Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Förberedelser inför en strategi för stadsmiljö

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Förberedelser inför en strategi för stadsmiljö

Med utgångspunkt från en europeisk strategi för stadsmiljö vill kommissionen stärka miljöpolitikens bidrag till en hållbar utveckling av stadsmiljöer, särskilt genom att satsa på utveckling inom fyra huvudområden: förvaltningen av städerna, transporter, byggnation och stadsplanering.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen av den 11 februari 2004: "Formulering av en temainriktad strategi för stadsmiljö" [KOM(2004) 60 - Europeiska unionens officiella tidning C 98 av den 23 april 2004]

SAMMANFATTNING

Alla Europas städer står inför liknande miljöproblem. En europeisk strategi för stadsmiljö skulle göra det möjligt att arbeta fram en lösning på dessa problem på ett systematiskt och enhetligt sätt med hjälp av organisatoriska ramar som främjar lokala initiativ som är anpassade till och grundade på bästa arbetsmetoder och som ger de lokala beslutsfattarna möjlighet att välja mål och lösningar.

Den framtida strategin kommer att fokusera på stadsmiljö, samtidigt som den beaktar kopplingen till ekonomiska och sociala frågor. För att uppnå detta mål kommer den att innehålla fyra övergripande teman: stadsförvaltning, transporter, byggnation och stadsplanering.

En hållbar stadsförvaltning

De satsningar som görs i städerna är ofta isolerade i förhållande till varandra beroende på de specifika områden de berör (byggnader, infrastruktur, transport, energi, sophantering etc.) och på att administrationerna sköter förvaltningen separat. Det behövs alltså kraftfullare åtgärder på europeisk nivå för att gjuta nytt liv i och sprida denna modell för miljöledning i Europas största städer.

Strategins viktigaste satsning blir att se till att alla huvudstäder och städer med över 100 000 invånare antar en miljöledningsplan, som ska omfatta respektive stads hela stadsområde. Städerna ska ställa upp mål för vissa viktiga miljöeffekter och genomföra ett miljöledningssystem så att målen uppnås.

Sådana förvaltningsplaner skulle göra det möjligt att

 • kombinera förvaltningen av de uppdrag som åligger kommunerna i kraft av den europeiska lagstiftningen (direktiv om luftkvalitet och miljöbuller).
 • stärka samarbetet mellan de olika beslutsnivåerna (lokal, regional och nationell) liksom mellan de olika avdelningarna inom den lokala förvaltningen,
 • säkra den nödvändiga kontinuiteten i den miljöpolitik som bedrivs av kommunerna,
 • se till att det blir lättare att jämföra de 500 största städerna i Europa när det gäller deras förpliktelser och miljöinitiativ.

Hållbara stadstransportsystem

Stadstrafiken påverkar i högsta grad miljön, liksom stadsbornas hälsa och livskvalitet. Biltrafiken är en av de viktigaste källorna till luftföroreningar, exempelvis ozon och NO2, och stadstrafiken står för ungefär 40 % av de utsläpp av CO2 som kommer från transporter. Två tredjedelar av de trafikolyckor som ledde till personskador i EU under år 2000 skedde i tätorter. Bullret i stadsområdena är också ett både allvarligt och växande problem, och 80 % av bullret kommer från vägtrafiken.

Kommissionen anser att alla huvudstäder och städer med över 100 000 invånare bör utarbeta, anta, genomföra och regelbundet revidera en plan för ett hållbart stadstransportsystem med mål på kort, medellång och lång sikt. Andra åtgärder bör också utarbetas, särskilt för att stimulera till köp av fordon som förorenar mindre och slukar mindre energi och för att främja användningen av alternativa bränslen.

Hållbart byggande

Dåliga konstruktioner och dåliga byggmetoder kan få allvarliga konsekvenser för de boendes hälsa (européerna tillbringar ungefär 90 % av sin tid inomhus) liksom på miljön (energiåtgången för uppvärmning och belysning producerar 35 % av de sammanlagda växthusgaserna; årligen produceras 450 miljoner ton avfall från byggnadsarbeten och rivningar).

Inom ramen för en tematisk strategi föreslår kommissionen att man utformar en gemensam metod för att utvärdera byggnadernas och de bebyggda områdenas sammanlagda varaktighet, liksom indikatorer på kostnaden för livscykeln. Samtliga medlemsländer kommer att uppmanas att utarbeta och genomföra ett nationellt program för ett hållbart byggande. Kommissionen planerar vidare att genomföra kompletterande åtgärder, exempelvis möjligheter att renovera små byggnader, nya miljökrav som inte bara gäller energiförbrukningen, miljömärkning av byggnadsmaterial och ett genomförande av den tematiska strategin på området för förebyggande och återanvändning av avfall.

Hållbar stadsplanering

Stadsplaneringen omfattar byggnadsplanering och markanvändning i stadsområden. Kommissionen behandlar vissa på problem på det området, bland annat urbaniseringen (stadens spridning till angränsande landsbygdsområden, vilket skapar glest bebyggda områden där transporterna blir ett problem), det stora antalet övergivna tomter och tomma hus, frågor som hänger samman med placeringen av infrastrukturen, liksom behovet av att värna om och skapa fler grönområden.

För att nå fram till en hållbar stadsplanering kommer den framtida strategin att uppmuntra medlemsländerna att

 • se till att miljöfrågorna beaktas vid utformningen av deras stadsplaner,
 • främja återanvändning av övergivna tomter, i synnerhet industriområden och tomma byggnader,
 • fastställa en minsta befolkningstäthet i bostadsområdena för att uppmuntra till tätare bebyggelse och minska problemet med städernas utbredning,
 • ta hänsyn till konsekvenserna av klimatförändringen vid planeringen för markanvändningen i städerna.

En sektorsövergripande strategi

Parallellt med dessa fyra prioriterade områden planerar kommissionen en sektorsövergripande arbetsmodell genom att

 • integrera frågor som gäller stadsmiljö på tre nivåer: i gemenskapens politik på de mest betydelsefulla områdena (transporter, sammanhållning, hälsa, forskning och utveckling etc.) inom de centrala sektorerna i gemenskapens miljölagstiftning (vatten, luft, buller, avfall, klimatförändringen, naturen och den biologiska mångfalden) och mellan de olika nivåerna av förvaltning (europeisk, nationell, regional och lokal),
 • ta fram indikatorer som kan användas i uppföljningen av den temainriktade strategin och miljöns tillstånd i städer,
 • stödja en mer vidsträckt användning av de bästa metoderna på lokal nivå och sprida resultaten.

Bakgrund

Med detta meddelande lanserar kommissionen ett brett samråd med berörda parter för att bedöma vilka åtgärder som krävs inom ramen för en tematisk strategi som kan hjälpa Europa städer att förbättra sin miljö och göra dem mer hälsosamma och trevligare att bo i.

Strategin för stadsmiljön är en av de sju strategier som nämns i det sjätte handlingsprogrammet för miljön.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från Kommissionen till Rådet och Europaparlamentet av den 11 januari 2006 om Den temainriktade strategin för stadsmiljön [KOM(2005) 718 slutlig - ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning].

See also

Ytterligare information om uppföljningen av detta meddelande finns på webbsidan som ägnas åt strategin för stadsmiljön (EN).

Senast ändrat den 29.03.2005

Top