Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europeiska miljöbyrån

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Europeiska miljöbyrån

I syfte att främja en hållbar utveckling och bidra till en känn- och mätbar förbättring av miljön i Europa har Europeiska miljöbyrån till uppgift att förse beslutsfattare och allmänheten med tillförlitlig och jämförbar information om miljön, i samarbete med Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning. [Se ändringsrättsakt(er)].

SAMMANFATTNING

Genom denna förordning inrättas Europeiska miljöbyrån, ett oberoende organ vars uppgift är att skydda och förbättra miljön i enlighet med bestämmelserna i fördraget och EU:s handlingsprogram på miljöområdet för en hållbar utveckling i Europa.

För att kunna uppnå detta mål ska byrån förse EU och medlemsstaterna med objektiv, tillförlitlig och jämförbar information på EU-nivå så att de kan vidta de nödvändiga åtgärderna för att skydda miljön, bedöma resultaten av sådana åtgärder och se till att allmänheten blir ordentligt informerad om miljösituationen.

Byrån har följande uppgifter:

 • Registrera, sammanställa, utvärdera och sprida uppgifter om miljöförhållandena.
 • Förse EU och medlemsstaterna med den objektiva information som behövs för att utforma och genomföra en riktig och effektiv miljöpolitik.
 • Bidra till övervakningen av miljöåtgärder.
 • Ta fram jämförbara miljöuppgifter på EU- nivå.
 • Främja utveckling och användningen av beräkningsmetoder på miljöområdet.
 • Säkra en bred spridning av tillförlitlig miljöinformation.

Följande arbetsområden ska prioriteras:

 • Luftkvalitet.
 • Vattenkvalitet.
 • Markens, faunans och florans tillstånd.
 • Markutnyttjande och naturresurser.
 • Avfallshantering.
 • Buller.
 • Kemiska ämnen.
 • Skydd av kustområden och den marina miljön.

Byrån får samarbeta i informationsutbytet mellan andra organ, däribland Impel-nätverket (EN) ("Implementation and Enforcement of environment Law" - det nätverk om miljölagstiftning som medlemsstaterna upprättat i samarbete med kommissionen).

Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (EIONET) omfattar de huvudsakliga beståndsdelarna i de nationella miljöinformationsnätverken samt den information som förmedlas via ämnescentra.

Medlemsstaterna ska informera byrån om de huvudsakliga beståndsdelarna i deras nationella miljöinformationsnätverk.

Byrån är öppen för länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen och omfattar i dag 32 medlemsländer (EU:s 25 medlemsstater, de tre kandidatländerna samt Liechtenstein, Island, Norge och Schweiz).

Byrån ska göra en utvärdering av verksamhetens resultat före den 15 september 1999 och lägga fram en rapport till styrelsen, kommissionen och Europaparlamentet.

Rådet ska senast den 31 december 2003 på grundval av en rapport från kommissionen (se "Anknytande rättsakter").

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EEG) nr 1210/90

30.10.1993

-

EGT L 120, 11.5.1990

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) n° 933/1999

5.5.1999

-

EGT L 117, 5.5.1999

Förordning (EG) n° 1641/2003

1.10.2003

-

EUT L 245, 29.9.2003

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning av den 31 oktober 2007 om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning [KOM(2007) 667 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

Syftet med detta förslag är en kodifiering av förordning (EEG) nr 1210/90 som förslaget är avsett att ersätta. Det rör sig här om en formell ändring som syftar till att samla den ursprungliga förordningen och de efterföljande ändringarna i en enda rättsakt, utan att det görs några ändringar i de grundläggande bestämmelserna.

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning av den 13 maj 2005 om ändring av förordning (EEG) nr 1210/90 om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning, vad beträffar mandatperioden för den verkställande direktören [KOM(2005) 190 slutlig - Europeiska unionens officiella tidning C 172 av den 12 juli 2005].

Rapport från kommissionen till rådet av den 22 december 2003 - Översyn av Europeiska miljöbyrån (EEA) [KOM(2003) 800 slutlig - Europeiska unionens officiella tidning C 96, 12.7.2004].

I denna rapport redogörs det för miljöbyråns bidrag till EU:s miljöpolitik sedan 1994, då byrån inledde sin verksamhet, och fram till 2003. Dessutom visas byråns viktiga roll för kartläggningen av miljöns situation och utveckling i Europa, inte minst för kommissionen som är byråns främsta användare. Samtidigt visar rapporten att Europeiska miljöbyrån inte har tillräcklig täckning av vissa frågor (t.ex. buller och kemikalier) och att bristen på ekonomiska resurser gör att byrån inte har kunnat tillfredsställa alla behov. I rapporten ingår även rekommendationer till byrån och dess främsta partners, om hur detta bidrag kan förbättras. Bland annat framhålls följande i rapporten:

 • Beskrivningen av byråns uppgifter och prioriteringar bör vara klarare och entydigare.
 • Europeiska miljöbyråns oberoende bör garanteras.
 • Kommissionen bör (i egenskap av budgetmyndighet) förse byrån med de resurser den behöver för att utföra sina uppgifter och uppnå mål som satts för byråns verksamhet, medna Europeiska miljöbyrån å sin sida inte bör åta sig uppgifter som ligger på gränsen till eller utanför dess behörighetsområde om den inte först får garantier för att denna verksamhet kommer att kunna finansieras med extramedel.
 • Europeiska miljöbyrån bör fortsätta att inrikta sin verksamhet på den europeiska miljöpolitikens huvudsakliga prioriterade temaområden, och stegvis utöka sin hjälpverksamhet till hela beslutsprocessen.
 • Byrån bör i större utsträckning samarbeta med gemenskapsorganenoch internationella organisationer.
 • EIONET bör förstärkas, och byrån bör åtgärda de problem som finns i driften av de europeiska tematiska centra.
 • Byrån bör undersöka hur ändamålsenliga dess produkter är, exempevis i fråga om målgrupp, och förbättra sin kommunikation med allmänheten.

Kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet av den 7 juli 1995 om granskningen av genomförandet av rådets förordning (EEG) nr 1210/90 om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning [KOM(95) 325 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

I meddelandet behandlas följande tre frågor: möjligheten att föreslå nya uppgifter för Europeiska miljöbyrån, vikten av att inrätta, utveckla och förbättra infrastrukturen för Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning samt av att precisera formerna för tredjeländers deltagande i byråns verksamhet.

Beslut fattat genom gemensam överenskommelse mellan företrädarna för medlemsstaternas regeringar församlade på stats- eller regeringschefsnivå om lokaliseringen av vissa av Europeiska gemenskapernas organ och avdelningar samt av Europol- [EGT C 323 av 30.11.1993]

I beslutet fastställs Europeiska miljöbyråns säte i Köpenhamn.

Byråns finansförvaltning

Rapport [EUT C 312, 19.12.2006]Rapport om årsredovisningen för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2005 samt byråns svar.

Rapport [EUT C 332 av 28.12.2005]Rapport om årsredovisningen för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2004 samt byråns svar.

Rapport [EUT C 324, 30.12.2004]Rapport om årsredovisningen för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2003 samt byråns svar.

Rapport - [EUT C 319 av 30.12.2003]Rapport om årsredovisningen för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2002 samt byråns svar.

Rapport - [EGT C 326, 27.12.2002]Rapport om årsredovisningen för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2001 samt byråns svar.

Rapport - [EGT C 372 av 28.12.2001]Rapport om årsredovisningen för Europeiska miljöbyrån för det budgetår som slutade den 31 december 2000 samt byråns svar.

Rapport - [EGT C 373 av 27.12.2000]Rapport om årsredovisningen för Europeiska miljöbyrån (Köpenhamn) för det budgetår som avslutades den 31 december 1999 samt byråns svar.

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2008 [EUT L 91, 2.4.2008]

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2007 [EUT L 126, 16.5.2007]

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2006 [EUT L 67, 8.3.2006].

Redogörelse för inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2004 [EUT L 377 av den 23.12.2004].

Redogörelse för inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2003 - [EUT L 129, 26.5.2003]

Redogörelse för inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2002 - [EGT L 178, 9.7.2002]

Redogörelse för inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2001 - [EGT L 207, 31.7.2001]

Nya medlemmar

Beslut 2006/235/EG EUT L 90, 28.3.2006

Rådets beslut av den 27 februari om att på Europeiska gemenskapens vägnar ingå avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om sistnämnda lands deltagande i verksamheten vid Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning

Beslut 2001/582/EG - EGT L 213, 7.8.2001

Rådets beslut av den 18 juni 2001 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Tjeckiska republiken om landets deltagande i Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning.

Beslut 2001/583/EG - EGT L 213, 7.8.2001

Rådets beslut av den 18 juni 2001 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Polen om landets deltagande i Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning.

Beslut 2001/584/EG - EGT L 213, 7.8.2001

Rådets beslut av den 18 juni 2001 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Rumänien om landets deltagande i Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning.

Beslut 2001/585/EG - EGT L 213, 7.8.2001 Rådets beslut av den 18 juni 2001 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Slovenien om landets deltagande i Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning.

Beslut 2001/586/EG - EGT L 213, 7.8.2001

Rådets beslut av den 18 juni 2001 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Ungern om landets deltagande i Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning.

Beslut 2001/587/EG - EGT L 213, 7.8.2001

Rådets beslut av den 18 juni 2001 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Lettland om landets deltagande i Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning.

Beslut 2001/588/EG - EGT L 213, 7.8.2001

Rådets beslut av den 18 juni 2001 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Litauen om landets deltagande i Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning.

Beslut 2001/589/EG - EGT L 213, 7.8.2001 Rådets beslut av den 18 juni 2001 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Bulgarien om landets deltagande i Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning.

Beslut 2001/590/CE - EGT L 213, 7.8.2001 Rådets beslut av den 18 juni 2001 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Slovakiska republiken om landets deltagande i Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning.

Beslut 2001/591/EG - EGT L 213, 7.8.2001

Rådets beslut av den 18 juni 2001 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Estland om landets deltagande i Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning.

Beslut 2001/592/EG - EGT L 213, 7.8.2001

Rådets beslut av den 18 juni 2001 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Cypern om landets deltagande i Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning.

Beslut 2001/593/EG - EGT L 213, 7.8.2001

Rådets beslut av den 18 juni 2001 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Malta om landets deltagande i Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning.

Beslut 2001/594/EG - EGT L 213, 7.8.2001

Rådets beslut av den 18 juni 2001 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Turkiet om landets deltagande i Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning.

Senast ändrat den 02.04.2008

Top