Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Miljömärkning

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Miljömärkning

Syftet med miljömärkningen är att främja produkter som kan minska negativ miljöpåverkan jämfört med andra produkter i samma produktgrupp.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1980/2000 av den 17 juli 2000 om ett reviderat gemenskapsprogram för tilldelning av miljömärke.

SAMMANFATTNING

Gemenskapens program för tilldelning av miljömärket, eller Ecolabel, syftar till att

 • främja produkter som har en mer begränsad inverkan på miljön än andra produkter inom samma produktgrupp,
 • förse konsumenterna med noggrann och vetenskapligt grundad information om produkterna.

Förordningen omfattar inte

 • livsmedel,
 • drycker,
 • läkemedel,
 • medicintekniska produkter enligt direktiv 93/42/EEG;
 • ämnen eller preparat som klassificerats som farliga enligt direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EEG;
 • produkter som tillverkats genom processer som kan förväntas medföra betydande skada för människor och/eller miljön.

Miljömärket får tilldelas produkter som finns tillgängliga i gemenskapen och som uppfyller de viktigaste miljökraven samt märkningskriterierna.

Miljökraven fastställs enligt bedömningsschemat i bilaga I och ska uppfylla metodkraven i bilaga II. Miljömärket får tilldelas en produkt vars egenskaper gör att den på ett väsentligt sätt bidrar till betydande förbättringar i fråga om vissa centrala miljöaspekter (produkternas växelverkan med miljön under hela deras livscykel, inbegripet användning av energi och naturresurser).

Tilldelning av märket

Miljömärkeskriterierna fastställs för varje produktgrupp och grundas på

 • produktens utsikter att kunna tränga in på marknaden,
 • de tekniska och ekonomiska möjligheterna att göra de anpassningar som krävs,
 • möjligheterna att åstadkomma miljöförbättringar.

Kriterierna upprättas, utvärderas och ses över av Europeiska unionens miljömärkningsnämnd (EUEB). Kriterierna offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Produkterna måste uppfylla följande villkor:

 • De ska företräda en betydande volym på den inre marknaden.
 • De ska medföra betydande miljöpåverkan.
 • De ska uppvisa betydande möjligheter att åstadkomma miljöförbättringar genom konsumentval.
 • En betydande del av försäljningsvolymen ska vara avsedd för slutlig förbrukning.

Ansökan om att erhålla gemenskapens miljömärke går till på följande sätt:

 • Tillverkaren, importören, tjänsteleverantören, detaljisten eller näringsidkaren lämnar in en ansökan om att erhålla miljömärket till den behöriga myndighet som utsetts av den medlemsstat där produkten tillverkas eller släpps ut på marknaden för första gången eller importeras från ett land utanför gemenskapen.
 • Den behöriga myndigheten kontrollerar om produkten uppfyller kriterierna för att erhålla miljömärket och fattar beslut om tilldelning av märket.
 • Det behöriga organet ingår ett standardavtal med den sökande där villkoren för användningen av miljömärket anges.

För varje ansökan om tilldelning av miljömärke betalas en avgift. Sökanden ska också betala en årlig avgift för att få använda miljömärket.

De produkter som tilldelas miljömärket känns igen på den logotyp föreställande en prästkrage som beskrivs i bilaga III.

Kommissionen och medlemsstaterna ska främja användningen av gemenskapens miljömärkning genom medvetandehöjande åtgärder och informationskampanjer. De ska säkerställa samordningen mellan gemenskapens program och medlemsstaternas nationella program.

Bakgrund

Denna förordning upphäver rådets förordning (EEG) nr 880/92 i syfte att förbättra användningen av gemenskapsprogrammet för tilldelning av miljömärken.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1980/2000

24.09.2000

-

EUT L 237, 21.09.2000

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens beslut 2000/728/EG av den 10 november 2000 om fastställande av ansökningsavgift och årliga avgifter för gemenskapens miljömärke [Europeiska unionens officiella tidning L 293, 22.11.2002].

I beslutet fastställs minimiavgiften och den högsta avgiften samt när sänkta avgifter kan komma i fråga.

Konsoliderad text

Kommissionens beslut 2000/729/EG av den 10 november 2000 om ett standardavtal som täcker villkoren för användning av gemenskapens miljömärke [Europeiska unionens officiella tidning L 293, 22.11.2000]. Här fastställs att det avtal som det behöriga organet och varje ansökarland ingår ska utformas enligt bilagan i beslutet. Genom detta beslut upphävs kommissionens tidigare beslut 93/517/EG om ett standardavtal som täcker villkoren för användning av gemenskapens miljömärke.

Kommissionens beslut 2000/730/EG av den 10 november 2000 om inrättande av Europeiska unionens miljömärkningsnämnd och om fastställande av dess arbetsordning [Europeiska unionens officiella tidning L 293, 22.11.2000].

Kommissionens beslut 2000/731/EG av den 10 november 2000 om fastställande av en arbetsordning för det samrådsforum som inrättats för det reviderade gemenskapsprogrammet för tilldelning av miljömärke [Europeiska unionens officiella tidning L 293, 22.11.2000].

Beslut om tilldelning av miljömärke

Rådets beslut 2009/607/EG (hårda beläggningar).Rådets beslut 2009/598/EG (madrasser).Rådets beslut 2009/578/EG (logitjänster).Rådets beslut 2009/568/EG (mjukpapper).Rådets beslut 2009/567/EG (textilprodukter).Rådets beslut 2009/564/EG (campingplatstjänster).Rådets beslut 2009/563/EG (skodon).Rådets beslut 2009/544/EG (inomhusfärger och inomhuslacker).Rådets beslut 2009/543/EG (utomhusfärger och utomhuslacker).Rådets beslut 2009/300/EG (TV-apparater).Rådets beslut 2001/689/EG (diskmaskiner). Förlängning: Beslut 2007/457/EG

Konsoliderad text

Rådets beslut 2002/741/EG (kopieringspapper och grafiskt papper). Förlängning: Beslut 2007/457/EG

Kodifierad version

Beslut 2002/747/EG (elektriska glödlampor). Förlängning: Beslut 2008/63/EG

Kodifierad version

Beslut 2003/31/EG (maskindiskmedel). Förlängning: Beslut 2008/889/EG

Konsoliderad text

Beslut 2003/200/EG (tvättmedel).

Förlängning: Beslut 2008/63/EG

Konsoliderad text

Beslut 2003/240/EG (tvättmaskiner). Förlängning: Beslut 2000/45/EG

Beslut 2004/669/EG (kylskåp). Förlängning: Beslut 2007/207/EG

Beslut 2005/341/EG (persondatorer). Förlängning: Beslut 2008/962/EG

Kodifierad version

Beslut 2005/342/EG (handdiskmedel). Förlängning: Beslut 2008/889/EG

Kodifierad version

Beslut 2005/343/EG (bärbara datorer). Förlängning: Beslut 2008/962/EG

Kodifierad version

Beslut 2005/344/EG (allrengöringsmedel och sanitetsrengöringsmedel). Förlängning: Beslut 2008/889/EG

Kodifierad version

Beslut 2005/360/EG (smörjmedel).

Förlängning: Beslut 2008/889/EG

Kodifierad version

Beslut 2006/799/EG (jordförbättringsmedel).Beslut 2007/64/EG (växtmedier).Beslut 2007/506/EG (tvål, schampo och hårbalsam).Beslut 2007/742/EG (eldrivna eller gasdrivna värmepumpar och gasdrivna absorptionsvärmepumpar).

Senast ändrat den 02.12.2009

Top