Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
På väg mot en strategi för att skydda den marina miljön

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

På väg mot en strategi för att skydda den marina miljön

1) SYFTE

Att inleda utarbetandet av en temainriktad strategi för att främja en hållbar användning av haven och bevara världens marina ekosystem.

2) RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet av den 2 oktober 2002 -Mot en strategi för att skydda och bevara den marina miljön [KOM(2002) 539 slutlig - ej offentliggjort i Europeiska gemenskapens officiella tidning].

3) SAMMANFATTNING

Enligt sjätte miljöhandlingsprogrammet ska det utarbetas en temainriktad strategi för att skydda och bevara den marina miljön. Genom kommissionens meddelande uppfylls detta krav och görs ett första steg mot en sådan strategi. Strategin kommer att utarbetas genom ett öppet samarbete mellan gemenskapens institutioner, relevanta regionala organisationer och andra berörda aktörer.

Nuläget

Meddelandet inleds med en redogörelse för havens miljötillstånd, särskilt längs Europas kuster, och innehåller en sammanfattning och en detaljerad beskrivning av situationen. Det påpekas att hoten mot den marina miljön bland annat inbegriper en minskad eller utarmad biologisk mångfald samt förändringar av den biologiska mångfaldens struktur. Enligt meddelandet inbegriper hoten också förlorade livsmiljöer, föroreningar med farliga ämnen och övergödning samt potentiella framtida klimatförändringseffekter.

Tryck på den marina miljön i detta sammanhang utövas av bland annat kommersiellt fiske, olje- och gasutvinning, sjöfart, farliga ämnen och näringsämnen som transporteras med vatten eller fälls ut ur atmosfären, dumpning av avfall samt fysiskt försämrade livsmiljöer till följd av muddring eller utvinning av sand och grus.

I meddelandet ges också en överblick över samtliga befintliga strategier och lagar i Europeiska unionen som syftar till att skydda haven (bilaga 2). Eftersom de bara gäller specifika frågor eller geografiska områden, konstateras i meddelandet att det inte finns någon övergripande och samordnad politik för att skydda haven. Det ges även en överblick över regionala och internationella konventioner, organisationer och avtal på området (bilaga 4).

Särskild uppmärksamhet ägnas åt kunskapsbasen i fråga om den marina miljön. I meddelandet pekas det på stora brister när det gäller följande:

 • Det saknas kunskap om hur den biologiska mångfalden påverkas av förändringar som orsakas av människan eller naturen, och om hur snabbt miljön kan återhämta sig när väl orsakerna har minskats eller eliminerats.
 • Det saknas kunskap om hur förändringar i artrikedom och artstruktur påverkar ekosystemen i havet.
 • Det krävs mer tillförlitliga och korrekta uppgifter om fiskeförvaltningen och dess effekter, kemiska produkter, industriutsläpp i havet, utsläpp av näringsämnen och radioaktiva ämnen.
 • Det finns ett brådskande behov av att kartlägga den marina biologiska mångfalden.

En analys av pågående forskningsverksamhet inom marin miljö återfinns i bilaga 3 till meddelandet. Det lyfts fram problem i samband med verksamhet för övervakning, bedömning, forskning samt hantering och rapportering av data och information.

I meddelandet dras slutsatsen att många problem återstår att lösas, och att det trots de senaste tre decenniernas insatser kvarstår stora hot. Tillståndet i de europeiska haven har på sina håll ändå förbättrats avsevärt och vissa av tendenserna till ökade föroreningar har stoppats eller rent av vänts.

Syftet med strategin

Efter att ha gett en överblick över nuläget föreslår kommissionen att den marina strategin bör innehålla en rad ambitiösa, tydliga och samstämmiga mål i syfte att främja en hållbar användning av haven och bevara de marina ekosystemen.

Det övergripande syftet med den föreslagna strategin för skydd av den marina miljön är att främja en hållbar användning av haven och bevara de marina ekosystemen, särskilt de platser som är värdefulla för den biologiska mångfalden.

Det nämns också en rad delmål som gäller minskad biologisk mångfald, förstörelse av livsmiljöer, utsläpp av farliga ämnen, eutrofiering, radioaktiva ämnen, oljeföroreningar, avfall, sjöfart, hälsa, klimatförändringar, forskning och bättre samordning.

Åtgärder inom ramen för strategin

Av meddelandet framgår vidare att de åtgärder som krävs för att uppnå nämnda mål bör inbegripa följande:

 • En samstämmig marin politik där man stegvis utarbetar en ekosystembaserad strategi utifrån befintliga politiska åtgärder.
 • Förbättring när det gäller genomförande och enhetlig tillämpning av befintlig och ny lagstiftning.
 • Mekanismer och åtgärder som syftar till att underlätta samordningen av dessa åtgärder och mellan olika organisationer och andra berörda parter.
 • Initiativ för att förbättra våra kunskaper om tidigare tendenser och troliga framtidsscenarier när det gäller de europeiska havens tillstånd samt förfaranden och metoder för att bedöma denna information.
 • Främjande av en bättre samordning mellan de olika finansieringsinstrument som används för att skydda den marina miljön.
 • Tillämpning av dessa strategiska delar både regionalt och globalt.

I meddelandet föreslås också särskilda åtgärder för varje åsyftad sektor.

4) tillämpning

5) ytterligare åtgärder

Meddelande från Kommissionen till Rådet och Europaparlamentet av den 24 oktober 2005 - Temainriktad strategi för skydd och bevarande av den marina miljön [KOM(2005) 504 - Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning]. Kommissionen föreslår en ram och gemensamma mål för att skydda och bevara den marina miljön. För att dessa gemensamma mål ska kunna uppnås måste medlemsländerna utvärdera behoven i de havsområden som står under deras ansvar. De måste sedan utarbeta och genomföra konsekventa förvaltningsplaner i varje region, och se till att dessa följs.

Senast ändrat den 10.05.2006

Top