Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor

Detta förslag ger EU-medborgarna rätt att inleda domstols- eller förvaltningsförfaranden mot en handling eller en underlåtenhet som strider mot miljölagstiftningen. Syftet är också att på EU-nivå och i medlemsstaterna genomföra den tredje pelaren i konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (Århuskonventionen). Det yttersta målet är att förbättra miljöbesluten.

FÖRSLAG

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (framlagt av kommissionen).

SAMMANFATTNING

I förslaget till direktiv definieras en rad minimikrav om tillgång till domstols- och förvaltningsförfaranden i miljöfrågor. Därmed införlivas Århuskonventionens tredje pelare med EG-rätten och medlemsstaternas lagstiftning.

Handlingar och underlåtenheter av privatpersoner

Medlemsstaterna ska se till att allmänheten (fysiska och juridiska personer samt föreningar, grupper och organisationer bildade av sådana personer) har möjlighet att i domstol eller på administrativ väg överklaga handlingar eller underlåtenheter av privatpersoner som strider mot miljölagstiftningen.

Handlingar och underlåtenheter av myndigheter

Medlemsstaterna ska se till att allmänheten har möjlighet att till domstol eller förvaltning överklaga förvaltningsåtgärder eller förvaltningsförsummelser som strider mot miljölagstiftningen, när den klagande har ett tillräckligt intresse eller kan hävda att en rättighet har kränkts.

Medlemsstaterna ska se till att erkända sammanslutningar (föreningar, grupper eller organisationer som erkänts av en medlemsstat och som arbetar i miljöskyddsfrågor) har möjlighet att väcka talan på rättslig eller administrativ väg med anledning av brott mot miljölagstiftningen utan att behöva visa ett tillräckligt intresse eller hävda att en rättighet har kränkts, under förutsättning att frågan ingår i sammanslutningens stadgeenliga verksamhet och avser dess geografiska område. Sammanslutningar som erkänts i en medlemsstat får inleda den typen av förfaranden i en annan medlemsstat.

Allmänhet och erkända sammanslutningar som får begära rättslig prövning av en handling eller en underlåtenhet ska kunna begära omprövning. Den som vill inleda ett miljöärende måste nämligen först begära att den myndighet som utsetts för ändamålet av medlemsstaten omprövar frågan. Begäran ska göras inom fyra veckor efter det att förvaltningsåtgärden vidtogs eller skulle ha vidtagits. Myndigheten ska sedan fatta ett beslut inom tolv veckor. Beslutet ska vara skriftligt, motiverat och riktas till den som lämnat in begäran. Om myndigheten inte har svarat på begäran inom den fastställda tiden, eller om beslutet inte kommer att leda till att miljölagstiftningen följs, får den som lämnat begäran inleda ett rättsligt eller administrativt ärende.

Erkännande av sammanslutningar

Medlemsstaterna ska inrätta ett förfarande för erkännande av sammanslutningar. De kan välja mellan ett generellt erkännande eller erkännande för ett visst ärende. En erkänd sammanslutning måste alltid uppfylla följande kriterier:

  • Den ska vara oberoende och ideell som har till ändamål att tillvarata miljön.
  • Den ska ha den struktur som behövs för att den ska kunna uppnå sina mål.
  • Den ska ha bildats i laga ordning och ha erfarenhet av miljöskyddsfrågor.
  • Dess årliga bokslut ska ha godkänts av en auktoriserad revisor.

Förvaltnings- och domstolsförfaranden

De förvaltnings- och domstolsförfaranden som föreskrivs i denna förordning ska vara objektiva, effektiva, tillräckliga, rättvisa, snabba och inte alltför kostsamma.

Bakgrund: Århuskonventionen

Europeiska unionen och samtliga medlemsstater undertecknade i juni 1998 konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (Århuskonventionen). Utöver detta förslag har ytterligare två förslag från oktober 2003 till syfte att definitivt genomföra konventionen och tillämpa konventionens bestämmelser på EU:s institutioner och organ.

Århuskonventionen har tre pelare. Den första avser tillgång till information och genomfördes på EU-nivå med direktiv 2003/4/EG om allmänhetens tillgång till miljöinformation. Den andra pelaren, som införlivades med direktiv 2003/35/EG, handlar om allmänhetens deltagande i beslutsprocesser i miljöfrågor. Den tredje pelaren slutligen handlar om allmänhetens tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor. Syftet med detta förslag till direktiv är att genomföra denna tredje pelare i konventionen.

Århuskonventionen grundas på tanken att allmänhetens förbättrade tillgång till miljöinformation och ökade deltagande i beslutsprocesser på miljöområdet kommer att förbättra miljöbesluten.

Hänvisningar och förfarande

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

KOM(2003) 624 slutlig

-

Medbeslutandeförfarandet COD/2003/246

Senast ändrat den 25.07.2007

Top