Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Globalt partnerskap för hållbar utveckling

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Globalt partnerskap för hållbar utveckling

I detta meddelande presenteras hur Europeiska unionen bidrar till en hållbar global utveckling och fastställa åtgärder för att upprätta en global pakt för hållbar utveckling.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén av den 21 februari 2002 med titeln „Mot ett globalt partnerskap för hållbar utveckling" [KOM (2002) 82 slutlig - ej offentliggjort i Europeiska gemenskapernas officiella tidning].

SAMMANFATTNING

I maj 2001 fastställde Europeiska unionen (EU) en strategi för hållbar utveckling. Då Europeiska rådet godkände denna strategi vid sitt möte i Göteborg konstaterades att det var lämpligt att utveckla strategins externa dimension. Rådet uppmanade även kommissionen att överväga unionens bidrag till en global hållbar utveckling. Meddelandet har utarbetats med anledning av denna begäran och bidrar till utformningen av EU:s ställningstagande inför världstoppmötet om hållbar utveckling i Johannesburg 2002.

Utgångspunkten för meddelandet är att globaliseringen är viktig för den globala tillväxten och för möjligheterna att ta itu med globala problem på t.ex. områdena hälsa, utbildning och miljö. Men om marknadskrafterna får fritt spelrum skapar de och förvärrar orättvisor och utslagning, och kan också leda till irreversibla miljöskador. Samtidigt med globaliseringsprocessen måste det därför vidtas åtgärder för att undvika eller mildra dessa effekter. På områden av avgörande betydelse, såsom handel, utvecklingsfinansiering, miljöförvaltning, kampen mot fattigdom och kriminalitet, måste det göras insatser för att utarbeta kollektiva bestämmelser som genomförs och kontrolleras effektivt. De globala styrelseformerna måste också förbättras, för att man skall kunna utnyttja det ömsesidiga beroendet på ett positivt sätt.

I meddelandet presenteras en rad åtgärder som skall bidra till en hållbar utveckling globalt sett. De kompletterar strategin för hållbar utveckling från maj 2001 och omfattar ekonomiska, sociala, miljömässiga och finansiella aspekter liksom gemenskapspolitikens samstämmighet och styrelseformer på alla nivåer.

Globalisering: handel för hållbar utveckling

För att globaliseringen ska bidra till en hållbar utveckling har kommissionen föreslagit följande konkreta ekonomiska åtgärder:

 • Inom ramen för Världshandelsorganisationen (WTO) bättre integrera utvecklingsländerna i världsekonomin.
 • Hjälpa utvecklingsländerna att dra nytta av det globala handelssystemet.
 • Ändra Allmänna preferenssystemet för utvecklingsländer (GSP) med hänsyn till en hållbar utveckling.
 • Integrera en hållbar utveckling i bilaterala och regionala avtal.
 • Förbättra insyn och öppenhet i det internationella finansiella systemet och fastställa effektivare bestämmelser.
 • Främja att europeiska företag tar socialt ansvar.
 • Främja samarbetet mellan WTO och internationella miljöorganisationer.

Fattigdomsbekämpning och främjande av social utveckling

Målet är att före 2005 minska den extrema fattigdomen i världen (personer som lever på en dollar eller mindre per dag). Därför måste utvecklingssamarbetets omfattning utökas och dess kvalitet, genomslagskraft och hållbarhet förbättras. Följande åtgärder skall vidtas på detta område:

 • Främja inriktningen av EU:s utvecklingspolitik mot det viktigaste målet att minska fattigdomen.
 • Se till att unionens politik bidrar till att bekämpa svält.
 • Integrera aspekter som avser vattenförsörjning och avloppsrening i hälso- och utbildningspolitiken.
 • Integrera jämställdhetsfrågan i unionens politik.
 • Göra större investeringar på områdena hälsa, utbildning och överförbara sjukdomar.
 • Främja forskning om hållbar utveckling.

Hållbar förvaltning av natur- och miljöresurser

Målet på detta område är att före 2015 vända den utveckling som innebär att miljöresurser går förlorade liksom att sätta upp delmål för sektorerna vatten, mark, energi och biologisk mångfald. Följande konkreta åtgärder har föreslagits:

 • Vid världstoppmötet i Johannesburg, ta ett initiativ till en hållbar förvaltning av vattenresurser.
 • Ta ett initiativ till samarbete på områdena energi och utveckling (EN)(FR).
 • Främja genomförandet av internationella miljöavtal.
 • Delvis återskapa Globala miljöfonden.
 • Upprätta en handlingsplan för att bekämpa olaglig skogsavverkning.
 • Investera i hållbara transportsätt.
 • Främja ett hållbart fiske.
 • Förebygga naturkatastrofer.
 • Utvidga systemet för global övervakning av miljö och säkerhet (GMES) (EN) till utvecklingsländerna.

Bättre samstämmighet mellan Europeiska unionens politikområden

Målet är att integrera hållbar utveckling i Europeiska unionens alla politikområden. Följande åtgärder skall vidtas:

 • Upprätta ett system för analys av alla viktiga unionspolitiska förslags ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser.
 • Fortsätta anpassningen av viktiga politikområden till målen för hållbar utveckling.
 • Underteckna FN:s protokoll mot otillåten tillverkning av och handel med skjutvapen.
 • Bekämpa de negativa effekterna av emigration.

Bättre styrelseformer på alla nivåer

Det handlar om att stärka det civila samhällets deltagande och de globala ekonomiska, sociala och ekologiska styrelseformernas legitimitet, samstämmighet och effektivitet. I meddelandet föreslås följande konkreta åtgärder:

 • Stärka de offentliga institutionerna och det civila samhället i utvecklingsländerna.
 • Förbättra kampen mot korruption.
 • Se till att grundläggande arbetsnormer iakttas.
 • Vid toppmötet i Johannesburg, främja antagandet av beslut som förbättrar de globala styrelseformerna.
 • Stärka kampen mot diskriminering av kvinnor.

Finansiering av hållbar utveckling

Det rör sig om målen i FN:s millenniedeklaration, dvs. att utrota fattigdom och svält, se till att alla får allmän grundskoleutbildning, främja jämställdhet, minska barnadödligheten, förbättra kvinnors hälsa, bekämpa överförbara sjukdomar, främja en hållbar utveckling och utveckla ett globalt partnerskap. Följande åtgärder har föreslagits:

 • Göra framsteg i riktning mot målet att bevilja ett offentligt bistånd till utveckling på 0,7 % av BNI (bruttonationalinkomsten) liksom delmålet att alla länder i unionen skall uppnå miniminivån 0,33 % av BNI från och med 2006.
 • Minska skuldbördan för fattiga länder med stora skulder.
 • Delta i debatten om hur medlemsstaterna kan erbjuda globala allmänna nyttigheter.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Gemensam förklaring från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, Europaparlamentet och kommissionen om Europeiska unionens utvecklingspolitik med titeln „ Europeiskt samförstånd " [Europeiska unionens officiella tidning C 46/01, 24.2.2006].

Senast ändrat den 26.09.2007

Top