Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Handlingsplan för biologisk mångfald

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Handlingsplan för biologisk mångfald

Kommissionen har lagt fram en handlingsplan med mål för att stoppa förlusten av biologisk mångfald och åtgärder som ska göra det möjligt att nå målen till 2010. Handlingsplanen grundar sig på en utvärdering av förlusten av biologisk mångfald i Europa och i världen samt på de åtgärder som Europeiska unionen redan i dag vidtar för att hantera problemet.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen av den 22 maj 2006 med titeln "Att stoppa förlusten av biologisk mångfald till 2010 - och därefter - Att upprätthålla ekosystemtjänster för mänskligt välbefinnande" [KOM(2006) 216 slutlig - ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

SAMMANFATTNING

Kommissionen har tagit fram en handlingsplan med målet att bevara biologisk mångfald * och stoppa förlusten av biologisk mångfald både inom Europeiska unionens (EU) gränser och internationellt.

Det är av yttersta vikt att hindra skador på ekosystemen * för att slå vakt om naturens framtid, både för dess egenvärde (rekreations- och kulturvärden) och för de tjänster den ger oss (ekosystemtjänster *). Dessa tjänster är nödvändiga för konkurrenskraft, tillväxt och sysselsättning, och för att förbättra livsbetingelserna världen över.

I handlingsplanen fastställs tio prioriterade mål fördelade på fyra centrala handlingsområden (biologisk mångfald i EU, global biologisk mångfald, biologisk mångfald och klimatförändring samt kunskapsbasen). Dessutom ingår fyra centrala kompletterande åtgärder (finansiering, beslutsfattande, att etablera partnerskap och att stärka allmänhetens kunskap, medvetenhet och deltagande) samt åtgärder för övervakning, utvärdering och översyn. Handlingsplanen riktar sig både till EU och till medlemsstaterna. Åtgärderna ska vidtas fram till 2010 och kommer att fortsätta även därefter.

Biologisk mångfald i EU

Enligt handlingsplanen ska de viktigaste livsmiljöerna och arterna i EU skyddas. Detta mål ska nås genom att stärka Natura 2000-nätverket (utseende och skötsel av skyddade områden, ett sammanhängande nätverk med förbindelser mellan områdena), genom att se till att de mest hotade arterna återhämtar sig, och genom bevarandeåtgärder i EU:s yttersta randområden.

För att få ett långsiktigt skydd av den biologiska mångfalden räcker det inte med Natura 2000 och åtgärder för hotade arter. Därför anger handlingsplanen att den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna ska bevaras och återställas på landsbygden i EU generellt. Det gäller bland annat att använda åtgärderna i den gemensamma jordbrukspolitiken så bra som möjligt för att bevara jordbruksmark och skog med höga naturvärden.

På liknande sätt anger handlingsplanen att den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna ska bevaras och återställas i havsmiljön i EU generellt. Här handlar det om att återställa fiskbestånd, minska påverkan på icke-målarter och marina livsmiljöer, bland annat genom åtgärder inom den gemensamma fiskeripolitiken.

Att göra den regionala och territoriella utvecklingen mer förenlig med biologisk mångfald i EU är ett annat av handlingsplanens prioriterade mål. Detta ska ske genom en bättre planering på nationell, regional och lokal nivå som tar större hänsyn till den biologiska mångfalden (miljökonsekvensbeskrivningar, projekt finansierade med EU-medel, samverkan mellan planerare och exploatörer).

En kraftig minskning av invasiva främmande arters och främmande genotypers påverkan på EU:s biologiska mångfald är också ett av handlingsplanens mål. Både en övergripande strategi och särskilda åtgärder, däribland ett system för tidig varning, bör utarbetas.

EU och global biologisk mångfald

För att göra de internationella styrelseformerna för biologisk mångfald och ekosystemtjänster mer effektiva, föreslås i handlingsplanen att EU ska inrikta sig på ett effektivare genomförande av konventionen om biologisk mångfald och tillhörande avtal.

Enligt handlingsplanen ska stödet för biologisk mångfald och ekosystemtjänster i EU:s externa bistånd stärkas kraftigt, både genom finansiering och genom sektoriella och geografiska program.

Det är också viktigt att avsevärt minska den internationella handelns påverkan på global biologisk mångfald och globala ekosystemtjänster, särskilt genom att motverka skövlingen av tropiska skogar.

En bättre samverkan måste skapas mellan styrelseformer, handel och utvecklingssamarbete. Dessutom är effektiva insatser i medlemsstaternas utomeuropeiska länder och territorier avgörande för EU:s trovärdighet på detta område.

Biologisk mångfald och klimatförändring

I handlingsplanen understryks att den biologiska mångfalden kan bidra till att begränsa halterna av växthusgaser genom kollagring i skog och mark. Dessutom framhålls att klimatförändringen påverkar den biologiska mångfalden. Därför måste man begränsa utsläppen av växthusgaser för att minska de framtida hoten mot den biologiska mångfalden. I handlingsplanen ingår också att underlätta den biologiska mångfaldens anpassning till klimatförändring, genom att se till att Natura 2000-nätverket blir sammanhängande och genom att minimera eventuella skador på biologisk mångfald till följd av åtgärder för anpassning till och mildring av klimatförändringar.

Kunskapsbasen

Kommissionen menar i handlingsplanen att det är nödvändigt att kraftigt stärka kunskapsbasen för bevarande och hållbart utnyttjande av biologisk mångfald i EU och globalt. Detta ska framför allt ske genom en stärkning av det europeiska området för forskningsverksamhet, bättre informationsutbyte och datakompatibilitet, och genom insamling av oberoende vetenskapliga synpunkter och vetenskaplig rådgivning till politiskt ansvariga. Kommissionen vill därför inrätta ett system som gör det lätt att få tillgång till vetenskapliga råd.

