Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Integrerad produktpolicy

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Integrerad produktpolicy

Kommissionen presenterar en strategi som går ut på att förstärka och rikta om den produktrelaterade miljöpolitiken för att främja utvecklingen av en marknad för miljövänligare produkter och stimulera till allmän debatt om denna strategi.

RÄTTSAKT

Grönbok av den 7 februari 2001 om integrerad produktpolicy (framlagd av kommissionen) [KOM(2001) 68 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

SAMMANFATTNING

I princip omfattas alla produkter och tjänster av tillämpningsområdet för grönboken.

För att den föreslagna strategin ska lyckas måste alla berörda parter delta på alla tänkbara nivåer och under produkternas hela livscykel. Det är viktigt att främja tanken om ekologisk utformning inom industrin för att produkterna på marknaden ska bli miljövänligare. Återförsäljarna bör fylla hyllorna med miljövänliga produkter och informera konsumenterna om att de finns och deras fördelar. Konsumenterna bör välja miljövänliga produkter och använda dem på ett sätt som förlänger deras livslängd och minskar deras miljöpåverkan. De icke-statliga organisationerna skulle kunna vara med och identifiera problem och hitta lösningar för att skapa miljövänligare produkter.

Strategin för den integrerade produktpolicyn (IPP) grundar sig på tre moment vid beslutsfattande som gäller villkor för produkters miljöpåverkan under deras livscykel, nämligen tillämpning av principen om att förorenaren betalar när priset på produkterna fastställs, information till konsumenterna så att de kan göra välavvägda val samt ekoformgivning av produkterna.

Prissättning av produkterna

Produkternas miljöprestanda kan påverkas av marknaden om alla priser speglar produkternas verkliga miljökostnader, vilket dock inte alltid är fallet. Om principen att förorenaren betalar tillämpades fullt ut skulle detta problem kunna lösas, genom att de faktiska miljökostnaderna under produktens livscykel skulle integreras i priset.

Den viktigaste lösningen i grönboken för att genomföra principen att förorenaren betalar är differentierad beskattning utgående från produkternas miljöprestanda. Ett exempel är införandet av sänkt moms för produkter som utmärkts med gemenskapens miljömärke eller införandet av miljöskatter och miljöavgifter.

Konceptet tillverkaransvar har tagits med i direktivet om uttjänta fordon och i förslaget till direktiv om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter, men det är viktigt att det utvidgas till att omfatta ytterligare områden.

Välavvägda konsumentval

I grönboken anses att utbildning av konsumenterna (inklusive barnen) och företagen är ett viktigt medel för att öka efterfrågan på miljövänliga produkter och på så sätt få ett mer ekologiskt konsumtionsmönster.

Ett annat sätt att få konsumenterna att göra välavvägda val är att tillhandahålla lättbegriplig, relevant och trovärdig information, antingen genom produktmärkning eller via andra lättillgängliga informationskällor. För minsta möjliga miljöpåverkan är det viktigt med information om korrekt användning av produkterna. Internet och annan ny informationsteknik ger nya möjligheter att utbyta information, däribland utbyte av bästa praxis och utvärderingar.

EU:s miljömärke utgör redan en informationskälla för konsumenterna, men det bör omfatta ännu fler produkter. Den offentliga finansieringen av denna typ av märkning bör öka, både på EU-nivå och på nationell nivå.

Andra instrument som kan främja en miljövänlig konsumtion är miljöargument, självdeklarationer och ISO typ II-märkning (EN) (FR). Kommissionen kommer inom kort att presentera riktlinjer för sammanställning och bedömning av miljörelaterade självdeklarationer. I grönboken anges att ett samarbete på gemenskapsnivå är önskvärt för att öka ISO-märkningen.

Offentlig upphandling motsvarar 12 % av EU:s BNP, vilket innebär att myndigheterna kan få producenterna att öka sin tillverkning av miljövänliga produkter genom att köpa sådana produkter. Europeiska kommissionen håller på att utarbeta två meddelanden om grön offentlig upphandling och om praktiska exempel på hur miljövänliga anbudsförfaranden kan genomföras. Kommissionen undersöker också möjligheten att föregå med gott exempel genom att göra miljövänliga upphandlingar och ansluta sig till EMAS-systemet.

