Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Användning av avloppsslam i lantbruk

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Användning av avloppsslam i lantbruk

Direktiv 86/278 - skyddet för marken när avloppsslam används i jordbruk

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 86/278/EEG av den 12 juni 1986 om skyddet för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket.

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

I direktivet fastställs regler för hur lantbrukare kan använda avloppsslam som gödningsmedel på ett sådant sätt att det inte skadar miljön och människors hälsa genom att äventyra kvaliteten på jorden eller yt- och grundvattnet.

För detta ändamål sätts gränser för vilka koncentrationer som är tillåtna i jord av följande sju tungmetaller som kan vara giftiga för växter och människor:

Kadmium.

Koppar.

Nickel.

Bly.

Zink.

Kvicksilver.

Krom.

I direktivet förbjuds användning av avloppsslam som lämnar koncentrationer över dessa gränser.

VIKTIGA PUNKTER

De särskilda gränserna finns i bilagorna till direktivet:

Bilaga IA - tungmetaller i jorden.

Bilaga IB - tungmetaller i slam.

Bilaga IC - årliga maxmängder av tungmetaller som kan vara tillförda i jorden.

Normalt måste slam behandlas innan det används i lantbruk. I vissa EU-länder kan emellertid lantbrukare tillåtas att använda obehandlat slam om det nedbrukas i jorden.

I vissa situationer får inte slam användas alls inom lantbruket, nämligen

på gräsbevuxen mark eller mark där foder produceras, där djur kommer att beta, samt minst tre veckor innan grödor ska skördas,

på odlingar med frukt och grönsaker under växtsäsongen (denna regel innefattar inte fruktträd),

på jord som används för att odla frukt och grönsaker som brukar komma i direkt kontakt med jord och ätas råa (detta förbud gäller under tio månader före skörden och under själva skörden).

Ansvaret för att se till att lantbrukares användning av slam inte överskrider de juridiska gränserna är de nationella myndigheternas. De måste ta prover på och analysera slam och den jord det används på och ska även föra register över

hur mycket som produceras och används i lantbruk,

dess sammansättning och egenskaper,

hur det har behandlats,

var det används och vem som använder det.

Europeiska kommissionen offentliggör en regelbunden rapport om användning av slam i lantbruken i EU. I denna rapport sammanställs uppgifter som rapporteras av de enskilda länderna i ämnet.

BAKGRUND

Avloppsslam - EU:s regler.

VIKTIGA BEGREPP

* Avloppsslam - slam från reningsverk som behandlar avloppsvatten från hushåll eller tätorter, septiktankar och liknande anläggningar för rening av avloppsvatten.

* Behandlat slam - slam som har behandlats biologiskt, kemiskt eller termiskt, lagrats under lång tid eller genomgått annan lämplig process för att avsevärt minska risken för jäsning (vilket minskar hälsoriskerna).

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 86/278/EEG

18.6.1986

18.6.1989

EGT L 181, 4.7.1986, s. 6-12

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 91/692/EEG

23.12.1991

1.1.1993

EGT L 377, 31.12.1991, s. 48-54

Förordning (EG) nr 219/2009

20.4.2009

-

EUT L 87, 31.3.2009, s. 109-154

Fortlöpande ändringar av direktiv 86/278/EEG har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Senast ändrat 14.09.2015

Top