Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Transeuropeiska energinät

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Transeuropeiska energinät

I de nya riktlinjerna för transeuropeiska energinät förtecknas och rangordnas, enligt fastställda mål och prioriteringar, de projekt som är berättigade till gemenskapsfinansiering. Bland annat införs begreppet projekt av europeiskt intresse. Genom riktlinjerna förstärks dessutom samordningen av projekt samtidigt som de nya medlemsländerna integreras fullständigt.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1364/2006/EG av den 6 september 2006 om riktlinjer för transeuropeiska energinät och om upphävande av beslut nr 96/391/EG och beslut nr 1229/2003/EG.

SAMMANFATTNING

I de nya riktlinjerna för transeuropeiska energinät förtecknas och rangordnas, enligt fastställda mål och prioriteringar, de projekt som är berättigade till gemenskapsfinansiering. Bland annat införs begreppet projekt av europeiskt intresse.

Konkretisering av målen för de transeuropeiska energinäten

Sammankoppling, driftskompatibilitet och utveckling av transeuropeiska transportnät för el och gas utgör oundgängliga instrument för en väl fungerande inre energimarknad och för den inre marknaden i dess helhet. Genom energikällornas diversifiering kan användarna erbjudas ett bredare utbud av tjänster som dessutom är av bättre kvalitet, och detta till mer konkurrenskraftiga priser. Tätare band måste alltså knytas mellan de nationella marknaderna i alla medlemsländer. Därför omfattas de nya medlemsländerna nu fullständigt av riktlinjerna för de transeuropeiska energinäten.

De transeuropeiska energinäten spelar även en viktig roll när det gäller att trygga en säker och diversifierad energiförsörjning. Driftskompatibiliteten med energinäten i tredjeländer (anslutnings- och kandidatländer samt andra länder i Europa, i Medelhavs- och Svartahavsområdena och vid Kaspiska havet samt i Mellanöstern och Gulfregionen) är mycket viktig.

Tillgången till transeuropiska energinät bidrar dessutom till att minska isoleringen av mindre gynnade regioner, öregioner, inlandsområden och randområden, vilket i sin tur bidrar till att stärka den territoriella sammanhållningen inom Europeiska unionen.

Sammankopplingen av transeuropeiska energinät främjar slutligen en hållbar utveckling, särskilt genom en bättre anslutning av anläggningar för förnybar energiproduktion, men även genom användningen av mer effektiva tekniker som minskar utsläppen och de miljörisker som är förknippade med transport och överföring av energi.

Projekt av gemensamt intresse, prioriterade projekt och projekt av europeiskt intresse

I beslut nr 1364/2006/EG förtecknas de projekt som är berättigade till ekonomiskt gemenskapsstöd enligt förordning (EG) nr 2236/95 och de delas in i tre kategorier.

Projekt av gemensamt intresse avser de el- och gasnät som omfattas av beslutet och uppfyller de mål och prioriteringar som anges i detta. De ska uppvisa potentiell ekonomisk bärkraft. En lönsamhetsanalys där hänsyn tas till kostnader och intäkter, knutna till miljö, försörjningstrygghet och territoriell sammanhållning, ska göra det möjligt att bedöma ett projekts ekonomiska bärkraft. Projekten av gemensamt intresse förtecknas i bilagorna II och III till beslutet.

Prioriterade projekt definieras bland projekten av gemensamt intresse. De kännetecknas av att de har en väsentlig betydelse för en väl fungerande inre marknad, för försörjningstryggheten eller för utnyttjandet av förnybara energikällor. De prioriterade projekten förtecknas i bilaga I till beslutet och har företräde vid tilldelningen av ekonomiskt gemenskapsstöd.

Vissa prioriterade projekt som är av gränsöverskridande art eller har en betydande inverkan på den gränsöverskridande transportkapaciteten förklaras vara projekt av europeiskt intresse. Projekten av europeiskt intresse förtecknas också i bilaga I. De ska prioriteras vid gemenskapsfinansiering inom ramen för de transeuropeiska energinätens budget och ska ges särskild uppmärksamhet vid finansiering inom ramen för andra gemenskapsinstrument.

En gynnsam ram för utveckling av transeuropeiska energinät

I riktlinjerna för transeuropeiska energinät betonas vikten av att underlätta och påskynda slutförandet av projekt, särskilt projekt av europeiskt intresse.

Medlemsländerna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att minimera förseningarna, med beaktande av de regelverk som finns på miljöområdet. Särskilt tillståndsförfarandena ska skyndsamt slutföras. Även tredjeländer bör i enlighet med energistadgefördraget underlätta genomförandet av projekt som är belägna inom deras territorium.

I de nya riktlinjerna fastställs vidare en ram för en förstärkt samordning, framför allt för projekt av europeiskt intresse. Dessutom föreskrivs ett informationsutbyte och att samordningsmöten mellan medlemsländerna anordnas för genomförandet av gränsöverskridande delar av de transeuropeiska energinäten.

Medverkan av en europeisk samordnare föreskrivs dessutom när ett projekt av europeiskt intresse blir kraftigt försenat eller stöter på svårigheter. Samordnarens uppdrag består i att underlätta samordningen mellan de olika parter som deltar i genomförandet av gränsöverskridande delar och se till att projektet övervakas.

En europeisk samordnare kan även på begäran av de berörda medlemsländerna medverka i andra projekt som berör de transeuropeiska energinäten.

Stödets undantagskaraktär

Den egentliga budgeten för transeuropeiska energinät (ungefär 20 miljoner euro per år) är huvudsakligen avsedd för genomförbarhetsstudier. För samfinansiering av investeringar kan övriga gemenskapsinstrument utnyttjas, till exempel strukturfonderna i konvergensområdena.

Detta ekonomiska stöd har icke desto mindre karaktären av undantag och får inte leda till någon snedvridning av konkurrensen. Grundregeln är fortfarande att byggande och underhåll av energiinfrastruktur ska omfattas av marknadsprinciper.

Bakgrund

Upprättandet och utvecklingen av transeuropeiska nät, särskilt inom energisektorn, tas upp i artikel 154 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. I artiklarna 155 och 156 i EG-fördraget föreskrivs antagandet av riktlinjer för att fastställa mål, prioriteringar och huvudlinjer för de åtgärder som avser transeuropeiska nät.

Genom de nya gemenskapsriktlinjerna uppdateras de riktlinjer som antogs 2003, vilka i sin tur utgjorde en uppdatering av de första riktlinjerna som antogs 1996.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut nr 1364/2006/EG

12 oktober 2006

-

EUT L 262, 22.9.2006

See also

  • För ytterligare information se webbsidan «Trans-European Energy Networks» hos generaldirektoratet för energi och transport (EN)

Senast ändrat den 05.04.2007

Top