Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (EMAS)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (EMAS)

Gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (EMAS) har till syfte att förbättra de europeiska organisationernas miljöprestanda och att sprida informationen till allmänheten och övriga berörda parter.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 761/2001 av den 19 mars 2001 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (EMAS) [Se ändringsrättsakter].

SAMMANFATTNING

Syftet med EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning (EMAS) är att främja bättre miljöprestanda inom samtliga europeiska privata och offentliga organisationer, oavsett vilken ekonomisk verksamhetssektor de tillhör, genom att:

 • organisationerna utformar och genomför ett miljöledningssystem enligt beskrivningen i bilaga I till förordningen,
 • miljöledningssystemens prestanda utvärderas systematiskt och objektivt,
 • de anställda aktivt engageras i organisationen och ges utbildning,
 • allmänheten och övriga intresserade informeras.

Varje organisation som vill delta i EMAS ska vidta följande åtgärder:

 • Upprätta en miljöpolicy, där organisationens mål och handlingsprinciper på miljöområdet framgår.
 • Utföra en miljöanalys av verksamheten, produkterna och tjänsterna (enligt bilagorna VI och VII). Detta gäller inte de organisationer som redan har ett certifierat och godkänt miljöledningssystem.
 • Genomföra ett miljöledningssystem (enligt bilaga I).
 • Regelbundet göra en miljörevision (som uppfyller kraven i bilaga II) och en miljöredovisning. Miljöredovisningen ska innehålla en beskrivning av organisationen och en redogörelse för verksamheten, produkterna och tjänsterna, organisationens miljöpolicy och miljöledningssystem, organisationens miljöpåverkan, organisationens miljömål i relation till miljöpåverkan, organisationens miljöprestanda och det datum då miljöredovisningen ägde rum. Miljödeklarationen ska godkännas av en miljökontrollant. Miljökontrollantens namn och ackrediteringsnummer ska framgå av deklarationen.
 • Den ska registrera den godkända miljödeklarationen hos det behöriga organet i den medlemsstat där den är etablerad.
 • Den ska göra miljödeklarationen tillgänglig för allmänheten.

Varje medlemsstat upprättar ett system för ackreditering av oberoende miljökontrollanter och tillsyn av deras verksamhet enligt bestämmelserna i bilaga V. Systemen ska vara funktionsdugliga inom 12 månader efter att den här förordningen träder i kraft. Dessutom ska varje medlemsstat utse ett behörigt ackrediteringsorgan som ska ansvara för genomförandet av de uppgifter som föreskrivs i förordningen, inom 3 månader efter det att förordningen trätt i kraft. Alla ackrediteringsorgan sammanträder i ett forum. Där utarbetas riktlinjer dels för tillsynen av miljökontrollanterna, dels för deras ackreditering och kompetens. I forumet utarbetas även ett förfarande för granskning av andra experter på området. Genom förfarandet för granskning av andra experter på området ska det kunna garanteras att ackrediteringsorganen uppfyller de krav som ställs i denna förordning.

För att en organisation ska fortsätta att vara registrerad i EMAS krävs att den

 • inom en period på högst 36 månader kontrollerar alla delar som krävs för EMAS-registreringen, och med ett intervall på högst 12 månader kontrollerar all information i miljöredovisningen,
 • lämnar in en godkänd årlig uppdatering av miljöredovisningen och gör denna tillgänglig för allmänheten.

För att en organisation ska registreras i EMAS av det behöriga organet krävs att den

 • lämnar in en godkänd miljödeklaration,
 • betalar en registreringsavgift om det är nödvändigt,
 • lämnar in en blankett med de uppgifter som anges i bilaga VIII,
 • uppfyller samtliga krav som ställs i förordningen.

Det behöriga ackrediteringsorganet kan tillfälligt avregistrera eller stryka en organisation ur registret, eller avslå en organisations registreringsansökan, om organisationen i fråga inte följer bestämmelserna i förordningen.

Kommissionen för ett register över miljökontrollanter och registrerade organisationer, som är tillgängligt för allmänheten.

En EMAS-logotyp har även tagits fram (se bilaga IV). Den får användas på godkänd information enligt bilaga III, på godkända miljöredovisningar, på papper med brevhuvud, på dokument där organisationen gör reklam för sitt deltagande i EMAS och i annonser för organisationens produkter, verksamhet och tjänster. Logotypen får inte användas på produkter eller förpackningar, eller i syfte att göra en jämförelse med andra produkter.

