Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Forest Focus (2003 - 2006)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Forest Focus (2003 - 2006)

 Syftet med EU-åtgärden ”Forest Focus (2003–2007)” är att få till stånd en utvidgad, harmoniserad och omfattande långtidsövervakning av tillståndet i skogarnas ekosystem. Den är i första hand inriktad på att skydda skogarna mot luftföroreningar och bränder.

Åtgärden upphävs genom förordningen om det finansiella instrumentet för miljön (Life+).

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2152/2003 av den 17 november 2003 om övervakning av skogar och miljösamspel i gemenskapen (Forest Focus). [Se ändringsrättsakter]

SAMMANFATTNING

Den gemenskapsåtgärd, dvs. Forest Focus, som inrättades genom den aktuella förordningen avslutades den 31 december 2006. Sedan 2007 används LIFE+ för finansiering av miljöåtgärder. Den aktuella rättsakten tillämpas emellertid fortfarande avseende de åtgärder som har införts på grundval av Forest Focus.

Forest Focus omfattar följande områden:

 • Skydd av skogarna mot luftföroreningar.
 • Förebyggande av bränder och undersökning av deras orsaker och verkningar.
 • Biologisk mångfald, klimatförändringar, kolupptagning, markförhållanden och skogarnas skyddsfunktioner.
 • Fortlöpande utvärdering av övervakningen.

Forest Focus har följande mål:

 • Att främja harmoniserad insamling, hantering och bedömning av data.
 • Att förbättra analysen av data på EU-nivå.
 • Att förbättra kvaliteten på de data och den information som samlas in.
 • Att utveckla övervakningen av skogarna.
 • Att inhämta mer kunskap om skogarna.
 • Att undersöka skogsbränder.
 • Att utveckla indikatorer och riskbedömningsmetoder.

Hjälpmedel för att förbättra och utveckla åtgärden

För att man ska kunna göra regelbundna inventeringar och fortlöpande övervaka skogens ekosystem har man skapat ett nät av observationspunkter och observationsytor (system för övervakning av luftföroreningarnas inverkan på skogen). Informationssystemet för insamling av uppgifter om skogsbränder fortsätter att utvecklas.

För att kunna genomföra övervakningen inom områdena biologisk mångfald, klimatförändringar, kolupptagning, markförhållanden och skogarnas skyddsfunktion vidtar kommissionen åtgärder för att

 • öka kunskapen om tillståndet i skogens ekosystem,
 • bedöma klimatförändringens inverkan,
 • identifiera indikatorer för att bedöma den biologiska mångfalden.

Medlemsstaterna kan i sin tur genomföra undersökningar, experiment och demonstrationsprojekt, och inleda provövervakning.

För att nå målet med en löpande utvärdering av övervakningen ska kommissionen

 • främja en harmoniserad insamling, hantering och bedömning av data på EU-nivå,
 • förbättra analysen av data på EU-nivå,
 • förbättra kvaliteten på de data och den information som samlas in inom ramen för Forest Focus.

Nationella program

För att uppfylla Forest Focus målsättningar har medlemsstaterna inrättat nationella tvåårsprogram. Programmen presenterades för kommissionen senast 60 dagar efter förordningens ikraftträdande och åtföljs av för- och efterhandsbedömningar. Medlemsstaterna ska dessutom genomföra halvtids- och efterhandsbedömningar.

Varje medlemsstat utser en behörig myndighet som förvaltar det nationella programmet.

Genomförande och rapporter

Kommissionen är ansvarig för samordning, övervakning och utveckling av åtgärden. Den bistås av ett vetenskapligt samordningsorgan och Europeiska miljöbyrån.

Forest Focus genomfördes under perioden 1 januari 2003–31 december 2006. Den årliga budgeten uppgår till 65 miljoner euro, varav 9 miljoner är avsedda för brandförebyggande åtgärder. EU ger ekonomiskt stöd till de nationella programmen som kan uppgå till 50 eller 75 % av kostnaderna, beroende på vilken typ av verksamhet det är fråga om.

Kandidatländerna får delta i åtgärden. Även andra europeiska länder har möjlighet att delta, men de får själva stå för kostnaderna.

Medlemsstaterna ska varje år lämna de uppgifter som samlats in inom ramen för Forest Focus till kommissionen tillsammans med en rapport. Dessa uppgifter ska göras tillgängliga för allmänheten. Medlemsstaterna lämnar regelbundet en rapport till kommissionen om tillståndet i skogarnas ekosystem.

Bakgrund

Innan Forest Focus inrättades har EU behandlat frågan om skydd av skogarna mot luftföroreningar och bränder genom förordningarna (EEG) nr 3528/86 och (EEG) nr 2158/92, vilka upphörde att gälla den 31 december 2002. Genom Forest Focus sammanfördes dessa båda förordningar i en och samma rättsakt. Sedan 2007 används LIFE+ för finansiering av miljöåtgärder. Härigenom blir miljöåtgärderna en del av ett större sammanhang.

Hänvisningar

Rättsakt

Ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 2152/2003

11.12.2003

-

EUT L 324, 11.12.2003

Ändringsrättsakt(er)

Ikraftträdande

Sista dag för genomförande i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 788/2004

3.5.2004

-

EUT L 138, 30.4.2004

Ändringar och fortlöpande korrigeringar av förordning (EG) nr 2152/2003 har integrerats i grundtexten. Den konsoliderade versionen (pdf) har endast ett informationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens förordning (EG) nr 1737/2006 av den 7 november 2006 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2152/2003 om övervakning av skogar och miljösamspel i gemenskapen [Europeiska unionens officiella tidning L 334, 30.11.2006].

Kommissionens beslut av den 18 februari 2004 om talan mot Europaparlamentet och rådet i syfte att upphäva förordning (EG) nr 2152/2003 om övervakning av skogar och miljösamspel i gemenskapen (Forest Focus) [Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

Enligt artikel 17 i förordning (EG) nr 2152/2003, varigenom Forest Focus inrättas, ska åtgärder för dess genomförande antas genom det föreskrivande förfarandet. Eftersom det rör sig om genomförandet av ett program borde man i stället ha tillämpat förvaltningsförfarandet. Syftet med beslutet är att upphäva artikel 17 i förordningen.

Senast ändrat den 20.08.2007

Top