Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Program för att främja icke-statliga miljöorganisationer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Program för att främja icke-statliga miljöorganisationer

Detta gemenskapsprogram syftar till att inrätta ett åtgärdsprogram för gemenskapen för att främja icke-statliga organisationer som är aktiva främst på miljöområdet, och som bidrar till att utveckla och genomföra EU:s miljöpolitik och miljölagstiftning.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets beslut nr 466/2002/EG av den 1 mars 2002 om ett åtgärdsprogram för gemenskapen för att främja icke-statliga organisationer som är aktiva främst inom miljöområdet [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 75 av den 16.3.2002][Se ändringsakter].

SAMMANFATTNING

Rapporten

I rådets beslut 97/872/EG om ett åtgärdsprogram för gemenskapen för att främja icke-statliga organisationer som är aktiva främst inom miljöområdet angavs att man skulle utarbeta en rapport om de första tre årens genomförande (1998-2000). En rapport utarbetades där man redovisade kommissionens och de understödda organisationernas erfarenheter av programmet [KOM(2001) 337 slutlig - volym I]. I rapporten konstaterades att programmet borde förnyas (eftersom det skulle löpa ut den 31 december 2001) med vissa ändringar. Genom ovannämnda beslut inrättas det nya programmet, samtidigt som beslut 97/872/EG ersätts.

I rapporten om genomförandet av beslut 97/872/EG underströks att en förnyelse av programmet förmodades få ett enormt stöd, från både kommissionen och de icke-statliga organisationerna. Man pekade dock också på vissa brister som måste avhjälpas. Detta gällde följande:

 • En utvidgning av programmets geografiska täckning till kandidatländerna och Balkanländerna.
 • En bättre resursfördelning mellan olika regioner liksom mellan stora och små icke-statliga organisationer.
 • Den tunga processen att kontrollera genomförandet av varje etapp av programmet.
 • De sena utbetalningarna till de icke-statliga organisationerna och andra problem som rörde den finansiella förvaltningen av programmet.
 • Användningen av urvalskriterier som inte var tillräckligt objektiva.
 • Det faktum att det i stort sett alltid var samma icke-statliga organisationer som fick stöd.
 • Avsaknaden av ett fast revisionssystem.
 • Lämpligheten att icke-statliga organisationer systematiskt deltog i utarbetandet och genomförandet av EU:s miljöpolitik.

Det nya programmet

Målet för det nya program som inrättas genom detta beslut är att främja icke-statliga organisationer som är aktiva främst inom miljöområdet på europeisk nivå, och som bidrar till att utveckla och genomföra EU:s miljöpolitik och miljölagstiftning i Europas olika regioner. Programmet ska främja de icke-statliga organisationernas systematiska medverkan i beslutsprocessen för EU:s miljöpolitik liksom stärka små regionala eller lokala sammanslutningar som arbetar med att tillämpa EG:s regelverk om miljö och hållbar utveckling i sina närområden.

Programmet omfattar icke-statliga organisationer

 • som är oberoende och icke-vinstgivande juridiska personer med verksamhet främst inom miljöskyddsområdet,
 • som är aktiva på europeisk nivå och har verksamhet i minst tre europeiska länder (i vissa fall kan dock två länder godtas),
 • som är etablerade i en av medlemsstaterna, ett av kandidatländerna eller ett av Balkanländerna,
 • vars verksamhet stämmer överens med principerna i det sjätte miljöhandlingsprogrammet,
 • som rent juridiskt funnits i minst två år, och för vilka boksluten har godkänts av en auktoriserad revisor.

Stöd från programmet ska inriktas på de prioriterade områdena i det sjätte miljöhandlingsprogrammet, miljöutbildning samt genomförande och tillämpning av EG:s miljölagstiftning

En förslagsinfordran för att bevilja stöd från programmet ska offentliggöras senast den 30 september varje år. De icke-statliga organisationer som ska få stöd ska väljas ut senast den 31 december och offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Bidraget får inte överstiga 70 procent av de genomsnittliga årliga granskade bidragsberättigande utgifterna under de föregående två åren när det gäller organisationer som är etablerade inom EU. För organisationer i kandidatländerna och Balkanländerna uppgår denna siffra till 80 procent. Bidraget får heller inte överstiga 80 procent av den sökandes bidragsberättigande utgifter för det innevarande året. Beloppet ska fastställas årligen. I bilagan till beslutet redovisas de fyra stegen i urvals- och tilldelningsprocessen.

Det har inrättats mekanismer för att kontrollera och utvärdera de understödda icke-statliga organisationernas resultat. Om de förväntade resultaten inte har uppnåtts kan organisationen förlora stödet. Vid oegentligheter, dålig förvaltning eller bedrägeri kan olika påföljder tillämpas (upphävande av bidraget, böter, utestängning från annan EU-finansiering eller från den berörda dialogmekanismen inom kommissionen under den återstående programperioden).

Programmet täcker perioden 1 januari 2002-31 december 2006 och har en budget på 32 miljoner euro.

Senast den 30 april varje år ska kommissionen avge en rapport till medlemsstaterna och Europaparlamentet om tilldelningen och resultatet av bidrag. Senast den 31 december 2004 ska kommissionen lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om hur programmets mål har uppnåtts under de första tre åren och vid behov föreslå ändringar.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut 466/2002/EG

17.03.2002

-

EUT L 75, 16.03.2002

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut nr 786/2004/EG

30.04.2004

-

EUT L138, 30.04.2004

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets förordning (EEG) nr 614/2007 av den 23 maj 2007 om det finansiella instrumentet för miljön (Life+ ) [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 149 av den 09.6.2007].

Förteckningar över organisationer inom miljöområdet som erhållit gemenskapsstöd[Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 147 av den 24.6.2003][Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 324 av den 24.12.2002],[Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 279 av den 15.11.2002].

Senast ändrat den 24.10.2006

Top