Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Konventionen om biologisk mångfald

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Konventionen om biologisk mångfald

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Rådets beslut 93/626/EEG om EU:s ingående av konventionen om biologisk mångfald

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR BESLUTET?

Genom beslutet godkänner EU FN:s konvention om biologisk mångfald, som undertecknades i Rio de Janeiro i juni 1992. Konventionen har följande tre mål:

 • Bevarandet av den biologiska mångfalden (dvs. variationen av levande organismer på jorden).
 • Hållbart nyttjande av den biologiska mångfaldens beståndsdelar.
 • Rättvis fördelning av de vinster som uppstår vid användningen av genetiska resurser.

Biologisk mångfald har stora ekologiska, genetiska, sociala, ekonomiska, vetenskapliga, utbildningsmässiga, kulturella, rekreativa och estetiska fördelar.

Genom beslutet bekräftar EU-länderna sitt åtagande att genomföra bestämmelserna i konventionen.

VIKTIGA PUNKTER

I konventionen föreskrivs att varje stat som har undertecknat konventionen ska

 • samarbeta med andra stater i konventionen och internationella organisationer för att garantera bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald,
 • utveckla lämpliga strategier för och integrera skydd av den biologiska mångfalden i det nationella beslutsfattandet och i sina övergripande planer, program och politiska riktlinjer,
 • identifiera och övervaka den biologiska mångfalden och de faktorer som påverkar denna mångfald,
 • bevara den biologiska mångfalden genom att
  • inrätta och vederbörligen förvalta skyddade områden och skydda ekosystem och naturliga livsmiljöer,
  • främja miljöanpassad och hållbar utveckling i områden i anslutning till skyddade områden,
  • återställa skadade ekosystem och främja återhämtningen hos hotade arter,
  • reglera, hantera eller kontrollera de risker som är förbundna med användningen och frisläppandet av biotekniskt modifierade levande organismer (dvs. genetiskt modifierade organismer),
  • förhindra införseln av, kontrollera eller utrota invasiva främmande arter,
  • skydda och främja traditionell användning av biologiska resurser,
  • vidta kompletterande åtgärder för bevarande.

I konventionen anges vidare att parterna i konventionen ska

 • ta hänsyn till den biologiska mångfalden i det nationella beslutsfattandet,
 • undvika eller minimera de skadliga effekterna från användningen av biologiska resurser (exempelvis genom miljökonsekvensbedömningar),
 • uppmuntra samarbete mellan myndigheter och den privata sektorn om bevarande av biologisk mångfald och vidta stimulerande åtgärder,
 • hjälpa utvecklingsländerna att identifiera, bevara och hållbart nyttja sin biologiska mångfald genom att tillhandahålla forskning, vetenskaplig och teknisk utbildning och lämplig träning,
 • öka allmänhetens medvetenhet om vikten av biologisk mångfald,
 • bedöma vilka effekter beslut kan ha på den biologiska mångfalden eller grannländerna.

De nationella regeringarna kommer att underlätta tillträdet till sina genetiska resurser för miljöanpassad användning utifrån ömsesidigt överenskomna villkor, förutsatt att informerat medgivande lämnats i förväg.

Parterna ska säkerställa en rättvis fördelning av de monetära och icke-monetära vinster som uppstår vid användningen (forskning och utveckling) av dessa genetiska resurser.

De nationella regeringarna godkänner att

 • dela med sig av teknik, särskilt till utvecklingsländer,
 • utbyta allmänt tillgänglig information om bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald,
 • främja internationellt och vetenskapligt samarbete,
 • dela de resultat och vinster som uppkommer från bioteknik baserad på genetiska resurser.

Globala miljöfonden tillhandahåller finansiella resurser till utvecklingsländerna för att genomföra konventionen. Dess budget kommer framför allt från nationella regeringar, men även till stor del från frivilliga bidrag.

VILKEN PERIOD GÄLLER BESLUTET FÖR?

Det gäller från och med den 25 oktober 1993.

BAKGRUND

Två protokoll har antagits enligt konventionen. I Cartagenaprotokollet om biosäkerhet regleras förflyttningar från ett land till ett annat av levande modifierade organismer som utvecklats med modern bioteknik. Det andra protokollet är Nagoyaprotokollet om tillgång till genetiska resurser och fördelning av vinster från utnyttjandet av dem. EU är part i båda dessa protokoll.

I oktober 2010, i Nagoya i Japan, enades parterna i konventionen om en tioårig strategisk plan för att bekämpa förlusten av biologisk mångfald och fastställde 20 mål, de så kallade Aichi-målen, för att uppnå dessa mål. Dessa åtaganden återspeglas i strategin för biologisk mångfald i EU fram till 2020.

Se mer information om natur och biologisk mångfald på Europeiska kommissionens webbplats.

RÄTTSAKT

Rådets beslut 93/626/EEG av den 25 oktober 1993 om ingående av konventionen om biologisk mångfald (EGT L 309, 13.12.1993, s. 1–2)

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: Vår livförsäkring, vårt naturkapital – en strategi för biologisk mångfald i EU fram till 2020 (KOM(2011) 244 slutlig, 3.5.2011)

Rådets beslut 2002/628/EG av den 25 juni 2002 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av Cartagenaprotokollet om biosäkerhet (EGT L 201, 31.7.2002, s. 48–49)

Rådets beslut 2014/283/EU av den 14 april 2014 om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av Nagoyaprotokollet om tillträde till genetiska resurser samt rimlig och rättvis fördelning av den nytta som uppstår vid deras användning, vilket är fogat till konventionen om biologisk mångfald (EUT L 150, 20.5.2014, s. 231–233)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 oktober 2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter (EUT L 317, 4.11.2014, s. 35–55)

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet – Halvtidsöversyn av strategin för biologisk mångfald i EU fram till 2020 (COM(2015) 478 final, 2.10.2015)

Senast ändrat 26.04.2016

Top