Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Hantering av översvämningsrisker i EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Hantering av översvämningsrisker i EU

Översvämningar är ett hot mot människors hälsa, kulturarv, ekonomin och miljön. Därför inrättar EU en ram för att bedöma, kartlägga och planera för minskning av risken för översvämningar i Europa.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/60/EG av den 23 oktober 2007 om bedömning och hantering av översvämningsrisker.

SAMMANFATTNING

Översvämningar är ett hot mot människors hälsa, kulturarv, ekonomin och miljön. Därför inrättar EU en ram för att bedöma, kartlägga och planera för minskning av risken för översvämningar i Europa.

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Syftet med detta direktiv är att inrätta ett ramverk för åtgärder som ska minska risken för översvämningar i EU. Detta ska göras genom att bedöma risken för översvämning i avrinningsområden och kustregioner, kartlägga områden som är särskilt utsatta för stora översvämningar och upprätta planer för hantering av översvämningsrisker som baseras på ett nära samarbete mellan EU-länderna.

VIKTIGA PUNKTER

  • I och med detta direktiv måste EU-länderna bedöma risken för översvämning i kustregioner och avrinningsområden genom att samla in information om dessa områden, t.ex. översvämningshistorik och kartor som visar gränser, markanvändning och topografi. De ska även bestämma sannolikheten för framtida större översvämningar och konsekvenserna av dessa. Dessa bedömningar offentliggjordes första gången den 22 december 2011 och ska granskas senast den 22 december 2018. Efter det ska de ses över vart sjätte år.
  • EU-länderna måste också ta fram kartor som visar områden som är särskilt utsatta för översvämningsrisker och indikera scenarier (baserade på hög, medelhög eller låg sannolikhet) för att en översvämning inträffar där. Dessa kartor offentliggjordes den 22 december 2013 och måste ses över vart sjätte år.
  • EU-länder ska även upprätta planer för hantering av översvämningsrisker som samordnas på distriktsnivå, antingen för avrinningsområdesdistrikt eller för kustdistrikt. Dessa planer ska innehålla mål för hanteringen av översvämningsrisker och främst inriktas på förebyggande (t.ex. att undvika byggnation i områden som kan svämmas över), skydd (åtgärder som minskar sannolikheten för översvämning på en viss plats) och beredskap (informera allmänheten om översvämningsrisker och vad man ska göra om en översvämning inträffar). Dessa planer ska slutföras innan den 22 december 2015 och sedan ses över vart sjätte år.
  • Både kartorna för översvämningsrisker och planerna för hantering samordnas med vattenramdirektivet. Genomförandet av vattenramdirektivet, det här direktivet och andra direktiv relaterade till vatten styrs av den gemensamma genomförandestrategin, som även syftar till att integrera vattenpolitik på andra politikområden i EU, t.ex. jordbruk, transport eller forskning och regional utveckling.

BAKGRUND

Även om översvämningar är ett naturligt fenomen som inte går att förebygga helt och hållet, gör mänsklig aktivitet dem sannolikare och ökar deras påverkan. Risken för översvämning och omfattande skador p.g.a. översvämningar kommer att öka i framtiden. Detta beror på klimatförändringar, olämplig flodhantering, byggnation i områden där det finns risk för översvämning samt fler personer och mer egendom inom dessa områden.

Med tanke på att de flesta avrinningsområdena i Europa delas av flera länder, är åtgärderna effektivare om de görs på EU-nivå. På så sätt kan man göra en bättre riskbedömning och samordna åtgärder som vidtas av EU-länderna på ett bättre sätt.

Mer information om detta kan du hitta på Europeiska kommissionens webbplats om EU:s översvämningsdirektiv.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2007/60/EG

26.11.2007

25.11.2009

EUT L 288, 6.11.2007, s. 27-34

Senast ändrat 22.04.2015

Top