Ekologisk produktutformning

För att utöka den ekologiska utformningen av produkter är det viktigt att information om produkternas miljöeffekter genom hela livscykeln utarbetas och offentliggörs. Bra instrument är livscykelinventarier (LCI) och livscykelanalyser (LCA), men det finns också andra verktyg med vilka miljöpåverkan snabbt kan kontrolleras.

I grönboken anges att riktlinjer för ekoformgivning och en allmän strategi för integration av miljöaspekter i konstruktionsskedet skulle kunna användas som instrument för att uppmuntra företagarna att tillämpa livscykeltänkandet.

Det är önskvärt att miljön beaktas vid standardiseringsförfarandet. Ett annat område för framtida verksamhet är den nya metoden för främjande av ekoformgivning.

I grönboken föreslås att produktpaneler inrättas med de berörda parterna för att undersöka hur miljömålen kan uppnås och hur de särskilda hinder som gäller deras produkter kan övervinnas.

Andra instrument

Miljölednings- och miljörevisionssystemen, exempelvis EMAS, är viktiga instrument för att få kunskap om och förvalta produkternas miljöeffekter. De kan också bidra till att sprida strategin för den integrerade produktpolicyn (IPP).

Andra gemenskapsinstrument, såsom forsknings- och utvecklingsprogrammen och Life nämns som instrument som kan bidra till IPP. Det vore önskvärt att ta med IPP i Europeiska unionens sjätte ramprogram för forskning.

Europeiska kommissionen har påbörjat en undersökning om standardisering och redovisning av miljöinformation så att detta kan beaktas i företagens årsberättelser.

Deltagande i debatten

19. Europeiska kommissionen har organiserat ett antal samråd med berörda parter om grönboken. Dessa samråd meddelas via GD Miljös hemsida (EN), där även sammanfattningar och slutsatser offentliggörs.

Resultatet av debatten ligger till grund för kommissionens meddelande om IPP, som offentliggjordes i juni 2003.

AKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen till Rådet, Europaparlamentet, Europeiska Ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén - Att främja ett hållbart resursutnyttjande - En temainriktad strategi för förebyggande och materialåtervinning av avfall [KOM(2005) 666 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 18 juni 2003 - Integrerad produktpolitik - Miljöpåverkan ur livscykelperspektiv [KOM(2003) 302 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

I detta meddelande presenteras en gemenskapsstrategi som är inriktad på att göra produkter mer miljövänliga. För att uppnå detta mål prioriteras följande två tillvägagångssätt:

 • Att skapa allmänna villkor för att förbättra hänsynen till produkters miljöpåverkan under hela deras livscykel.
 • Att lägga tonvikten på de produkter som har störst miljöförbättringspotential.

Meddelandet tar upp följande verktyg för att genomföra strategin:

 • Verktyg för att skapa rätt ekonomisk och rättslig ram. Till dessa verktyg hör åtgärder som gäller skatter och subventioner, standardisering, frivilliga överenskommelser och offentlig upphandling.
 • Främjande av livscykelperspektivet. Detta verktyg omfattar tillhandahållande av livscykeluppgifter, integrering av livscykelperspektivet i miljöledningssystemen, främjande av IPP-metoden i företag och i förhållande till vissa produkter.
 • Överföring av produktinformation till konsumenterna. Detta innebär ett ökat beaktande av miljökriterier vid offentlig upphandling och företagsinköp, samt åtgärder som gäller miljömärkning.

Strategin kompletteras av andra praktiska åtgärder, bland annat

 • pilotprojekt som tillämpar IPP på särskilda produkter, såsom energiförbrukande produkter,
 • regelbundna möten med berörda parter,
 • en undersökning för att se i vilken omfattning miljökriterier beaktas vid offentlig upphandling (EN), en handledning om grön offentlig upphandling för offentliga myndigheter (EN) samt en kontinuerlig insamling och tillgängliggörande av information om produkternas livscykel,
 • en webbplats om miljön och offentlig upphandling (EN),
 • en metod för att fastställa vilka produkter som har störst miljöförbättringspotential,
 • en rapport om genomförandet av IPP-metoden (som ska läggas fram från och med slutet av 2006).

Senast ändrat den 27.01.2007

Top