Åtgärder som kompletterar handlingsplanen

Kommissionen har pekat ut fyra centrala kompletterande åtgärder som ska göra det möjligt att nå handlingsplanens mål:

 • att säkerställa en tillräcklig finansiering via EU:s fonder och program inom ramen för budgetplanen 2007-2013;
 • att stärka EU:s beslutsfattande, bland annat genom bättre samordning och komplementaritet mellan EU, medlemsstaterna och regionerna, och genom att hänsyn till biologisk mångfald och miljökostnader integreras i beslutsfattandet;
 • att etablera partnerskap mellan myndigheter, finanssektor, utbildningssektor och privat sektor (inklusive markägare och naturvårdare);
 • att stärka allmänhetens kunskap, medvetenhet och deltagande.

En långsiktig vision för biologisk mångfald

Utöver de mål för 2010 som fastställs i handlingsplanen, vill kommissionen inleda en diskussion om en mer långsiktig vision för biologisk mångfald som kan fungera som en politisk ram. Visionen bör bekräfta att det ömsesidiga beroendet mellan människan och naturen är en viktig utgångspunkt vid utarbetande och tillämpning av EU:s politik och att det behövs en ny balans mellan ekonomisk och social utveckling och naturvård.

 Nödvändigheten att skydda den biologiska mångfalden

Den biologiska mångfalden måste skyddas av två olika anledningar:

 • dess egenvärde: naturen är en källa till glädje och inspiration och är grunden för många aktiviteter inom fritid, turism och kultur;
 • dess ekosystemtjänster: naturen ger oss alla nödvändiga förutsättningar för mänskligt liv och välbefinnande (föda, läkemedel, vatten, luft m.m.). Människans teknik och kreativitet kan bara i begränsad utsträckning ersätta dessa naturliga tjänster.

Kommissionen understryker att förstörelsen av livsmiljöer och utdöendet av arter sker i oroväckande snabb takt och pekar på flera hot mot den biologiska mångfalden:

 • förändrad markanvändning som leder till fragmentering, försämring och förstörelse av livsmiljöer. Den förändrade markanvändningen beror främst på befolkningstillväxten och den ökande konsumtionen per capita (två faktorer som kommer att intensifieras i framtiden och öka påfrestningarna på den biologiska mångfalden);
 • klimatförändringen som förstör vissa livsmiljöer och hotar vissa organismer, stör reproduktionscyklerna, tvingar rörliga organismer att flytta till nya områden osv.);
 • andra viktiga faktorer är överutnyttjande av biologiska resurser, spridning av invasiva främmande arter, förorening av natur och livsmiljöer, globaliseringen som innebär ett ökat tryck i form av handel samt misslyckade styrelseformer (oförmågan att inse det ekonomiska värdet av naturkapital och ekosystemtjänster).

Bevarandet av den biologiska mångfalden är ett viktigt mål i strategin för en hållbar utveckling och i sjätte miljöhandlingsprogrammet.

EU har tidigare vidtagit följande åtgärder för biologisk mångfald:

 • inom EU:s miljöpolitik: Europeiska gemenskapens strategi och åtgärdsplaner för biologisk mångfald (se nedan under rubriken "Anknytande rättsakter") utgör en allmän ram för åtgärder som rör biologisk mångfald. Fågeldirektivet och habitatdirektivet ligger till grund för Natura 2000 vars syfte är att skydda livsmiljöer och arter. Andra särskilda bestämmelser syftar till skydd för vilda djur- och växtarter;
 • inom EU:s övriga interna politikområden: den biologiska mångfalden har beaktats inom jordbrukspolitiken (reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken) 2003, förordningen om landsbygdsutveckling 2005), regionalpolitiken (miljökonsekvensbeskrivningar och strategiska miljöbedömningar) och fiskeripolitiken (reformen av den gemensamma fiskeripolitiken);
 • inom EU:s externa politik: EU och medlemsstaterna är parter i flera internationella konventioner som rör biologisk mångfald, men genomförandet av dessa konventioner måste stärkas. Kommissionen framhåller också behovet av att öka finansieringen av utvecklingsprojekt som rör biologisk mångfald och att integrera hänsyn till biologisk mångfald i stödprojekt för länder utanför EU.

De mål och kompletterande åtgärder som anges i handlingsplanen bygger på ett omfattande samråd med experter och allmänheten.

Rättsaktens nyckelbegrepp

 • Biologisk mångfald: alla arter, ekosystem och deras genetiska arv. Den biologiska mångfalden definieras av komponenternas mångformighet och variationsrikedom.
 • Ekosystem: ett självorganiserande system som är uppbyggt av en eller flera livsmiljöer och de arter som lever där. Det regleras av samspelet mellan de olika komponenterna.
 • Ekosystemtjänster: alla tjänster som ekosystemen tillhandahåller, däribland produktion av livsmedel, bränsle, fibrer och läkemedel, reglering av vattnets kretslopp, reglering av luftens sammansättning och klimatet, bibehållande av markens bördighet och näringsämnenas kretslopp.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen av den 3 juni 2011, med titeln "Vår livförsäkring, vårt naturkapital ­- en strategi för biologisk mångfald i EU fram till 2020" [KOM(2011) 244 slutlig – Ej offentliggjort i EUT].

Senast ändrat den 02.09.2011

Top