För att undvika onödigt dubbelarbete bör medlemsstaterna undersöka möjligheten att ta hänsyn till en EMAS-registrering i samband med att man kontrollerar att en organisation följer miljölagstiftningen.

I förordningen föreskrivs att medlemsstaterna ska främja små och medelstora företags deltagande i EMAS.

Medlemsstaterna ska verka för att höja den allmänna medvetenheten om EMAS. Kommissionen ska främja EMAS på gemenskapsnivå.

Medlemsstaterna ansvarar för eventuella påföljder i de fall bestämmelserna i förordningen inte efterlevs. De får även införa ett avgiftssystem för att täcka kostnaderna i samband med EMAS.

Kommissionen ska, senast fem år efter att den här förordningen trätt i kraft, gå igenom EMAS och EMAS-logotypen och därefter föreslå eventuella ändringar.

Bakgrund

Förordning (EG) nr 761/2001 ersätter rådets förordning (EEG) nr 1836/93 av den 29 juni 1993 om frivilligt deltagande för industriföretag i gemenskapens miljöstyrnings- och miljörevisionsordning. Förordning (EEG) nr 1836/93 upphävs därmed.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 761/2001 [antagande: medbeslutandeförfarande COD/1998/0303]

27.4.2001

-

EUT L 114 , 24.4.2001

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Akt om Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning

01.05.2004

-

EUT L 236, 23.09.2003

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning av den 16 juli 2008 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (EMAS) [KOM(2008) 0402 slutlig – ej publicerad i Europeiska unionens officiella tidning]. Syftet med förslaget är att stärka och effektivisera gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning i syfte att öka antalet deltagande organisationer, att göra EMAS till riktmärke för miljöledningssystem och att göra det möjligt för organisationer som tillämpar andra system för miljöledning att anpassa dessa system till EMAS. Förslaget syftar också till att uppmuntra organisationer som är EMAS-registrerade att beakta miljöaspekterna vid val av varu- och tjänsteleverantörer.

Förslaget innehåller även en förenkling av administrativa förfaranden. Det kompletterar miljöledningssystemet genom att förstärka kontrollmekanismerna för att övervaka efterlevnaden av gällande lagkrav när det gäller miljön, liksom bestämmelserna om tillhandahållande av information om miljöprestanda. Förslaget innebär en harmonisering av regler och förfaranden för ackreditering och tillåter deltagande av organisationer utanför gemenskapen.

Medbeslutandeförfarandet COD/2008/0154

Kommissionens beslut 2007/747/EG av den 19 november 2007 om erkännande av certifieringsförfaranden i enlighet med artikel 9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 761/2001 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (EMAS) och om upphävande av beslut 97/264/EG [Europeiska unionens officiella tidning L 303, 21.11.2007]

Kommissionens rapport av den 9 november 2004 om incitament till registrering av organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljöredovisningsordning (EMAS)[KOM(2004) 745 slutlig - Europeiska unionens officiella tidning C 55, 4.3.2005] Nästan alla medlemsstater tillämpar åtgärder som syftar till att garantera större flexibilitet i lagstiftningen och uppmuntra organisationer att delta i EMAS. Vissa medlemsstater har därför infört en viss grad av flexibilitet i sin lagstiftning (antingen genom lagstiftningslättnader eller genom avreglering) när det gäller tillståndsansökningar, kraven i fråga om övervakningsrapporter och minskningar av antalet kontroller. Uppmuntrande åtgärder har införts för offentlig upphandling (till exempel urvalskriterier enligt vilka anbudsgivarna skall kunna styrka sin tekniska kapacitet att behandla miljöproblemen), finansiellt stöd (subventioner för nya registreringar i EMAS, skattelättnader på uppköp i syfte att förbättra miljöprestanda, lägre registreringsavgifter osv.), tekniskt stöd (program för progressivt genomförande som skräddarsytts för små och medelstora företag osv.) eller informationsstöd (särskilda program för anpassad information, informationskampanjer för allmänheten, konferenser, seminarier osv.).

