Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Konventionen om skydd för Alperna

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Konventionen om skydd för Alperna

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Beslut 96/191/EG att ingå en konvention om skydd för Alperna (Alpkonventionen)

Konventionen om skydd för Alperna (Alpkonventionen)

VILKET SYFTE HAR BESLUTET OCH KONVENTIONEN?

  • Beslutet rör ingåendet av konventionen om skydd för Alperna (Alpkonventionen) som sedan godkändes å Europeiska gemenskapens vägnar.
  • Syftet med Alpkonventionen är det långsiktiga skyddet av de naturliga ekosystemen i Alperna och en hållbar utveckling i området, samt skydd för de boendes ekonomiska intressen. De vägledande principerna i konventionen är förebyggande, att den som skadar miljön betalar samt gränsöverskridande samarbete.

VIKTIGA PUNKTER

  • Parterna i konventionen är Österrike, Frankrike, Tyskland, Italien, Liechtenstein, Monaco, Slovenien, Schweiz och Europeiska unionen (EU).
  • För att på ett effektivt sätt uppfylla konventionens målsättningar arbetar parterna inom områdena områdesplanläggning, naturskydd och landskapsbevarande, bergsjordbruk, bergsskogar, markskydd, turism och fritidsliv, energi, transport, luftkvalitet, vattenvård, befolkning och kultur samt avfallshantering.
  • I konventionen finns bestämmelser för upprättande och antagande av tillämpningsprotokoll inom vart och ett av dessa områden samt för att lösa dispyter mellan parterna.
  • Parterna är skyldiga att samarbeta inom undersökningsarbete och regionala observationer samt inom juridiska, vetenskapliga, ekonomiska och tekniska frågor.
  • En konferens för de kontraherande parterna (”Alpkonferensen”) hålls regelbundet (i princip vartannat år) för att granska frågor av gemensamt intresse för de kontraherande parterna och ta beslut och utfärda rekommendationer.

VILKEN PERIOD GÄLLER BESLUTET OCH KONVENTIONEN FÖR?

  • Beslutet har gällt sedan den 26 februari 1996.
  • Konventionen trädde i kraft för den Europeiska gemenskapen den 14 april 1998.

HUVUDDOKUMENT

Rådets beslut 96/191/EG av den 26 februari 1996 att ingå en konvention om skydd för alperna (Alpkonventionen) (EGT L 61, 12.3.1996, s. 31).

Konventionen om skydd för Alperna (Alpkonventionen) EGT L 61, 12.3.1996, s. 32–36).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Rådets beslut 98/118/EG av den 16 december 1997 om antagande av protokollet om Furstendömet Monacos anslutning till konventionen om skydd för Alperna (EGT L 33, 7.2.1998, s. 21).

Rådets beslut 2005/923/EG av den 2 december 2005 om undertecknande på Europeiska gemenskapens vägnar av protokollet om markskydd, protokollet om energi och protokollet om turism till Alpkonventionen (EUT L 337, 22.12.2005, s. 27–28).

Rådets beslut 2006/516/EG av den 27 juni 2006 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av protokollet om markskydd, protokollet om energi och protokollet om turism till Alpkonventionen (EUT L 201, 25.7.2006, s. 31–33).

Rådets beslut 2006/655/EG av den 19 juni 2006 om godkännande – på Europeiska gemenskapens vägnar – av tillämpningsprotokollet från 1991 avseende bergsjordbruk till Alpkonventionen (EUT L 271, 30.9.2006, s. 61–62).

Rådets beslut 2007/799/EG av den 12 oktober 2006 om undertecknande, på gemenskapens vägnar, av protokollet om genomförandet av Alpkonventionen på transportområdet (EUT L 323, 8.12.2007, s. 13–14).

Rådets beslut 2013/332/EG av den 10 juni 2013 om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet för tillämpning av 1991 års Alpkonventionen på transportområdet (EUT L 177, 28.6.2013, s. 13).

Senast ändrat 22.02.2017

Top