Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Internationella programmet för bevarande av delfiner

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Internationella programmet för bevarande av delfiner

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Beslut 1999/337/EG om undertecknande av avtalet om det internationella programmet för bevarande av delfiner

VILKET SYFTE HAR BESLUTET?

 • Genom beslutet kan Europeiska unionen (EU) godkänna avtalet om det internationella programmet för bevarande av delfiner, som har som syfte att minska antalet delfiner som dödas till följd av fiske efter tonfisk.
 • Beslutet har också banat väg för EU:s medlemskap i Interamerikanska kommissionen för tropisk tonfisk (IATTC)som ansvarar för att bevara och förvalta tonfisk och andra marina resurser i östra Stilla havet.
 • Med dessa två åtgärder kan EU spela en aktiv roll i att förvalta avtalet.

VIKTIGA PUNKTER

Avtalet om det internationella programmet för bevarande av delfiner är inriktat på att begränsa antalet delfiner som dödas vid fiske efter tonfisk i östra Stilla havet.

I synnerhet syftar det till att

 • gradvis minska antalet oavsiktligt dödade delfiner vid fiske efter tonfisk med ringnot* i östra Stilla havet, ner till nivåer som närmar sig noll, genom att sätta upp årliga begränsningar,
 • främja forskning som syftar till att finna ekologiskt hållbara sätt att fånga stor gulfenad tonfisk utan att samtidigt fånga delfiner,
 • säkerställa tonfiskbeståndens långsiktiga hållbarhet genom att undvika bifångst* och kassering av ung tonfisk.

Åtgärder

Parterna i avtalet är skyldiga att begränsa antalet delfiner som oavsiktligt dödas under fiske efter tonfisk till inte mer än 5 000 årligen (år 2015 var den faktiska dödligheten 533 delfiner). För att åstadkomma detta har de godkänt att

 • upprätta ett system som ger incitament till fartygsbefälhavare att minska antalet oavsiktligt dödade delfiner, samt ett system för teknisk utbildning och certifiering för befälhavare,
 • främja forskning som har som syfte att förbättra fiskeredskap, utrustning och fisketeknik,
 • inrätta ett rättvist system för att tilldela gränser för dödade delfiner (DML-kvoter) i enlighet med reglerna i avtalet,
 • ålägga vissa verksamhetskrav för fartygen (gällande redskap och utrustning för delfinsäkerhet, utsläppning av delfiner osv.),
 • ta fram ett system för spårning och verifiering av tonfisk som fiskats med och utan fall av döda eller svårt skadade delfiner,
 • utbyta vetenskapliga data.

Långsiktig hållbarhet

För att säkerställa långsiktig hållbarhet för livet i havet måste parterna i avtalet

 • göra upp program som gör det möjligt att bedöma, övervaka och minimera bifångsten av ung tonfisk och icke-målarter,
 • utveckla och kräva användning av selektiva fiskeredskap och fiskemetoder,
 • kräva att fartygen släpper ut levande havssköldpaddor och andra hotade arter.

Utöver dessa särskilda skyldigheter måste de undertecknande parterna också fullfölja följande skyldigheter för att kunna säkerställa långsiktig hållbarhet för tonfiskbestånd och andra bestånd av marint liv:

 • Antagande av bevarande- och förvaltningsåtgärder.
 • Bedömning av fångsten och bifångsten av ung gulfenad tonfisk och andra bestånd av levande marina resurser i samband med fiske av tonfisk.

Observationsprogram

Ett program för observationer ombord måste införas av alla parter för fartyg med en lastkapacitet som överstiger 363 metriska ton. Observatörerna ombord måste genomgå specialistutbildning och samla all relevant information om fiskearbetet på fartyget de tilldelas.

Parterna måste följa dessa krav och verksamhetskraven genom

 • ett program för årlig certifiering och inspektion för fartyg,
 • sanktioner som är tillämpliga vid överträdelser,
 • incitament.

Granskning och bedömning

 • Varje part ska inrätta en nationell rådgivande vetenskaplig kommitté som utför vetenskapliga granskningar och bedömningar, utfärdar rekommendationer till den egna regeringen och säkerställer regelbundet utbyte av data mellan parterna. I praktiken har denna roll övertagits av IATTC:s vetenskapliga personal och IATTC:s rådgivande vetenskapliga kommitté.
 • En internationell granskningspanel är upprättad, bestående av representanter för de undertecknande parterna, icke-statliga organisationer och tonfiskindustrin. Denna kommission utför övervaknings- och analysuppdrag. Den rekommenderar, till parternas möte, relevanta åtgärder för att uppnå målen med avtalet.

VILKEN PERIOD GÄLLER BESLUTET FÖR?

Det har gällt sedan den 26 april 1999.

BAKGRUND

Mer information finns här:

* VIKTIGA BEGREPP

Ringnot: en typ av nät som används för att fånga fisk vid eller i närheten av vattenytan. När ett fiskstim har lokaliserats släpps nätet ner i vattnet och dras runt fisken. När fisken har blivit omringad dras ett rep åt runt fisken så att nätet formas som en säck, som dras ombord på fiskefartyget.

Bifångst: fisk eller andra havsarter som fångas oavsiktligt medan man försöker fånga vissa målarter.

HUVUDDOKUMENT

Rådets beslut 1999/337/EG av den 26 april 1999 om Europeiska gemenskapens undertecknande av avtalet om det internationella programmet för bevarande av delfiner (EGT L 132, 27.5.1999, s. 1–27).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Rådets förordning (EG) nr 1936/2001 av den 27 september 2001 om införande av kontrollåtgärder som skall tillämpas vid fiske efter vissa bestånd av långvandrande fisk (EGT L 263, 3.10.2001, s. 1–8).

Se den konsoliderade versionen.

Rådets beslut 2005/938/EG av den 8 december 2005 om godkännande på Europeiska gemenskapens vägnar av avtalet om det internationella programmet för bevarande av delfiner (EUT L 348, 30.12.2005, s. 26–27).

Senast ändrat 07.02.2017

Top