Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kvaliteten på bensin och dieselbränslen: svavel och bly

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kvaliteten på bensin och dieselbränslen: svavel och bly

 

SAMMANFATTNING

EU har infört regler som förbjuder bensin med bly och begränsar mängden svavel i dieselbränslen i syfte att förbättra luftkvaliteten och minska utsläppen av växthusgaser.

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

I direktivet och i ändringsrättsakterna fastställs tekniska specifikationer som ska tillämpas på bensin, diesel och biobränslen som används vid vägtransporter samt gasoljor som används i mobila maskiner som inte är avsedda att användas på väg*.

VIKTIGA PUNKTER

Bensin

EU-länderna får bara släppa ut bensin på marknaden som överensstämmer med de specifikationer för bensin som används vid saluföring av bensin som säljs i EU (som anges i bilaga I till detta direktiv).

EU-länderna får bara saluföra bensin med mycket små mängder bly som endast är till för användning i äldre fordon. Blyhalten får inte vara högre än 0,15 g/l och får bara utgöra högst 0,03 % av den totala försäljningen.

Vissa EU-länder har möjlighet att släppa ut bensin med högre ångtryck på marknaden under sommaren, om temperaturen är låg eller om det finns högre inblandning av etanol i bensinen (vilket resulterar i lägre ångtryck). EU-kommissionen måste bedöma varaktigheten och önskvärdheten av dessa undantag.

Diesel

EU-länderna får bara släppa ut diesel på marknaden som överensstämmer med bilaga II. I bilaga II förtecknas ett antal specifikationer som används vid saluföring av diesel som säljs i EU.

Om alla andra krav i bilaga II är uppfyllda kan EU-länderna införa diesel med högre fettsyrametylestrar (FAME), som är de främsta molekylerna i biodieselbränsle.

Svavelhalten i diesel får inte överstiga 10 mg/kg.

Vissa undantag från denna regel är möjliga för avlägsna regioner och för EU-länder med sträng vinter.

Minskade utsläpp av växthusgaser

EU-länderna tilldelar ansvaret åt bränsleleverantörerna för årlig övervakning och rapportering om livscykelutsläppen av växthusgaser* från bränsle.

Bränsleleverantörerna måste gradvis minska livscykelutsläppen av växthusgaser med 6 % till den 31 december 2020.

Rapportering

Senast den 30 juni varje år måste EU-länderna lämna information om sin nationella bränslekvalitet i en rapport som samlar alla uppgifter från det föregående kalenderåret. Uppgifterna ska samlas in från ett system för övervakning av bränslekvaliteten i enlighet med relevanta EU-normer.

VIKTIGA BEGREPP

* Mobila maskiner som inte är avsedda att användas på väg – ett stort antal motorinstallationer i maskiner som används för andra ändamål än att transportera gods eller passagerare, såsom bulldozrar, kompressorer och bak- eller frontlastare.

* Rapportering om livscykelutsläppen av växthusgaser – rapportering om utsläppen från utvinning, bearbetning och distribution av bränsle.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG av den 13 oktober 1998 om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av rådets direktiv 93/12/EEG

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 98/70/EG

28.12.1998

1.7.1999

EGT L 350, 28.12.1998, s. 58–68

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2000/71/EG

4.12.2000

1.1.2001

EGT L 287, 14.11.2000, s. 46–50

Direktiv 2003/17/EG

22.3.2003

30.6.2003

EUT L 76, 22.3.2003, s. 10–19

Förordning (EG) nr 1882/2003

20.11.2003

EUT L 284, 31.10.2003, s. 1–53

Direktiv 2009/30/EG

25.6.2009

31.12.2010

EUT L 140, 5.6.2009, s. 88–113

Fortlöpande ändringar och korrigeringar till direktiv 98/70/EG har införlivats i den ursprungliga texten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

2005/27/EG: Kommissionens rekommendation av den 12 januari 2005 om vad som för tillämpning av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG om bensin och dieselbränslen utgör en lämpligt balanserad geografisk täckning avseende tillgången på dieselbränslen och blyfri bensin med begränsad svavelhalt (EUT L 15, 19.1.2005, s. 26–29)

Kommissionens förordning (EU) nr 1307/2014 av den 8 december 2014 om fastställande av kriterier och geografiska områden för gräsmark med stor biologisk mångfald vid tillämpning av artikel 7b.3 c i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och artikel 17.3 c i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (EUT L 351, 9.12.2014, s. 3–5)

Senast ändrat 06.10.2015

Top