Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Främjande av användningen av förnybar energi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Främjande av användningen av förnybar energi

Kommissionen föreslår en ram för främjandet av förnybara energikällor, med nationella mål som ska uppnås till 2020 och åtgärder för att garantera kvaliteten på den energi som produceras.

FÖRSLAG

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv av den 23 januari 2008 om främjande av användningen av förnybar energi.

SAMMANFATTNING

Syftet med förslaget är att upprätta en ram för främjandet av energiproduktion från förnybara källor, för att nå EU:s mål med 20 % förnybar energi till 2020, enligt den vägledande tidsplanen för förnybar energi.

Mål för produktionen av förnybar energi

Syftet med förslaget är att införa en skyldighet för medlemsländerna att till 2020 nå uppsatta mål för andelen energi som produceras från förnybara källor inom el, värme, kyla och transport. För de medlemsländer som anslöt sig före 2004 ligger målen på omkring 6 % till 13 % mer än andelen förnybar energi i dessa länder 2005, och för de länder som anslöt sig 2004 eller senare på omkring 5 % till 10 % mer än andelen sådan energi 2005. För varje land fastställs också vägledande planer. Dessutom ska minst 10 % av medlemsländernas förbrukning inom transportsektorn utgöras av förnybar energi 2020.

Medlemsländerna ska senast den 31 mars 2010 upprätta och till kommissionen anmäla nationella handlingsplaner, där de beskriver de åtgärder de avser att vidta för att uppnå sina respektive mål. Handlingsplanerna kan ses över om de vägledande planerna inte följs.

Ursprungsgaranti

Medlemsländerna ska garantera ursprunget för el, kyla och värme som produceras i anläggningar med en kapacitet på minst 5 MWth, efter begäran från en energiproducent. Ursprungsgarantin överförs elektroniskt och identifieras med ett unikt nummer. Det ska innehålla uppgifter om den energikälla som använts, berörd sektor (el, kyla och/eller värme) samt land för utfärdande. En vägran att erkänna en ursprungsgaranti som utfärdats av ett annat medlemsland ska motiveras med objektiva kriterier.

Medlemsländerna ska utse ett organ som ska ansvara bl.a. för att utfärda och upphäva ursprungsgarantier samt för att underhålla ett nationellt register. En ursprungsgaranti ska upphävas om den energiproduktion som garantin gäller får finansiellt eller skattemässigt stöd eller stöd i form av utbetalningar, eller om energiproduktionen tas med vid bedömningen av om kraven i fråga om förnybar energi är uppfyllda, eller om en energileverantör eller energikonsument vill använda den som bevis för andelen eller kvantiteten förnybar energi i sin energimix.

Ursprungsgarantier som lämnas för upphävande får på vissa villkor överföras från det medlemsland som utfärdat dem till ett annat medlemsland. De ska då upphävas av det behöriga organet i det mottagande medlemslandet. Dessutom får ursprungsgarantier överföras mellan personer i olika medlemsländer om de berörda anläggningarna tagits i drift efter det föreslagna direktivets ikraftträdande. Medlemsländerna får upprätta ett system för förhandsgodkännande av överföring av ursprungsgarantier mellan personer i olika medlemsländer.

Om ett medlemsland upphäver en ursprungsgaranti som det inte själv utfärdat, ska motsvarande mängd förnybar energi dras ifrån den totala mängd förnybar energi som under året producerats i det land som utfärdat ursprungsgarantin och läggas till den totala mängd som under året producerats i det land som upphäver den.

Miljöhållbarhet för biobränslen och biovätskor

Biobränslen och andra biovätskor ska, för att kunna beaktas inom ramen för förslaget, uppfylla följande kriterier för miljöhållbarhet: utsläppen av växthusgaser minskar med minst 35 %, beräknat enligt en metod som beskrivs i förslaget; biobränslet eller biovätskorna kommer inte från mark med hög biologisk mångfald (skog som inte påverkats av mänsklig aktivitet, naturskyddsområde, gräsmark med hög biologisk mångfald) eller med stora mängder bundet kol (våtmark, kontinuerligt beskogat område); när det gäller EU-produktion följs de miljöbestämmelser som gäller för direktstöd inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken.

Kommissionen föreslår även en ram för kontroll av överensstämmelse med miljöhållbarhetskriterierna. Systemet bygger på att de ekonomiska aktörerna använder ett massbalanssystem och lämnar in pålitlig information till det medlemsland som begär detta. Efter beslut av kommissionen får bilaterala och multilaterala avtal mellan Europeiska gemenskapen och tredjeländer användas för att visa att miljöhållbarhetskraven är uppfyllda.

Medlemsländerna ska se till att allmänheten informeras om tillgängligheten på biobränslen och andelen sådana bränslen och att det vid bensinstationer med fler än två dieselpumpar senast 2010 respektive 2014 finns diesel med en högre andel biobränsle, enligt de kriterier som anges i förslaget.

Andra skyldigheter

Förslaget innehåller riktlinjer som syftar till att göra de administrativa förfarandena och de nationella reglerna enkla, tydliga, objektiva, öppna för insyn och icke-diskriminerande. Användning av energi från förnybara källor ska dessutom beaktas vid renovering eller byggande av offentliga byggnader, ingå i byggregler och främjas med hjälp av certifikat eller lämpliga standarder. Lämplig information ska finnas tillgänglig för konsumenter, byggare, installatörer, arkitekter och leverantörer.

Överförings- och distributionsansvariga ska garantera att förnybar el överförs och distribueras, sörja för att el från förnybara källor får prioriterad åtkomst till elnätet och främja denna tillgång, bl.a. genom att offentliggöra reglerna för hur kostnaderna för teknisk anpassning ska fördelas och helt eller delvis överta dessa kostnader. Överförings- och distributionskostnaderna får dessutom inte innebära att el från förnybara energikällor diskrimineras.

Medlemsländerna ska senast 2011 och därefter vartannat år upprätta en rapport om främjandet och användningen av förnybar energi. Kommissionen ska på grundval av denna rapport upprätta en övervaknings- och analysrapport.

Bakgrund

Detta förslag ingår i det energi- och klimatförändringspaket som kommissionen lanserade i början av 2008.

Hänvisningar och förfarande

Förslag

Europeiska unionens officiella tidning

Förfarande

KOM(2008) 19

EUT C 118, 15.5.2008

2008/0016(COD)

Senast ändrat den 23.06.2008

Top