Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2001/42/EG – direktivet om strategisk miljöbedömning (SMB)

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

 • Direktivet har som syfte att säkerställa att det finns miljöskydd på en hög nivå och att miljöaspekter tas i beaktande när planer och program utarbetas, antas och genomförs.
 • Direktivet främjar hållbar utveckling genom att säkerställa att det utförs miljöbedömning för vissa planer och program som sannolikt kan medföra betydande miljöpåverkan.

VIKTIGA PUNKTER

 • De offentliga planer och program som omfattas av direktivet om strategisk miljöbedömning (SMB) underställs en miljöbedömning medan de utarbetas och innan de antas.
 • I direktivet fastställs ett förfarande och ett antal steg som ska följas vid bedömningen av en plan eller ett program som direktivet gäller för. Dessa steg är
  • fastställande av omfattning,
  • utarbetning av miljörapporten,
  • offentligt samråd och allmänhetens deltagande,
  • beslutsfattande,
  • övervakning.
 • I direktivet krävs också att planer och program där det fastställs hur små områden på lokal nivå ska användas, och mindre ändringar i planer och program, samt planer och program som skiljer sig från de som förtecknas i artikel 3.2 men i vilka ramen fastställs för kommande tillstånd för projekt, genomgår ett granskningsförfarande. EU-ländernas marginal för godtycke vid granskningen av vissa planer och program begränsas av de betydelsekriterier som fastställs i bilaga II och av direktivets övergripande mål, som är att säkerställa miljöskydd på hög nivå.
 • En särskild uppsättning bestämmelser gäller de tidiga faserna i beslutsfattandet när planer och programmer håller på att tas fram, t.ex.
  • när en rapport utarbetas om sannolik betydande miljöpåverkan,
  • vid information till och samråd med allmänheten och miljömyndigheterna,
  • vid gränsöverskridande samråd med potentiellt berörda EU-länder,
  • när det identifieras åtgärder för att bemöta och övervaka betydande miljöpåverkan.
 • Detta direktiv gäller följande offentliga planer och program (och även ändringar av dem) som har utarbetats och/eller antagits av en behörig myndighet och som är underställda lagar och andra författningar:
  • Planer och program som utarbetas för specifika sektorer (jord- och skogsbruk, fiske, energi, industri, transporter, avfallshantering, vattenförvaltning, telekommunikationer, turism samt fysisk planering eller markanvändning) och i vilka ramen fastställs för kommande tillstånd för projekt enligt direktivet om bedömning av miljöpåverkan (EIA-direktivet).
  • Planer och program för vilka det krävs en bedömning enligt artikel 6 och 7 i ”art- och habitatdirektivet”.
  • Planer och program i vilka ramen fastställs för kommande tillstånd för andra projekt än de under EIA-direktivet (inte begränsat till de sektorer som förtecknas ovan) och som EU-länderna har identifierat som sannolika att ha betydande miljöpåverkan. EU-länderna kan avgöra detta antingen genom utredning från fall till fall eller genom att specificera typer av planer och program, eller genom att kombinera båda arbetssätten.
 • Mindre ändringar av planer och program, och planer och program för små områden på lokal nivå, endast om de sannolikt har betydande miljöpåverkan (”granskning”).
 • Planer och program som endast syftar till att tjäna nationellt försvar eller civil beredskap, och finansiella planer eller budgetplaner och program, omfattas inte av detta direktiv.
 • Miljörapporten måste innehålla följande information:
  • Innehållet i planen eller programmet och dess huvudmål och kopplingar till andra relevanta planer och program.
  • Den befintliga miljösituationen och dess sannolika utveckling om planen eller programmet inte genomförs.
  • De miljömässiga särdragen hos varje område som sannolikt kan påverkas betydande av planen eller programmet.
  • Eventuella befintliga miljöproblem som är relevanta för planen eller programmet, i synnerhet de som gäller områden i Natura 2000-nätverket.
  • De miljöskyddsmål, nationella, från EU eller internationella, som är relevanta för planen eller programmet i fråga.
  • Vilken betydande miljöpåverkan som sannolikt äger rum om planen eller programmet genomförs.
  • De åtgärder som planeras för att förebygga, minska och uppväga sådan betydande negativ miljöpåverkan.
  • En sammanfattning av skälen till att välja andra alternativ.
  • En beskrivning av hur bedömningen utfördes.
  • De planerade undersökningsåtgärderna.
  • En icke-teknisk sammanfattning av informationen ovan.
 • Utkastet till plan eller program samt miljörapporten måste göras tillgängliga för de myndigheter som ansvarar för miljöfrågor och för allmänheten. Myndigheterna och allmänheten måste få möjlighet att uttrycka sin uppfattning om utkastet till plan eller program på ett tidigt stadium och inom lämpliga tidsramar innan planen eller programmet antas eller överlämnas till lagstiftningsförfarande.
 • Det EU-land som ansvarar för att utarbeta planen eller programmet måste skicka en kopia av utkastet till plan eller program, tillsammans med en kopia av miljörapporten, till andra EU-länder
  • när landet anser att planen eller programmet riskerar att påverka miljön i dessa andra EU-länders territorium,
  • på dessa andra EU-länders begäran.
 • Andra EU-länder kan inleda samråd om planens eller programmets gränsöverskridande påverkan, och även om de åtgärder som planeras för att minska eller eliminera sådan påverkan, med det ansvariga EU-landet.
 • Miljörapporten, de yttranden som gjorts av relevanta myndigheter och allmänheten samt resultaten av eventuella gränsöverskridande samråd måste beaktas av den behöriga myndigheten medan planen eller programmet utarbetas och innan dess antagande.
 • När en plan eller ett program antas, måste det ansvariga EU-landet informera samtliga berörda parter med vilka samråd har ägt rum och tillgängliggöra för dem
  • planen eller programmet i antagen version,
  • ett utlåtande med en sammanfattning av hur miljöaspekterna har integrerats, och miljörapporten,
  • yttrandena och resultaten av samråden,
  • skälen till att välja planen eller programmet i antagen version,
  • de övervakningsåtgärder som vidtagits.
 • EU-länderna kan ombesörja samordnade eller gemensamma förfaranden för att undvika dubblering av miljöbedömningar när det gäller planer och program där skyldigheten att utföra bedömningar kommer samtidigt från både detta direktiv och annan EU-lagstiftning.
 • Den miljöbedömning som utförs enligt SMB-direktivet upphäver inte skyldigheten att utföra den bedömning som krävs enligt EIA-direktivet, eller skyldigheten att följa eventuella andra krav i EU-lagstiftningen.
 • Senast den 21 juli 2006, och därefter vart sjunde år, lämnar Europeiska kommissionen in rapporter om tillämpningen av direktivet till Europaparlamentet och rådet.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 21 juli 2001. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 21 juli 2004.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG av den 27 juni 2001 om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan (EGT L 197, 21.7.2001, s. 30).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (EGT L 206, 22.7.1992, s. 7).

Fortlöpande ändringar av direktiv 92/43/EEG har införlivats i originaldokumentet. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (EUT L 26, 28.1.2012, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Rapport från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om tillämpning och verkan av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG av den 27 juni 2001 om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan (direktiv 2001/42/EG) (KOM(2009) 469 slutlig, 14.9.2009).

Rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet enligt artikel 12.3 i direktiv 2001/42/EG om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan (COM(2017) 234 final, 15.5.2017).

Senast ändrat 15.09.2017

Top