Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Skydd för grundvatten mot föroreningar

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Skydd för grundvatten mot föroreningar

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2006/118/EG om skydd för grundvatten mot föroreningar och försämring (grundvattendirektivet)

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

 • Det är utformat för att förhindra och bekämpa förorening av grundvatten i Europeiska unionen (EU).
 • Det omfattar förfaranden för att bedöma den kemiska grundvattenstatusen och åtgärder för att minska nivåerna av förorenande ämnen.

VIKTIGA PUNKTER

Direktivet omfattar

 • kriterier för bedömning av kemisk grundvattenstatus,
 • kriterier för identifiering av betydande och ihållande uppåtgående trender i föroreningar av grundvatten och fastställande av utgångspunkter för att vända dessa trender,
 • förebyggande och begränsning av indirekta utsläpp (efter filtrering genom jord eller lager under jordytan) av förorenande ämnen i grundvattnet.

Grundvattens kemiska status

Grundvatten anses ha en god kemisk status

 • när uppmätta eller förväntade nitratnivåer inte överstiger 50 mg/l, samtidigt som nivåerna för aktiva ämnen i bekämpningsmedel, deras metaboliter och reaktionsprodukter inte överstiger 0,1 µg/l (totalt 0,5 µg/l för alla uppmätta bekämpningsmedel),
 • när nivåerna för vissa riskämnen ligger under de tröskelvärden som fastställts av EU-länderna; dessa måste, som minst, omfatta arsenik, kadmium, bly, kvicksilver, ammonium, klorid, sulfat, nitriter, fosfor (total)/fosfater, trikloretylen och tetrakloretylen, samt konduktivitet (vattnets elektriska konduktivitet möjliggör mätning av koncentrationerna av olika metaller som lösts upp i det),
 • när koncentrationen av alla andra förorenande ämnen uppfyller den definition om god kemisk status som anges i bilaga V till ramdirektivet för vatten,
 • om ett värde som fastställts som kvalitetsstandard eller tröskelvärde överstigs men en undersökning bekräftar, bland annat, att detta inte innebär en betydande miljörisk.

Förekomsten av förorenande ämnen i grundvatten

 • Senast den 22 december 2008 måste EU-länderna fastställa ett gränsvärde för varje förorenande ämnen som identifierats i någon av grundvattenförekomsterna på deras territorium och som anses utgöra en risk. Som minst måste de fastställa gränsvärden för de förorenande ämnen som räknas upp ovan. För varje förorenande ämne på listan måste information (i enlighet med definitionen i bilaga III till det här direktivet) tillhandahållas om de vattenförekomster som bedöms vara i riskzonen samt om hur tröskelvärdena fastställdes. Dessa tröskelvärden måste anges i de förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt som föreskrivs i ramverksdirektivet för vatten. År 2010 publicerade Europeiska kommissionen en rapport baserad på den information EU-länderna lämnat.
 • EU-länderna måste identifiera alla betydande och ihållande uppåtgående trender för nivåerna på förorenande ämnen i grundvattenförekomster. För att göra det måste de inrätta ett övervakningsprogram i enlighet med bilaga IV till detta direktiv.
 • Med hänsyn till bilaga IV till direktivet måste EU-länderna också fastställa en utgångspunkt för att vända dessa uppåtgående trender. Vändande av trender ska fokuseras på koncentrationer som utgör en risk för förbundna vattenekosystem, beroende terrestra ekosystem, människors hälsa eller legitim användning av vattenmiljön.

Hindra och begränsa utsläpp av föroreningar

 • Det åtgärdsprogram som tagits fram för varje avrinningsdistrikt i enlighet med ramdirektivet för vatten måste omfatta åtgärder för att förhindra indirekta utsläpp av alla förorenande ämnen, särskilt de farliga ämnen som anges i punkt 1 till 6 i bilaga VIII till ramdirektivet för vatten, samt de ämnen som anges i punkt 7 till 9 i bilagan, när de bedöms vara farliga. Dessutom måste förorenande ämnen som inte anges som farliga också begränsas om de utgör en verklig eller potentiell risk för förorening.
 • Förutom i de fall där annan EU-lagstiftning föreskriver striktare regler, får man i de förebyggande åtgärderna undanta, bland annat, resultaten av godkända direkta utsläpp, förorenande ämnen som finns i så små mängder att de inte utgör någon risk, resultaten av olyckor och naturkatastrofer, eller förorenande ämnen som kommer från utsläpp som de behöriga myndigheterna av tekniska skäl anser vara omöjliga att hindra eller begränsa utan att vidta åtgärder som skulle öka risken för människors hälsa eller miljön eller åtgärder som skulle vara oproportionerligt kostsamma.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 16 januari 2007. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 16 januari 2009.

BAKGRUND

 • I ramdirektivet för vatten som antogs i oktober 2000 angavs att åtgärder skulle antas för att hindra och kontrollera föroreningen av grundvatten. Dessa åtgärder fastställs i detta direktiv 2006/118/EG, vilket är anledningen till att det är känt som ”dotterdirektiv” till ramdirektivet. Dessutom upphävde ramdirektivet för vatten år 2013 direktiv 80/68/EEG om skydd för grundvatten mot förorening genom vissa farliga ämnen. Detta direktiv är utformat för att skydda grundvatten och fylla de luckor i lagstiftning som uppstod i och med upphävandet av direktiv 80/68/EEG.
 • Skydd av grundvatten är en prioritering i EU:s miljölagstiftning av flera skäl:
  • Om grundvatten väl blivit förorenat, är det svårare att få rent än ytvatten och konsekvenserna kan vara i årtionden.
  • Eftersom grundvatten ofta används för framställning av dricksvatten samt till industri och jordbruk, kan förorening av grundvatten utgöra en fara för människors hälsa och hota dessa aktiviteter.
  • Grundvatten utgör basflödet i många floder (det kan utgöra 90 % av flödet i vissa vattendrag) och kan därmed påverka kvaliteten på ytvattensystem.
  • Det fungerar också som en buffert under torra perioder och är nödvändigt för att upprätthålla våtmarker.
 • Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/118/EG av den 12 december 2006 om skydd för grundvatten mot föroreningar och försämring (EUT L 372, 27.12.2006, s. 19–31).

Fortlöpande ändringar av direktiv 2006/118/EG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (EGT L 327, 22.12.2000, s. 1–73).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 01.03.2017

Top