Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Statistik om avfallshantering

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Statistik om avfallshantering

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 2150/2002 om EU:s statistik om avfallshantering

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

 • Genom Europeiska unionens (EU:s) lagstiftning blir det tillåtet att samla in regelbundna och jämförbara data om avfallshantering i EU-länder och överföra dessa till Eurostat, EU:s statistikbyrå.
 • Med hjälp av de statistiska uppgifter som samlas in kan genomförandet av EU:s avfallspolitik övervakas och bedömas.

VIKTIGA PUNKTER

Tillämpningsområde

Lagstiftningen omfattar framställning av statistik av EU-länderna och Europeiska kommissionen inom deras respektive kompetensområden enligt följande:

 • Generering av avfall (bilaga I i förordningen).
 • Återvinning och bortskaffande av avfall (bilaga II i förordningen).

Nomenklatur

EU-länderna och kommissionen måste använda de nomenklaturer (kategorier) som fastställs i bilagorna I–III vid framställning av statistik. Dessa nomenklaturer hänvisar till

 • avfallskategorier (t.ex. lösningsmedelsavfall och mineral- och metallavfall),
 • näringsgrenar (från gruvnäring till livsmedels- eller textilproduktion),
 • åtgärder för avfallshantering (t.ex. avlopp, industriavfallshantering eller materialåtervinning).

Insamling av data

Data som används för att ta fram statistik ska samlas in genom enkäter, statistiska skattningar eller hänvisning till administrativa eller andra källor. Företag med färre än tio anställda utesluts från att genomföra enkäten om de inte genererar mycket avfall.

Överföring av statistik till Eurostat

EU-länderna måste överföra de statistiska resultaten (även konfidentiella uppgifter) till Eurostat senast 18 månader efter det att hänvisningsperioderna som fastställs i bilagorna I och II har avslutats. Detta ska göras vartannat år.

Kommissionen kan anta de åtgärder som är nödvändiga för att tillämpa eller ändra förordningen. Dessa åtgärder handlar om

 • ett lämpligt format för hur resultaten ska överföras av EU-länderna,
 • åtgärder för anpassning till den ekonomiska och tekniska utvecklingen av insamling och statistisk bearbetning av uppgifter samt behandling och rapportering av resultat,
 • åtgärder för anpassning av specifikationerna i bilagorna I, II och III,
 • åtgärder för fastställande av lämpliga kriterier för kvalitetsbedömning,
 • åtgärder för tillämpning av resultaten av pilotstudierna.

Rapporter

Vart tredje år rapporterar kommissionen till Europaparlamentet och rådet om statistiken som har förberetts enligt den här förordningen, dess kvalitet och belastningen på företagen.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den här gällt sedan den 29 december 2002.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2150/2002 av den 25 november 2002 om avfallsstatistik (EGT L 332, 9.12.2002, s. 1–36).

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 2150/2002 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde .

ANKNYTANDE DOKUMENT

Kommissionens förordning (EG) nr 1445/2005 av den 5 september 2005 om fastställande av lämpliga kriterier för kvalitetsbedömning och innehållet i kvalitetsrapporterna avseende avfallsstatistik enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2150/2002 (EUT L 229, 6.9.2005, s. 6–12)

Kommissionens förordning (EG) nr 782/2005 av den 24 maj 2005 om fastställande av format för rapportering av resultat i avfallsstatistik (EUT L 131, 25.5.2005, s. 26–37).

Se konsoliderad text.

Senast ändrat 07.11.2016

Top