Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Genèvekonventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Genèvekonventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Beslut 81/462/EEG om ingående av konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar

Konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar

VILKET SYFTE HAR BESLUTET?

 • Genom beslutet ingås på Europeiska unionens (EU:s) och EU-ländernas vägnar Konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar.
 • Enligt denna konvention förbinder sig parterna (dvs. EU-länderna som har ratificerat konventionen) att arbeta tillsammans för att begränsa, gradvis förebygga och minska sina utsläpp av luftföroreningar i syfte att bekämpa gränsöverskridande föroreningar.

VIKTIGA PUNKTER

Långväga gränsöverskridande luftföroreningar definieras som utsläpp, direkt eller indirekt på grund av mänskliga aktiviteter, av ämnen i luften som har negativa effekter på människors hälsa eller miljön i ett annat land, och för vilka bidrag från enskilda eller grupper av källor inte kan urskiljas.

Totalt har följande åtta separata protokoll utarbetats inom ramen för denna konvention:

Politiskt samarbete

Enligt konventionen ska de avtalsslutande parterna utveckla och genomföra åtgärdsprogram och strategier, särskilt system för luftkvalitetshantering.

De avtalsslutande parterna enas om att träffas regelbundet (minst en gång om året) för att bedöma de framsteg som gjorts och samarbeta i frågor som rör konventionen.

Vetenskapligt samarbete

Parterna enas om att genomföra samordnade forsknings- och utvecklingsinsatser, i synnerhet för att minska utsläppen av viktigare luftföroreningar, för övervakning och mätning av utsläppsnivåer och koncentrationer av dessa föroreningar, samt för att få en uppfattning om effekterna av dessa föroreningar på hälsan och miljön.

Informationsutbyte

Parterna enas om att utbyta information, särskilt när det gäller data om

 • utsläpp av viktigare luftföroreningar (som börjar med svaveldioxid) och dessas effekter,
 • aspekter som kan orsaka betydande förändringar av långväga gränsöverskridande luftföroreningar (särskilt i den nationella politiken och industriell utveckling),
 • teknik för att minska luftföroreningar,
 • nationell politik och strategier för att bekämpa de större luftföroreningarna.

Samarbete i övervakning av föroreningar

 • Parterna enas om att delta i samarbetsprogrammet för övervakning och utvärdering av den långväga transporten av luftföroreningar i Europa, EMEP. Detta program, vars verksamhet finansieras genom ett särskilt protokoll (EMEP-protokollet), syftar till att förse parterna i konventionen med
  • vetenskaplig information om övervakning av atmosfären, datorbaserade modeller,
  • bedömning av utsläpp,
  • utveckling av prognoser.
 • För att detta samarbete ska lyckas tillåter konventionen
  • att programmet, med initialt fokus på övervakning av svaveldioxid och närliggande ämnen, utvidgas till andra viktigare luftföroreningar,
  • övervakning av sammansättningen av media som är mottagliga för kontaminering av dessa föroreningar (vatten, mark och vegetation), samt effekterna på hälsa och miljö,
  • generering av meteorologiska och andra vetenskapliga data om processer under överföring,
  • användning, när så är möjligt, av jämförbara eller standardiserade övervaknings- och modelleringsmetoder,
  • integreringen av EMEP i nationella och internationella program,
  • ett regelbundet utbyte av data som erhållits genom övervakning.

VILKEN PERIOD GÄLLER BESLUTET OCH KONVENTIONEN FÖR?

Beslutet har tillämpats sedan den 11 juni 1981.

Konventionen trädde i kraft den 16 mars 1983, nittio dagar efter depositionen av det tjugofjärde instrumentet avseende ratifikation, antagande, godkännande eller anslutning.

BAKGRUND

 • Genom konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar införs ett system som tillåter regeringar att samarbeta i syfte att skydda hälsan och miljön från luftföroreningar som kan påverka flera länder. Konventionen undertecknades 1979 i Genève, inom ramen för Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (Unece), och trädde i kraft 1983.
 • Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Rådets beslut 81/462/EEG av den 11 juni 1981 om ingående av konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar (EGT L 171, 27.6.1981).

Konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar – Resolution om långväga gränsöverskridande luftföroreningar (EGT L 171, 27.6.1981).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Rådets beslut 86/277/EEG av den 12 juni 1986 om antagande av protokollet till 1979 års ECE-konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar angående den långsiktiga finansieringen av samarbetsprogrammet för övervakning och utvärdering av den långväga transporten av luftföroreningar i Europa, EMEP (EGT L 181, 4.7.1986, s. 1).

Rådets beslut 93/361/EEG av den 17 maj 1993 om anslutning av gemenskapen till protokollet till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar om reglering av utsläppen av kväveoxider eller dessas gränsöverskridande flöden (EGT L 149, 21.6.1993, s. 14–15).

Rådets beslut 98/686/EEG av den 23 mars 1998 om Europeiska gemenskapens ingående av protokollet till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar om ytterligare minskning av svavelutsläppen (EGT L 326, 3.12.1998, s. 34).

Rådets direktiv 1999/13/EG av den 11 mars 1999 om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar (EGT L 85, 29.3.1999, s. 1–22).

Rådets beslut 2001/379/EG av den 4 april 2001 om godkännande på Europeiska gemenskapens vägnar av protokollet till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar avseende tungmetaller (EGT L 134, 17.5.2001, s. 40).

Rådets beslut 2003/507/EG av 13 juni 2003 om Europeiska gemenskapens anslutning till protokollet till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar angående minskning av försurning, övergödning och marknära ozon (EUT L 179, 17.7.2003, s. 1–2).

Rådets beslut 2004/259/EG av den 19 februari 2004 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av protokollet till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar om långlivade organiska föroreningar (EUT L 81, 19.3.2004, s. 35–36).

Rådets beslut (EU) 2016/768 av den 21 april 2016 om godtagande av ändringarna av 1998 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar avseende tungmetaller (EUT L 127, 18.5.2016, s. 8–20).

Rådets beslut (EU) 2016/769 av den 21 april 2016 om godtagande av ändringarna av 1998 års protokoll om långlivade organiska föroreningar till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar (EUT L 127, 18.5.2016, s. 21–31).

Senast ändrat 08.12.2016

Top