Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Samarbete med tredjeländer om kärnsäkerhet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Samarbete med tredjeländer om kärnsäkerhet

Europeiska unionen (EU) ger ekonomiskt bistånd till tredjeländer i syfte att garantera kärnsäkerheten i länderna. Finansieringsprogrammet omfattar perioden 2007-2013.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (Euratom) nr 300/2007 av den 19 februari 2007 om upprättande av ett instrument för kärnsäkerhetssamarbete

SAMMANFATTNING

Denna förordning upprättar en ram för finansiering av åtgärder som är avsedda att garantera en hög nivå av kärnsäkerhet och strålskydd samt tillämpning av effektiva och verkningsfulla säkerhetskontroller av kärnmaterial i tredjeländer. Finansieringsramen sträcker sig från den 1 januari 2007 till den 31 december 2013 och omfattar ett belopp på 524 miljoner euro för hela denna period.

Förordningen möjliggör ekonomiskt bistånd till åtgärder för förstärkning av kärnsäkerheten. Åtgärderna är bl.a. inriktade på regelramen och förvaltning av kärnkraftverkens säkerhet (utformning, drift, underhåll, avveckling), säker transport, behandling och bortskaffande av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall, sanering av f.d. kärnenergianläggningar, skydd mot joniserande strålning från radioaktivt material, förebyggande av och beredskap vid olyckor samt främjande av internationellt samarbete.

Finansieringen kan bland annat ges i form av projekt eller program, stöd till åtgärder och bidrag till garantifonder, nationella fonder eller internationella fonder eller i form av mänskliga och materiella resurser. Åtgärderna i fråga kan dessutom antingen finansieras helt och hållet av EU eller samfinansieras med en eller flera partner.

Biståndet genomförs på grundval av fleråriga strategidokument som antagits av kommissionen. Dokumenten omfattar ett eller flera länder för en period på högst sju år och inom ramen för förordningens giltighetstid. De innehåller fleråriga vägledande program som framför allt anger de prioriterade områdena och de vägledande finansiella anslagen. På grundval av dessa dokument antar kommissionen vanligtvis handlingsprogram som sträcker sig över ett år och som innehåller närmare bestämmelser om hur biståndet ska genomföras.

Vissa åtgärder får antas även om de inte ingår i dessa programplaneringsdokument. Det rör sig om särskilda åtgärder som kommissionen antar i brådskande fall och om stödåtgärder som t.ex. omfattar tekniskt eller administrativt bistånd.

Biståndet kan bl.a. beviljas till partnerländer och partnerregioner, till decentraliserade organ i dessa länder och regioner, till offentliga och halvoffentliga organ, till privata företag, till icke-statliga aktörer såsom icke-statliga organisationer och yrkessammanslutningar, till fysiska personer, till Gemensamma forskningscentret eller EU:s byråer, till internationella organisationer samt till finansiella institut.

Tillträde till tilldelning av upphandlings- eller bidragskontrakt är i princip begränsat till fysiska och juridiska personer som är medborgare respektive etablerade i en medlemsstat, i ett land som är stödmottagare enligt detta samarbetsinstrument, föranslutningsinstrumentet eller grannskapsinstrumentet, eller i en medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Deltagandet ska även vara öppet för alla fysiska och juridiska personer som är medborgare respektive etablerade i ett land som godtar ömsesidigt tillträde till sitt bistånd till tredjeländer.

De åtgärder som finansieras genom denna förordning omfattas av EU:s budgetförordning och reglerna om skydd av gemenskapens ekonomiska intressen.

Kommissionen utvärderar regelbundet resultaten av sina strategier och program samt effektiviteten i programplaneringen och överlämnar varje år en rapport till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av stödet enligt förordningen.

Förordningen efterträder förordning (EG, Euratom) nr 99/2000 rörande Tacisprogrammet, beslut 98/381/EG, Euratom och beslut 2001/824/EG, Euratom. Detta finansieringsinstrument kompletterar de andra instrumenten för stöd till tredjeländer.

Hänvisningar

Rättsakt

Ikraftträdande - Upphörande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

EUT

Förordning (Euratom) nr 300/2007

1.1.2007-31.12.2013

-

EUT L 81, 22.3.2007.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens beslut av den 8 augusti 2007 om godkännande av kärnsäkerhetsstrategin för gemenskapens samarbetsprogram 2007-2013 och det vägledande programmet 2007-2009 [K(2007) 3758).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1717/2006 av den 15 november 2006 om upprättande av ett stabilitetsinstrument [EUT L 327, 24.11.2006].Stabilitetsinstrumentet har inrättats för att under perioden 2007-2013 bevilja ekonomiskt bistånd till åtgärder som garanterar stabila villkor för mänsklig och ekonomisk utveckling och främjar mänskliga rättigheter, demokrati och grundläggande friheter inom ramen för EU:s politik på området för yttre förbindelser.

Kommissionens beslut 2005/510/Euratom av den 14 juni 2005 om Europeiska atomenergigemenskapens anslutning till konventionen om säkerheten vid hantering av använt kärnbränsle och om säkerheten vid hantering av radioaktivt avfall [EUT L 185, 16.7.2005].

Kommissionens beslut 1999/819/Euratom av den 16 november 1999 om Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) anslutning till 1994 års konvention om kärnsäkerhet (es de en fr) [EGT L 318, 11.12.1999].

See also

För ytterligare information se Europeiska kommissionens webbplats om kärnsäkerhet (EN).

Senast ändrat den 19.09.2007

Top