Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Förorenande gaser från jordbruks- och skogsbrukstraktorer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Förorenande gaser från jordbruks- och skogsbrukstraktorer

I syfte att minska luftföroreningar orsakade av motorer avsedda för jordbruks- och skogsbrukstraktorer fastställer Europeiska unionen (EU) godtagbara utsläppsnormer som gäller för dessa motorer.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/25/EG av den 22 maj 2000 om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från motorer avsedda för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer och om ändring av rådets direktiv 74/150/EEG [Se ändringsrättsakter].

SAMMANFATTNING

I detta direktiv specificeras åtgärder mot luftföroreningar från jordbruks- och skogsbrukstraktorer. Det syftar därför till att minska nivån av förorenande utsläpp och samtidigt säkerställa en väl fungerande inre marknad.

Berörda fordon

I detta direktiv behandlas utsläppskraven för jordbruks- och skogsbrukstraktorer . De rör framför allt definitionen av typgodkännandeförfaranden gällande motorer avsedda att monteras på traktorer och därmed även definitionen av typgodkännandeförfaranden för sådana fordon i fråga om deras utsläpp av föroreningar.

Skyldigheter som ska uppfyllas

Fordonstillverkaren ska lämna ansökan om typgodkännande gällande förorenande utsläpp. De måste tillhandahålla vissa uppgifter om fordonet, som t.ex. motortypen.

Tillverkaren ska också följa vissa specifikationer angående provningar, märkning av motorerna och produktionsöverensstämmelsen.

Ersättningsmotorerna ska följa de gränsvärden som var tillämpliga för den motor som skulle bytas ut vid den tidpunkt då den senare släpptes ut på marknaden.

Flexibilitetsmekanism

Ett begränsat antal traktorer får tas i bruk under förutsättning att de är utrustade med en motor som godkänts enligt kraven på utsläppsgränser under fasen omedelbart före den som är gällande.

Antalet sådana traktorer som släpps ut på marknaden inom ramen för flexibilitetsmekanismen får inte överstiga 40 procent av det årliga antalet traktorer som släpps ut på marknaden av tillverkaren.

Gränsvärden

Direktivet har samma provningskrav som har antagits för mobila maskiner som inte är avsedda att användas på vägar och motsvarande utsläppsgränsvärden.

Samtidigt faller direktivet inom området för förfarandet för typgodkännande av jordbruks- och skogsbrukstraktorer som infördes genom direktiv 2003/37/EG .

Eftersom direktivet skiljer mellan fyra kemiska föroreningar - kolmonoxid (CO), oförbrända kolväten (HC), kväveoxider (NOx) och partiklar (PT), är det ett komplement till direktiv 77/537/EEG om åtgärder mot utsläpp av föroreningar från dieselmotorer avsedda för traktorer.

Direktivet upphävs genom förordning (EU) nr 167/2013 från och med den 1 januari 2016.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2000/25/EG

12.7.2000

31.12.2000

EUT L 173, 12.7.2000

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2005/13/EG

21.3.2005

31.12.2005

EUT L 55, 1.3.2005

Direktiv 2006/96/EG

1.1.2007

-

EUT L 363, 20.12.2006

Direktiv 2011/72/EU

13.10.2011

24.9.2011

EUT L 246, 23.9.2011

Direktiv 2011/87/EU

8.12.2011

9.12.2012

EUT L 301, 18.11.2011

Direktiv 2013/15/EU

1.7.2013

1.7.2013

EUT L 158, 10.6.2013

Direktiv 2014/43/EU

9.4.2014

1.1.2015

EUT L 82, 20.3.2014

Ändringar och fortlöpande korrigeringar till direktiv 2011/87/EU har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har endast informationsvärde.

Senast ändrat den 02.07.2014

Top