Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Förberedelser för en strategi för att förebygga och återvinna avfall

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Förberedelser för en strategi för att förebygga och återvinna avfall

Kommissionen lägger grunden till en EU-strategi för förebyggande och återvinning av avfall. Vidare beskriver kommissionen - utifrån de framsteg som redan gjorts - tänkbara strategier som den vill föra ut till diskussion.

RÄTTSAKT

Kommissionens meddelande av den 27 maj 2003 med titeln "Mot en temainriktad strategi för förebyggande och återvinning av avfall" [KOM(2003) 301 - Europeiska unionens officiella tidning C 76 av den 25 mars 2004].

SAMMANFATTNING

Avfallshantering är ett omfattande miljöproblem som kräver en heltäckande och sammanhållen politisk strategi för återvinning av avfall och minskad avfallsproduktion. En sådan strategi bör utgå från en bedömning av det aktuella läget i EU. I bedömningen ska ingå både de åtgärder som redan vidtagits och trenderna på avfallsområdet. Aktörerna inom avfallssektorn liksom myndigheter bör bidra med förslag på tänkbara alternativ.

Mänsklig verksamhet leder till att avfall uppstår på en mängd olika sätt. Alla produkter kommer förr eller senare att sluta som avfall. Alla produktionsprocesser genererar avfall. Även i återvinningsprocesser uppstår avfall, s.k. restavfall som inte går att återvinna och som därför måste tas om hand på annat sätt. Detta är skälen till varför en verkningsfull politik bör utformas som en heltäckande process som ska omfatta alla stadier av livslängden hos en resurs - utvinningsstadiet, stadiet då den används som produkt och slutligen avfallsstadiet.

Enligt uppgifter som publicerats av Europeiska miljöbyrån ökar den totala avfallsmängden i EU stadigt och uppgår nu till omkring 3,5 ton avfall per capita och år i de 15 medlemsstater som EU bestod av före utvidgningen. Det är emellertid svårt att göra en exakt bedömning av trenderna eftersom det saknas uppgifter om såväl avfallsflöden som avfallshantering. (Här kan nämnas att de fem största slagen av avfallsflöden kommer från mineralutvinning, tillverkningsindustrin, bygg- och rivningsverksamhet, fast kommunalt avfall samt avfall från jord- och skogsbruk. När det gäller avfallshantering varierar valet mellan återvinning, deponering och annat slags omhändertagande mycket, såväl mellan medlemsstaterna som mellan de olika slagen av avfall.)

Man har uppnått goda resultat, bland annat med hjälp av EU-lagstiftning där de viktigaste rättsakterna är ramdirektivet om avfall, direktivet om farligt avfall (es de en fr) samt förordningen om avfallstransporter. Dessa rättsakter har tjänat som grund för detaljbestämmelser som gjort det möjligt att minska såväl avfallshanteringens påverkan på miljön (IPPC-direktivet, deponeringsdirektivet, direktivet om avfallsförbränning) som mängden av vissa avfallsflöden (spilloljor (es de en fr), PCB/PCT (es de en fr), batterier och ackumulatorer (es de en fr), förpackningar, uttjänta fordon samt avfall från elektriska och elektroniska produkter (es de en fr)).

Det finns emellertid en del luckor i EU:s avfallspolitik. Det gäller t.ex. genomförandet av lagstiftningen, liksom förebyggandet av avfall genom minskning av avfallens mängder och risker. En annan brist är att det saknas en heltäckande och enhetlig arbetsmodell för återvinning.

För att kunna utarbeta en optimal strategi för avfallshantering som ska fungera som en övergripande ram samtidigt som den ska innehålla praktiska åtgärder för genomförandet, har kommissionen inlett ett brett samråd med alla berörda parter om de åtgärder och styrmedel som behövs för att främja förebyggande och återvinning av avfall. Målet är inte att rekommendera användning av något visst styrmedel, utan att få igång en diskussion om den roll och den verkan de olika alternativen kan tänkas ha inom ramen för en övergripande avfallsstrategi.

När det gäller förebyggande av avfall har kommissionen begärt och fått in synpunkter på

 • utbyte av information och erfarenheter och spridning av bästa praxis ("best practice") när det gäller nationella stimulanssystem,
 • den roll som den framtida kemikaliepolitiken (REACH) skulle kunna ha för att minska riskerna med kemiskt avfall,
 • möjligheten för ekonomiska aktörer att upprätta och genomföra planer för förebyggande av avfall,
 • möjligheterna att utnyttja IPPC-direktivet (om integrerat förebyggande och minskning av föroreningar) för att förebygga avfall.

Samrådet om frågorna som rör förebyggande av avfall är avslutat.

När det gäller återvinning har kommissionen inhämtat synpunkter på följande frågor:

 • Mer verkningsfulla mål, t.ex. genom inriktning mer på material än på produkter som befinner sig i slutet av sin livscykel samt mer på EU-omfattande mål än på nationellt begränsade mål. Man kan också sätta upp generella mål som kan tillämpas på de mest omfattande avfallsflödena, t.ex. fast kommunalt avfall.
 • Ekonomiska marknadsbaserade styrmedel för att hålla återvinningskostnaderna under kontroll. Styrmedlen kan t.ex. vara samordnade deponiskatter samt handelsrätter och avgiftssystem.
 • Producentansvar för återvinning. Den principen passar dock inte alla avfallsflöden.
 • Åtgärder som gör det möjligt att fastställa enhetliga bestämmelser om återvinning.

Samrådet om återvinningsfrågorna är avslutat.

Kommissionen har vidare bett de berörda parterna att yttra sig om en rad ytterligare åtgärder. Några exempel:

 • Förbättring av det existerande regelverket. Det gäller hur begreppen avfall, återvinning och deponering ska definieras.
 • Insatser för att öka efterfrågan på återvunnet material.
 • Utbildning och kurser i förebyggande och återvinning av avfall.

Samrådet om frågorna som rör kompletterande åtgärder är avslutat.

Bakgrund

Förebyggande och återvinning av avfall är en av de sex tematiska strategier som är upptagna i sjätte miljöhandlingsprogrammet. Den bör därför knytas till två andra satsningar - den ena handlar om integrerad produktpolitik och den andra hållbart utnyttjande av naturresurser. Om dessa tre satsningar genomförs parallellt får man bättre möjligheter att koncentrera arbetet på att uppnå en riktig balans för hantering av naturresurser, produkter och avfall och av deras inverkan på miljön.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen till Rådet, Europaparlamentet, Europeiska Ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén av den 21 december 2005 - Att främja ett hållbart resursutnyttjande - En temainriktad strategi för förebyggande och materialåtervinning av avfall [KOM(2005) 666 - Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

Förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv av den 21 december 2005 om avfall [KOM(2005) 667 - Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

See also

Mer information om uppföljningen av detta samråd återfinns på webbplatsen för EU:s avfallsstrategi (EN).

Senast ändrat den 25.01.2006

Top