Rekommendation 2003/532/EG [Europeiska unionens officiella tidning L 184, 23.7.2003] Kommissionens rekommendation av den 10 juli 2003 om riktlinjer för genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 761/2001 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (EMAS) när det gäller val och användning av indikatorer för miljöprestanda (Text av betydelse för EES).

Beslut 2001/681/EG [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 247 av den 17.9.2001] Kommissionens beslut av den 7 september 2001 om riktlinjer för genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 761/2001 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (EMAS).

De enheter som anges i artikel 2 i förordning (EG) nr 761/2001 registreras som organisationer i enlighet med riktlinjerna i bilaga I till ovan nämnda beslut. Där föreskrivs att organisationerna ska godkänna uppdateringen av miljöredovisningen enlighet med bilaga II. Reglerna för hur EMAS-logotypen ska användas finns i bilaga III till beslutet.

Rekommendation 2001/680/EG [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 247 av den 17.9.2001] Kommissionens rekommendation av den 7 september 2001 om riktlinjer för genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 761/2001 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (EMAS).

Förteckning över anläggningar som är registrerade i Norge i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning 761/2001 (EG) av den 19 mars 2001 [Europeiska unionens officiella tidning C 45, 23.02.2006].

Följande åtgärder, som antagits i enlighet med den förra EMAS-förordningen (förordning (EEG) nr 1836/93), gäller även fortsättningsvis:

Förteckning [Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 273 av den 25.9.1999] Förteckning över ackrediterade miljökontrollanter för gemenskapens miljöstyrnings- och miljörevisionsordning [rådets förordning (EEG) nr 1836/93].

Den här förteckningen innehåller uppgifter om alla miljökontrollanter som genom medlemsstaternas ackrediteringssystem har registrerats hos kommissionen fram till och med den 31 maj 1999.

Förteckning [Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 273 av den 25.9.1999] Förteckning över anläggningar som är registrerade i gemenskapens miljöstyrnings- och miljörevisionsordning [rådets förordning (EEG) nr 1836/93].

Den här förteckningen innehåller uppgifter om alla anläggningar som genom medlemsstaternas behöriga organ eller nationella myndigheter har registrerats hos kommissionen fram till och med den 31 maj 1999.

Förteckning [Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 254 av den 12.8.1998] Förteckning över ackrediterade miljökontrollanter för gemenskapens miljöstyrnings- och miljörevisionsordning [rådets förordning (EEG) nr 1836/93].

Denna förteckning innehåller uppgifter om alla miljökontrollanter som genom medlemsstaternas ackrediteringssystem har registrerats hos kommissionen fram till och med den 31 maj 1998.

Förteckning [Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 254 av den 12.8.1998] Förteckning över anläggningar som är registrerade i gemenskapens miljöstyrnings- och miljörevisionsordning [rådets förordning (EEG) nr 1836/93].

Den här förteckningen innehåller uppgifter om alla anläggningar som genom medlemsstaternas behöriga organ eller nationella myndigheter har registrerats hos kommissionen fram till och med den 31 maj 1998.

Förteckning [Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 276 av den 11.9.1997] Förteckning över ackrediterade miljökontrollanter för gemenskapens miljöstyrnings- och miljörevisionsordning [rådets förordning (EEG) nr 1836/93].

Denna förteckning innehåller uppgifter om alla miljökontrollanter som genom medlemsstaternas ackrediteringssystem har registrerats hos kommissionen fram till och med den 15 april 1997.

Förteckning [Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 276 av den 11.9.1997] Förteckning över anläggningar som är registrerade i gemenskapens miljöstyrnings- och miljörevisionsordning [rådets förordning (EEG) nr 1836/93].

Denna förteckning innehåller uppgifter om alla anläggningar som genom medlemsstaternas behöriga organ eller nationella myndigheter har registrerats hos kommissionen fram till och med den 15 april 1997.

Kommissionens beslut om godkännande av standard om fastställandet av närmare anvisningar för system för miljöstyrning enligt artikel 12 i rådets förordning (EEG) nr 1836/93.

Beslut 96/149/EG [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 34 av den 13.02.1996] (irländsk standard IS310),

Beslut 96/150/EG [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 34 av den 13.2.1996] (brittisk standard BS7750),

Beslut 96/151/EG [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 34 av den 13.2.1996] (spansk standard UNE 77-801(2)-94).

Senast ändrat den 11.08.2008

Top