Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Villkor för tillträde till gasöverföringsnäten

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Villkor för tillträde till gasöverföringsnäten

Bestämmelser om villkor för tillträde till gasöverföringsnät kompletterar bestämmelserna i direktiv 2003/55/EG och bidrar till fullbordandet av den inre gasmarknaden. Att tredje part har ett effektivt tillträde, utan diskriminering, till gasöverföringsnäten är en grundläggande förutsättning för en verkligt konkurrensutsatt inre gasmarknad i EU.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1775/2005 av den 28 september 2005 om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten.

SAMMANFATTNING

Bestämmelser om villkor för tillträde till gasöverföringsnät kompletterar bestämmelserna i direktiv 2003/55/EG och bidrar till fullbordandet av den inre gasmarknaden.

Genom det totala öppnande av de nationella gasmarknaderna som fastställs i direktiv 2003/55/EG förverkligas målet att skapa en verkligt konkurrensutsatt inre gasmarknad i EU. I praktiken kan företagskunder sedan den 1 juli 2004 och hushållskunder sedan den 1 juli 2007 fritt välja gasleverantör.

Att tredje part har ett effektivt tillträde, utan diskriminering, till gasöverföringsnät är en nödvändig förutsättning för en genuin inre gasmarknad. Förordning (EG) nr 1775/2005 har som mål att garantera en minimigrad av harmonisering och anger grundprinciperna för detta.

  • Villkor för tredjepartstillträde till nätet

De systemansvariga för gasöverföringssystem måste erbjuda sina tjänster till samtliga användare utan diskriminering. De måste således erbjuda samma tjänster till olika användare på grundval av identiska avtalsvillkor (avtalstyp, löptid osv.). Den systemansvarige kan välja att upprätta harmoniserade transportavtal eller gemensamma allmänna villkor för överföring.

Detta innebär dock inte att andra systemansvariga för överföringssystem måste föreslå samma avtalsvillkor, så länge minimikraven för avtal uppfylls.

  • Mekanismer för kapacitetstilldelning och balanseringsregler

Den systemansvarige ska ställa nätets hela tekniska kapacitet till förfogande för användarna, med beaktande av systemets funktionsduglighet och kraven på en effektiv nätdrift. Tilldelningen av kapacitet ska ske på grundval av icke-diskriminerande och klara mekanismer.

Genom olika tekniska och kommersiella regler kan nätet balanseras och dess funktion garanteras.

Vid avtalsbetingad överbelastning, dvs. när efterfrågan på fast kapacitet (den överföringskapacitet som den systemansvarige enligt avtal har garanterat som icke-avbrytbar) överstiger nätets tekniska kapacitet, kan den systemansvarige föreslå att den kapacitet som vissa användare inte utnyttjar erbjuds till andra användare på kort sikt.

Användarna har rätt att handla fritt med sina kapacitetsrättigheter, genom att sälja eller hyra ut sin oanvända kapacitet. Denna handel är ett väsentligt inslag för att utveckla en konkurrenspräglad inre marknad och skapa likviditet på marknaden.

Den systemansvarige för överföringssystemet ska fastställa rättvisa och tydliga tekniska balanseringsregler. För att garantera en kontinuerlig gasförsörjning måste den systemansvarige se till att trycket i nätet alltid hålls på en viss nivå, vilken är avhängig jämvikten mellan inmatning av gas till och uttag av gas ur nätet. Den systemansvarige ska informera användarna om balanseringsstatusen, och användarna ska vid behov vidta korrigerande åtgärder.

  • Kriterier och metoder för att fastställa tariffer för tillträde till nätet

Den systemansvarige för överföringssystemet ska fastställa tydliga och icke-diskriminerande tariffer. Tarifferna ska avspegla den systemansvariges faktiska kostnader.

Priserna ska inte bara beakta kravet på att upprätthålla systemets funktionsduglighet (garanterad gasöverföring ur teknisk synvinkel, i synnerhet när det gäller tryck och gasens kvalitet) utan även kravet på att förbättra systemet (incitament till investeringar och uppförande av ny infrastruktur).

  • Fastställande av nödvändiga tekniska uppgifter till användarna och krav på insyn

För att kunna få ett effektivt tillträde till nätet måste användarna få användbar information, särskilt om de tjänster som erbjuds av den systemansvarige och närmare bestämt metoden för att beräkna tariffer samt nätets tekniska och tillgängliga kapacitet. Därigenom kan användarna utnyttja de olika affärsmöjligheter som den inre marknaden erbjuder. Vid offentliggörandet av denna information ska den systemansvarige för överföringssystemet iaktta kravet på att bevara affärshemligheter.

Bakgrund

Forumet för europeiska tillsynsmyndigheter på gasområdet, eller "Madridforumet" (EN), utgör ett diskussionsforum för att konkret genomföra EG-lagstiftning om marknaden för naturgas. Detta forum har fastställt riktlinjer för villkor för tillträde till marknaden. Erfarenheterna från genomförandet har visat att det är lämpligt att omvandla dessa riktlinjer till rättsligt bindande regler.

Hänvisningar

Rättsakt

Ikraftträdande

Sista dag för genomförande i medlemsstaterna

EUT

Förordning (EG) nr 1775/2005

23.11.2005

-

EUT L 289, 3.11.2005

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Förslag, av den 19 september 2007, till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1775/2005 om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten [KOM(2007) 532 slutlig - Inte offentliggjort i EUT].

Ett tredje och sista lagstiftningspaket har lagts fram för att fullborda de europeiska energimarknadernas öppnande för konkurrens och förverkliga en inre energimarknad.

Den inre energimarknaden uppvisar brister som inte kan åtgärdas effektivt av de gällande reglerna, vilket kommissionen har konstaterat i sin branschundersökning. Förslagen i det tredje lagstiftningspaketet följer de tankar som beskrivs i meddelandet om utsikterna för den inre el- och gasmarknaden. De viktigaste förslagen till ändring av förordning (EG) nr 1775/2005 avser följande:

  • En formalisering av europeiska grupperingar av systemansvariga för överföringssystem för att få en bättre samordning och i synnerhet utarbeta gemensamma marknadsföreskrifter och tekniska föreskrifter.
  • En förbättring av marknadens funktion, särskilt genom större insyn och ett effektivt tillträde till lagringsanläggningar och terminaler för kondenserad naturgas (LNG).

Kommissionen har lagt fram fem förslag till ändring av direktiven 2003/54/EG och 2003/55/EG, som avser elmarknaden respektive gasmarknaden, av förordningarna (EG) nr 1228/2003 och (EG) nr 1775/2005, som avser tillträde till elnätet respektive till gasnätet, och till inrättande av en byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter.

Medbeslutandeförfarandet (COD/2007/0196)

Kommissionens beslut 2003/796/EG av den 11 november 2003 om inrättande av Europeiska gruppen av tillsynsmyndigheter för el och gas [EUT L 296, 14.11.2003].

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/55/EG av den 26 juni 2003 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av direktiv 98/30/EG [EUT L 176, 15.7.2003].

Senast ändrat den 19.02.2008

Top