Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Handlingsplan för att främja miljöteknik

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Handlingsplan för att främja miljöteknik

Europeiska unionen antar en handlingsplan i syfte att främja miljöteknik (teknik som har mindre negativ inverkan på miljön än annan jämförbar teknik) för att minska trycket på naturresurserna, förbättra européernas livskvalitet och främja den ekonomiska tillväxten. Denna handlingsplan syftar till att undanröja hindren för att utnyttja miljöteknikens fulla potential så att EU kan bli en ledande aktör när det gäller användning av miljöteknik och för att mobilisera alla berörda parter för att uppnå dessa mål.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 28 januari 2004 - Främjande av teknik för hållbar utveckling: Europeiska unionens handlingsplan för miljöteknik [KOM(2004) 38 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning].

SAMMANFATTNING

Denna handlingsplan för att främja miljöteknik avser teknik som syftar till att begränsa föroreningar, ta fram mindre förorenande och resursintensiva varor och tjänster samt metoder för effektivare resursförvaltning. Denna miljövänliga teknik går att använda i alla näringslivssektorer. Den sänker kostnaderna i och med att förbrukningen av resurser och energi minskar. Dessutom ökar konkurrenskraften, samtidigt som tekniken ger upphov till mindre utsläpp och avfall.

Faktorer som är avgörande för främjandet av miljöteknik

Kommissionen anger faktorer som den anser är avgörande för främjandet av miljöteknik. Följande faktorer utgör grunden för denna handlingsplan:

 • Miljötekniken är mycket varierande och kan användas i alla näringslivssektorer.
 • Miljötekniken är i många fall underutnyttjad, bl. a. beroende på att konsumenterna inte känner till dess fördelar, svårigheter med att hitta finansiering och marknadspriser som inte återspeglar miljöfördelarna.
 • Specifika och effektiva incitament kan bidra till att miljötekniken blir framgångsrik.
 • Undanröjande av osäkerhet vad gäller utvecklingen av marknaderna leder till ökade investeringar i miljöteknik.
 • Berörda parternas erfarenhet och engagemang har visat sig ha stor betydelse för att främja miljötekniken.
 • En optimal användning av de olika politiska och ekonomiska styrmedlen (som lagstiftning, frivilliga åtgärder etc.) kan påskynda miljöteknikens användning.
 • Vissa av de åtgärder som är nödvändiga för att främja miljötekniken har ingen omedelbar inverkan på investeringsbesluten.

I bilaga II till detta meddelande räknar kommissionen upp olika hinder för utvecklingen av miljövänlig teknik. Dessa hinder är av följande fyra slag: ekonomiska hinder, hinder i lagstiftning, tekniska hinder och hinder för spridningen.

Åtgärder som föreslås i handlingsplanen

De åtgärder som föreslås i denna plan kan, om man utgår från deras inverkan, delas in i följande tre områden:

 • Att flytta miljötekniken från forskningslaboratorierna till marknaderna.
 • Att förbättra marknadsvillkoren för att främja användningen av miljöteknik.
 • Att främja miljötekniken globalt.

För att flytta miljötekniken från forskningslaboratorierna till marknaderna föreslås följande tre prioriterade åtgärder:

 • Att utveckla och målinrikta program för forskning, demonstration och spridning.
 • Att upprätta tekniska plattformar för miljöteknik.
 • Att inrätta europeiska nät för standardisering, experiment och kontroll av resultaten vad gäller miljöteknik.

För att förbättra marknadsvillkoren föreslår kommissionen bland annat följande:

 • Att det fastställs prestandamål för de viktigaste produkterna, tjänster och metoderna.
 • Att finansiella instrument (lån, riskkapital, garantimekanismer) används för att sprida riskerna i samband med investering i miljöteknik.
 • Att riktlinjerna för statligt stöd ses över.
 • Att de stöd som har en negativ effekt på miljön revideras.
 • Att inköp av miljöteknik uppmuntras.
 • Att konsumenter och företag blir medvetna om miljöteknik.
 • Att utbildningar som är inriktade på miljöteknik organiseras.

För att främja miljöteknik globalt föreslår kommissionen en prioriterad åtgärd för att främja ansvarsfulla investeringar i miljövänlig teknik samt att använda miljöteknik i utvecklingsländer och i länder med övergångsekonomier.

Bakgrund

Denna handlingsplan bygger på resultaten av samråd med olika berörda parter och på utvärderingen (es de en fr) av de hinder som hämmar utvecklingen av miljöteknik.

Denna handlingsplan kommer att genomföras inom ramen för Lissabonprocessen och sjätte ramprogrammet för forskning och utveckling.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Uppföljning av handlingsplanen

Meddelande från kommissionen av den 27 januari 2005: Rapport om genomförandet av handlingsplanen för miljöteknik under 2004 [KOM(2005) 16 - Europeiska unionens officiella tidning C 123 av den 21 maj 2005]. Kommissionen anser att genomförandet av de prioriterade frågorna i handlingsplanen är på god väg, i synnerhet när det gäller följande punkter: upprättandet av tekniska plattformar och av grundläggande dokument med riktlinjer som främjar utvecklingen av miljöteknik; finansiellt stöd genom Europeiska investeringsbanken (EIB); uppbyggnad av en internationell stödfond. Kommissionen understryker emellertid nödvändigheten av att intensifiera ansträngningarna i synnerhet på följande områden: mobilisering av europeiskt riskkapital; uppställande av mål avseende miljöprestanda för tjänster, varor och metoder; inrättandet av ett europeiskt system för provning och utvärdering av miljöteknik - inom ramen för översynen av riktlinjerna för statligt stöd; fastställande av indikatorer för marknadsutveckling och branschens effektivitet; fastställande av nationella handlingsplaner för genomförandet; fastställande av nationella handlingsplaner för offentlig upphandling.

See also

Ytterligare information om handlingsplanen för miljöteknik återfinns på Europeiska kommissionens webbplats (EN).

Senast ändrat den 28.07.2005

Top