Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dricksvatten – väsentliga kvalitetsnormer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Dricksvatten – väsentliga kvalitetsnormer

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 98/83/EG – kvaliteten på dricksvatten

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

 • Det fastställer kvalitetsnormer för dricksvatten.
 • Syftet är att skydda människors hälsa från de skadliga effekterna av alla slags föroreningar av dricksvatten* genom att säkerställa att vattnet är hälsosamt och rent.

VIKTIGA PUNKTER

 • EU-länderna ska göra följande:
  • Vidta nödvändiga åtgärder för att se till att vattnet inte innehåller mikroorganismer, parasiter och skadliga ämnen i sådant antal eller i sådana koncentrationer att de utgör en potentiell fara för människors hälsa samt att det uppfyller mikrobiologiska och kemiska miniminormer.
  • Se till att normerna uppfylls när vattnet kommer från en kran eller en tankbil/tankbåt.
  • Kontrollera vattnet regelbundet vid överenskomna provtagningsplatser för att se till att de mikrobiologiska och kemiska värdena och indikatorparametervärdena uppfylls.
  • Omedelbart inleda en utredning när direktivets normer inte iakttas och vidta nödvändiga korrigerande åtgärder.
  • Förbjuda eller begränsa användningen av en vattentäkt om den anses utgöra ett potentiellt hot mot människors hälsa.
  • Informera allmänheten om att korrigerande åtgärder vidtas.
  • Vart tredje år offentliggöra en rapport om kvaliteten på dricksvattnet. Dessa rapporter ska översändas till Europeiska kommissionen.
 • Kommissionen ska göra följande:
  • Vart tredje år offentliggöra en sammanfattande rapport med EU-ländernas uppgifter om kvaliteten på det nationella dricksvattnet.
  • Vart femte år se över de kemiska och mikrobiologiska parametrarna och indikatorparametrarna samt kontrollspecifikationerna, mot bakgrund av vetenskapliga och tekniska framsteg. Kommissionen får lämna förslag om ändringar av dessa.
 • Direktivet gäller inte för naturligt mineralvatten eller för vatten som betraktas som läkemedel.
 • EU-länderna får undanta privata, icke-kommersiella vattentäkter som försörjer mindre än 50 personer från lagstiftningen.
 • År 2015 antog kommissionen direktiv (EU) 2015/1787 genom vilket nya bestämmelser för förbättrad kontroll av dricksvatten infördes. Direktivet ger EU-länderna större flexibilitet när det gäller hur kontrollen av dricksvatten ska utföras runtom i EU.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 25 december 1998. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 25 december 2000.

ANKNYTANDE UTVECKLING

 • I början av 2014 genomfördes det första europeiska medborgarinitiativet: genom kampanjen Right2Water krävdes EU-lagstiftning för att garantera rätten till vatten och sanitet.
 • Det europeiska medborgarinitiativet infördes genom artikel 11.4 i fördraget om Europeiska unionen. Det ger medborgarna rätt att uppmana kommissionen att agera, inom ramen för sina befogenheter. Minst en miljon personer från minst sju EU-länder måste skriva under initiativet.

BAKGRUND

Mer information finns här:

* VIKTIGA BEGREPP

Dricksvatten: vatten i sitt ursprungliga tillstånd eller efter behandling som är avsett att drickas eller att användas för matlagning eller andra ändamål i hemmet. Vattnet kan komma från en kran, en tankbil/tankbåt, en flaska eller en behållare.

HUVUDDOKUMENT

Rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten på dricksvatten (EGT L 330, 5.12.1998, s. 32–54).

Fortlöpande ändringar av direktiv 98/83/EG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Senast ändrat 20.02.2017

Top