Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Återvinning av bensinångor under förvaring

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Återvinning av bensinångor under förvaring

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 94/63/EG – begränsning av utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC) vid lagring av bensin och vid distribution av bensin från depåer till bensinstationer

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Dess syfte är att minska utsläppen av flyktiga organiska ämnen som orsakas av avdunstning av bensin i bränsleförvarings- och distributionskedjan.

VIKTIGA PUNKTER

 • Direktivet omfattar de verksamheter, anläggningar, fordon och fartyg som används för lagring, påfyllning och transport av bensin från en depå till en annan eller från en depå till en bensinstation.
 • I direktivet fastställs harmoniserade tekniska specifikationer för utformning och användning av
  • lagringsanläggningar vid depåer,
  • lastning och lossning av transportbehållare vid depåer,
  • transportbehållare,
  • utrustning för påfyllning av lagringsanläggningar vid bensinstationer.
 • Övergångsperioder fastställs för genomförande av dessa specifikationer.
 • EU-länderna får vidmakthålla eller kräva strängare åtgärder än de som fastställs i direktivet i hela sitt territorium eller i geografiskt avgränsade områden där man konstaterat att sådana åtgärder är nödvändiga för att skydda människors hälsa eller miljön.
 • I direktivet föreskrivs ett förfarande för att anpassa bilagorna till den tekniska utvecklingen.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 20 januari 1995. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 31 december 1995.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 94/63/EG av den 20 december 1994 om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC) vid lagring av bensin och vid distribution av bensin från depåer till bensinstationer (EGT L 365, 31.12.1994, s. 24–33).

Fortlöpande ändringar av direktiv 94/63/EG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/126/EG av den 21 oktober 2009 om återvinning av bensinångor steg II, vid tankning av motorfordon på bensinstationer (EUT L 285, 31.10.2009, s. 36–39).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 13.02.2017

Top