Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europeiskt register över utsläpp och överföringar av föroreningar

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europeiskt register över utsläpp och överföringar av föroreningar

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 166/2006 om upprättande av ett europeiskt register över utsläpp och överföringar av föroreningar

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

 • I den upprättas det europeiska registret över utsläpp och överföringar av föroreningar.
 • Denna elektroniska databas för Europeiska unionen (EU) är tillgänglig för allmänheten och ska bidra till att minska föroreningar.

VIKTIGA PUNKTER

 • I den här förordningen upprättas det europeiska registret över utsläpp och överföringar av föroreningar i form av en elektronisk databas som är tillgänglig för allmänheten. Den här databasen uppfyller kraven i FN:s ekonomiska kommission för Europas (Unece:s) protokoll om register över utsläpp och överföringar av föroreningar, som undertecknades av EU i maj 2003.
 • Registret är tillgängligt för allmänheten gratis på Internet. Den information det innehåller är sökbar med hjälp av flera olika kriterier (typ av förorenande ämne, geografisk lokalisering, påverkad miljö, källanläggning, etc.)

Innehållet i registret

 • Registret innehåller information om utsläpp av förorenande ämnen i luft, vatten eller mark samt borttransport av förorenande ämnen som finns i avloppsvatten eller avfall. Registret omfattar 91 förorenande ämnen som förtecknas i bilaga II, däribland växthusgaser, andra gaser, tungmetaller, bekämpningsmedel, klorerade organiska ämnen och andra oorganiska ämnen.
 • Utsläpp rapporteras när nivåerna överstiger ett visst tröskelvärde och härstammar från någon av de 65 verksamheter som anges i bilaga I. Flertalet av dessa verksamheter regleras också i direktivet om industriutsläpp och består, framförallt, av de verksamheter som omfattas av följande sektorer: energiproduktion, mineralindustri, kemisk industri, avfallshantering och avloppsvattenrening samt framställning och bearbetning av papper och trä.
 • När sådan finns tillgänglig, tillhandahåller registret också viss information om föroreningar från diffusa källor.

Hur registret fungerar

 • Den information som samlas in av EU-länderna och rapporteras till Europeiska kommissionen matas regelbundet in i databasen. Först, lämnas denna information årligen in till den nationella behöriga myndigheten av utövarna av de berörda verksamheterna.
 • EU-länderna måste också samla in information om utsläpp från diffusa källor med hjälp av internationellt godkända metoder.
 • EU-länderna måste sedan rapportera den information de samlat in till kommissionen inom en fastställd tidsfrist (15 månader från slutet av varje rapporteringsår). EU-länderna får hålla viss information konfidentiell, om de gör det måste de meddela kommissionen om den typ av information som inte lämnas ut och grunderna för att inte lämna ut den.
 • Kommissionen förser, i samarbete med Europeiska miljöbyrån, allmänheten med tillgång till den information som finns i databasen genom att se till att den finns tillgänglig på Internet inom den fastställda tidsfristen (16 månader efter slutet på varje rapporteringsår).

Allmänhetens deltagande

Förordningen är ett nyckelinstrument i uppfyllandet av de krav som anges i Århuskonventionen eftersom den ger allmänheten möjlighet att delta i att ytterligare utveckla registret och förbereda ändringar.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Det har gällt sedan den 24 februari 2006.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 166/2006 av den 18 januari 2006 om upprättande av ett europeiskt register över utsläpp och överföringar av föroreningar och om ändring av rådets direktiv 91/689/EEG och 96/61/EG (EUT L 33, 4.2.2006, s. 1–17).

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 166/2006 har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om läget rörande tillämpningen av förordning (EG) nr 166/2006 om upprättande av ett europeiskt register över utsläpp och överföringar av föroreningar (COM(2013) 111 final, 5.3.2013).

Protokoll om register över utsläpp och överföringar av föroreningar (EN)

Rådets beslut 2006/61/EG av den 2 december 2005 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av FN/ECE:s protokoll om register över utsläpp och överföringar av föroreningar (EUT L 32 4.2.2006, s. 54–55).

Senast ändrat 01.03.2017

Top