Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strålning – att förhindra exponering från slutna strålkällor (fram till 2018)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Strålning – att förhindra exponering från slutna strålkällor (fram till 2018)

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2003/122/Euratom – säkerhetsstandarder för att skydda mot strålning

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Genom direktivet införs hårdare regler för att hantera ”slutna radioaktiva strålkällor” och harmoniseras arbetssättet i hela EU.

”Slutna radioaktiva strålkällor” är små mängder radioaktivt material som är

permanent inneslutna i en kapsel, eller

bundna till ett icke-radioaktivt material

för att förhindra läckage/kontaminering.

De har många användningsområden (t.ex. inom medicin, forskning och industri).

Direktivet gäller för slutna radioaktiva strålkällor med hög aktivitet (HASS).

VIKTIGA PUNKTER

Övergivna eller förlorade strålkällor eller strålkällor som flyttats från känd plats (eller strålkällor som flyttats utan tillstånd) kallas för ”herrelösa strålkällor”.

Herrelösa strålkällor kan utgöra en hälsorisk. Direktivet syftar till att minska den risken.

I direktivet ombeds EU-länderna att

klargöra vem som är ansvarig för att återta kontrollen över herrelösa strålkällor,

upprätta system för att upptäcka herrelösa strålkällor (t.ex. på skrotupplag med metallskrot),

driva kampanjer för att återta kontrollen över herrelösa strålkällor,

utbilda arbetstagare i att hantera strålkällor på ett säkert sätt.

Regler för innehavare av strålkällor

Innehavare måste föra register över alla strålkällor som de är ansvariga för. Registren måste innehålla

plats,

överföringsuppgifter (om plats/och eller ansvar),

identifieringsmärkningar.

De måste även

kontrollera strålkällornas tillstånd regelbundet,

köra tester (t.ex. läckagetester) efter internationella standarder),

förebygga förlust, stöld och obehörig användning (och upplysa myndigheterna om detta inträffar),

tillhandahålla utbildning i strålskydd för arbetstagare,

informera myndigheterna om människor utsätts för strålning.

EU-länderna måste

utse en behörig myndighet till att genomföra direktivet,

upprätta en ordning för förhandstillstånd för utrustning där strålkällor med hög aktivitet används,

säkerställa att innehavarna har säkerhetsregler på plats och kan betala för återanvändning eller slutförvaring,

skapa ett system för spårning av överföringar,

säkerställa att det finns medel tillgängliga för att återta kontrollen över herrelösa strålkällor,

samarbeta med andra EU-länder i händelse av förlust, avlägsnande eller stöld – eller upptäckt av herrelösa strålkällor.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Från och med den 31 december 2003.

Det har upphävts genom direktiv 2013/59/Euratom, vars huvudbestämmelser har införlivats. Direktiv 2013/59/Euratom kommer att börja gälla den 6 februari 2014.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 2003/122/Euratom av den 22 december 2003 om kontroll av slutna radioaktiva strålkällor med hög aktivitet och herrelösa strålkällor

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2003/122/Euratom

31.12.2003

31.12.2005

EUT L 346, 31.12.2003, s. 57–64

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets direktiv 2013/59/Euratom av den 5 december 2013 om fastställande av grundläggande säkerhetsnormer för skydd mot de faror som uppstår till följd av exponering för joniserande strålning, och om upphävande av direktiven 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom och 2003/122/Euratom (EUT L 13, 17.1.2014, s. 1–73)

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén: Erfarenheter av genomförandet av direktiv 2003/122/EURATOM om kontroll av slutna radioaktiva strålkällor med hög aktivitet och herrelösa strålkällor (COM(2015) 158 final, 16.4.2015)

Senast ändrat 15.10.2015

Top