Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Transport av radioaktiva ämnen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Transport av radioaktiva ämnen

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (Euratom) nr 1493/93 om transport av radioaktivt avfall

SAMMANFATTNING

Efter att de inre gränskontrollerna mellan länderna i Europeiska unionen togs bort den 1 januari 1993, behövde de nationella myndigheterna information om transport av radioaktiva ämnen på samma nivå som tidigare, för att kunna fortsätta införa strålskyddskontroller.

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Genom förordningen införs ett EU-täckande system för deklaration av transport av radioaktiva ämnen mellan EU-länderna.

VIKTIGA PUNKTER

Innehavarens skyldigheter

När transport av radioaktivt material utförs måste ”innehavaren”* lämna en förhandsdeklaration från ”mottagaren”*. I denna deklaration ska det intygas att mottagaren följer EU:s lagstiftning om obligatorisk rapportering av verksamheter med anknytning till naturliga och artificiella radioaktiva ämnen. Deklarationen måste lämnas till den behöriga nationella myndigheten i det EU-land som är destinationsland.

Innehavare måste även följa det nationella regelverket för säker förvaring, användning och kassering vid radioaktiv verksamhet.

De moment som ingår är följande:

Mottagaren lämnar deklarationen till myndigheten.

Myndigheten noterar deklarationen, bekräftar detta med en officiell stämpel och skickar tillbaka den till mottagaren.

Mottagaren skickar sedan deklarationen till innehavaren.

En deklaration är giltig i upp till tre år.

Flera transporter

Den utfärdade deklarationen kan hänvisa till flera transporter om

de radioaktiva ämnena har samma fysikaliska och kemiska egenskaper,

de slutna strålkällor* som den gäller inte överstiger de aktivitetsnivåer som fastställs i deklarationen,

transporterna görs från samma innehavare till samma mottagare och inbegriper samma behöriga myndigheter.

Information

Innehavare måste inom 21 dagar från varje transport tillhandahålla följande till myndigheterna:

Namn och adress till mottagarna.

Den totala radioaktiviteten i varje försändelse som levereras.

Antalet leveranser som görs och vilka mängder som levereras till varje mottagare; typen av ämne (sluten strålkälla eller annan relevant strålkälla).

EU-länderna måste rapportera alla verksamheter som kan inbegripa en risk till följd av joniserande strålning.

Radioaktivt avfall

Transport av radioaktivt avfall mellan EU-länderna och in i och ut ur EU är underställt särskilda åtgärder som fastställs i direktiv 2006/117/Euratom.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Från och med den 9 juli 1993.

VIKTIGA BEGREPP

* Innehavare: enskild person eller organisation som ansvarar för planeringen av transport av radioaktivt avfall eller använt kärnbränsle, och som är juridiskt ansvarig för den innan den sänds.

* Mottagare: den part som tar emot transporten.

* Sluten strålkälla: en källa till joniserande strålning bestående av radioaktiva ämnen som är stadigt inkapslade i stabila och effektivt inaktiva material, eller inneslutna i en inaktiv behållare som är tillräckligt stark för att under normala användningsförhållanden förhindra all spridning av radioaktiva ämnen.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (Euratom) nr 1493/93 av den 8 juni 1993 om transport av radioaktiva ämnen mellan medlemsstater

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Förordning (Euratom) nr 1493/93

9.7.1993

EGT L 148, 19.6.1993, s. 1–7

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets direktiv 2006/117/Euratom av den 20 november 2006 om övervakning och kontroll av transporter av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle (EUT L 337, 5.12.2006, s. 21–32)

Rådets direktiv 2013/59/Euratom av den 5 december 2013 om fastställande av grundläggande säkerhetsnormer för skydd mot de faror som uppstår till följd av exponering för joniserande strålning, och om upphävande av direktiven 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom och 2003/122/Euratom (EUT L 13, 17.1.2014, s. 1–73)

Senast ändrat 22.10.2015

Top