Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Miljöinformation – allmänhetens tillgång (Århuskonventionen)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Miljöinformation – allmänhetens tillgång (Århuskonventionen)

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 1367/2006 – tillämpning av Århuskonventionen

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

I förordningen krävs att EU:s institutioner och olika organ genomför de skyldigheter som finns i Århuskonventionen. Genom dessa skyldigheter blir allmänheten* garanterad tillgång till information, delaktighet i beslutsfattande och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor.

VIKTIGA PUNKTER

EU:s institutioner och organ måste

garantera allmänheten tillgång till miljöinformation* som de tar emot eller tar fram,

säkerställa att miljöinformation successivt görs tillgänglig och sprids bland allmänheten,

ombesörja tidig och effektiv delaktighet för allmänheten i miljöplaner och miljöprogram,

bevilja allmänheten tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor i EU,

undvika all diskriminering utifrån medborgarskap, nationalitet eller hemvist vid behandlingen av en begäran om miljöinformation,

ordna informationen i databaser som allmänheten lätt kan få tillgång till,

uppdatera informationen efter vad som är lämpligt och säkerställa att den är korrekt och jämförbar,

informera en sökande inom 15 arbetsdagar om de inte har den information som begärs ut.

Miljödatabaser eller miljöregister måste innehålla

texter från internationella fördrag, konventioner eller avtal, åtgärder, planer och program,

lägesrapporter om genomförandet av punkterna ovan,

åtgärder som vidtagits i förfaranden rörande överträdelser av EU-lagstiftning,

uppgifter som kommer från övervakning av verksamheter som kan påverka miljön,

tillstånd som givits som kan påverka miljön,

miljökonsekvensstudier och riskbedömningar.

Icke-statliga organisationer som uppfyller vissa kriterier kan begära att en EU-institution utför en intern omprövning i en miljöfråga.

Allmänheten ska kunna begära information. Allmänheten får endast vägras information under särskilda omständigheter, t.ex. vid pågående rättsliga förfaranden eller om det kan skada miljön genom att exempelvis sällsynta arters häckningsplatser avslöjas.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Förordningen trädde i kraft den 28 september 2006. Den blev tillämplig från och med den 28 juni 2007.

BAKGRUND

Århuskonventionen.

VIKTIGA BEGREPP

* Allmänheten: en eller flera fysiska eller juridiska personer, däribland föreningar, organisationer eller grupper av personer.

* Miljöinformation: all information i skriftlig form, bild- eller ljudform, elektronisk form eller annan form om miljöfrågor.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1367/2006 av den 6 september 2006 om tillämpning av bestämmelserna i Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor på gemenskapens institutioner och organ (EUT L 264, 25.9.2006, s. 13–19)

Senast ändrat 18.11.2015

Top