta för förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt, integrerades i ramdirektivet för vatten.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/113/EG av den 12 december 2006 om kvalitetskrav för skaldjursvatten (kodifierad version) (EUT L 376, 27.12.2006, s. 14–20)

Fortlöpande ändringar av direktiv 2006/113/EG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (EGT L 327, 22.12.2000, s. 1–73). Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 08.05.2016

Top